Séance 3 - Nice

Övningen är skapad 2018-02-06 av hjalmarah. Antal frågor: 226.
Välj frågor (226)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • un accident olycka
 • aérien, aérienne flyg- (m, f)
 • une compagnie aérienne flygbolag
 • âgé, âgée äldre, gammal
 • aïe ! aj!
 • amusant, amusante rolig (m, f)
 • amuser roa
 • une analyse analys
 • analyser analysera
 • approfondi, approfondie fördjupad (m, f)
 • un arbre träd
 • archéologique, archéologique arkeologisk (m, f)
 • une arrivée ankomst
 • arriver komma, anlända, lyckas, hända
 • arriver à faire qqch lyckas göra något
 • arriver à qqn hända ngn
 • il arrive que der händer att
 • une attente väntan
 • aujourd'hui i dag
 • aussitôt med detsamma, så snart som
 • avec med
 • bâcler slarva
 • un bar bar (subs.)
 • baser qqch sur qqch grunda ngt på ngt
 • se baser sur grunda sig på
 • une brouille osämja, dispyt
 • un bureau kontor, skrivbord
 • cacher gömma
 • une cachette gömställe
 • en cachette i smyg
 • un cadeau present
 • un cancer cancer
 • car ty, för
 • un cas fall, omständighet
 • au cas où i fall
 • dans ce cas i så fall
 • en tout cas i varje fall
 • changer (för)ändra
 • un chercheur, une chercheure forskare (m, f)
 • un cinéma bio, filmkonst
 • une compagnie bolag, sällskap
 • un compagnon, une compagne kamrat, make, sambo (m, f)
 • complet, complète komplett (m, f)
 • comprendre förstå
 • un conducteur, une conductrice förare
 • conduire köra
 • une conduite uppförande
 • convenir à qqn passa ngn (abstrakt)
 • un courant ström (äv. bildl.)
 • courant électrique elström
 • courant, courante allmän, vanlig (m, f)
 • mettre qqn au courant underrätta ngn
 • croire tro
 • décéder avlida
 • un décès död, bortgång
 • un décollage start, uppstigning (om flygplan)
 • décoller lyfta, starta (om flygplan)
 • décourager göra missmodig, avskräcka
 • dégager befria, frilägga, röja (upp)
 • dégage !* stick!*
 • demain i morgon
 • dépendre (de) beror (på), vara beroende av
 • ça dépend det beror på
 • déranger störa
 • dernier, dernière sista, senaste (m, f)
 • dernièrement på sistone
 • dès från och med, redan
 • dés que så snart som
 • détester avsky
 • devenir bli
 • dimanche söndag
 • divorcer de qqn skilja sig från ngn
 • les données data, fakta
 • double, double dubbel(-), dubblett, kopia (m, f)
 • drôle kul
 • une école skola
 • effectuer utföra, genomföra
 • un effet verkan, effekt
 • en effet faktiskt, mycket riktigt
 • égal, égale lika, lika stor, jämnlik
 • ça m'est égal det spelar ingen roll (för mig)
 • l'égalité jämnlikhet
 • égalité des sexes jämnställdhet
 • élever uppfostra, lyfta (upp), föda upp (om djur)
 • émettre sända
 • une émission (tv-, radio-) program
 • un été sommar
 • une faveur tjänst
 • en faveur de till förmån för
 • une félicitation lyckoönskan, gratulation
 • félicitations ! grattis!
 • féliciter gratulera
 • fermer stänga
 • une fermeture stängning
 • une feuille blad
 • feuilleter bläddra
 • une file rad, led,, körfält
 • une fouille utgrävning, genomsökning
 • fouille archéologique arkeologisk utgrävning
 • fouiller gräva ut, leta/snoka igenom
 • la fumée rök
 • gagner tjäna, vinna
 • une gare (tåg)station
 • garer (la voiture) parkera (bilen)
 • se garer parkera
 • une grand-mère mormor, farmor
 • gronder qqn gräla på ngn
 • heureux, heureuse lycklig (m, f)
 • un immeuble fastighet, flerfamiljshus
 • une importance betydelse ("något viktigt")
