Séance 2 - Nice

Övningen är skapad 2018-08-12 av hjalmarah. Antal frågor: 311.
Välj frågor (311)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • agir agera, handla
 • il s'agit de det handlar om
 • une activité en aktivitet
 • un album ett album
 • applaudir applådera
 • un travail, des travaux ett arbete, flera arbeten