 • inadmissible, inadmissible oacceptabel (m, f)
 • informer informera
 • un internaute, une internaute internetanvändare (m, f)
 • l'internet internet
 • intervenir ingripa
 • jeter kasta
 • un jeu spel, lek
 • joindre , få tag i, foga samman
 • joindre qqn (par téléphone) få tag på någon (på telefon)
 • document ci-joint bifogat dokument
 • un journal, des journaux dagstidning (s, p)
 • jusqu'à ända (fram) (till), ända till
 • juste rätt, rättvis
 • lire läsa
 • un lit säng
 • un livre bok
 • un magasin affär
 • un magazine tidskrift
 • une maison hem, hus
 • être à la maison vara hemma
 • une mamie mormor, farmor, äldre kvinna
 • un mari man, make
 • marrant, marrante kul (m, f)
 • metter sätta, ställa, lägga
 • se mettre à börja, sätta i gång att
 • minuit midnatt
 • à minuit vid midnatt
 • un monsieur herre, man
 • mourir
 • un mur vägg, mur
 • naître födas
 • ne ... rien inget, inte någonting
 • neiger snöa
 • une nouveauté något nytt, nyhet
 • une œuvre verk
 • offrir erbjuda, ge
 • pareil, pareille liknande, samma
 • paresseux, paresseuse lat (m, f)
 • passer åka/gå förbi, tillbringa
 • se passer hända
 • pauvre stackars, fattig
 • une pièce rum, del, pjäs
 • un piège fälla (subs.)
 • plaindre beklaga
 • se plaindre beklaga sig, gnälla
 • la pluie regn
 • un pompier brandman
 • une porte dörr
 • poster publicera (på nätet)
 • une poubelle papperskorg, sophink
 • prévenir varsko, förvarna
 • une question fråga
 • il est question de det handlar/är frågan om att
 • râler gnälla*
 • râleur, râleuse gnällig, gnällspik (m, f)
 • rapide snabb
 • un rappel påminnelse
 • rappeler qqch à qqn påminna ngn om ngt
 • se rappeler qqch komma ihåg ngt
 • raser riva, rasera, raka
 • se raser raka sig
 • rater missa
 • récemment nyligen
 • récent, récente nyligen (m, f)
 • regarder titta
 • renaître återfödas
 • repartir åka bort igen
 • repeindre måla om
 • un repos vila (subst.)
 • une responsabilité ansvar
 • responsable, responsable ansvarig (m, f)
 • ressortir gå ut igen, framträda, framgå
 • retraité, retraitée pensionerad, pensionär (m, f)
 • rigoler skratta, garva
 • rigolo, rigolote kul (m, f)
 • une salle en sal, stort rum
 • salle d'attente väntrum
 • sauf (för)utom
 • se brouiller bli osams
 • se débrouiller klara sig (själv, på egen hand)
 • se reposer vila sig
 • selon enligt
 • c'est selon det beror på
 • seul, seule ensam, själv (m, f)
 • simple enkel
 • (tout) simplement helt enkelt
 • simplification förenkling
 • un site sajt
 • sombre, sombre mörk (m, f)
 • sonner ljuda, klinga, höras, ringa på
 • soudain plötslig(t)
 • il suffit de det räcker med att
 • cela, ça suffit det räcker
 • une suite följd
 • tout de suite på en gång
 • à tout de suite ! vi ses strax!
 • un sujet ämne
 • taquin, taquine retsam (m, f)
 • taquiner reta
 • télécharger ladda ner
 • tenir compagnie à qqn hålla ngn sällskap
 • tenir qqn au courant hålla ngn underrättad
 • un terme gräns, slut, term
 • à court terme på kort sikt
 • à long terme på lång sikt
 • tomber falla
 • tôt tidigt
 • le tourisme turism
 • un touriste, une touriste turist (m, f)
 • touristique, touristique turist- (m, f)
 • un train tåg
 • être en train de hålla på att
 • valoir vara värd, gälla
 • cela vaut la peine det är värt besväret
 • une veille dagen/kvällen för, vaka
 • un webmestre, une webmestre webbmaster

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/seance-3-nice.8023294.html

Dela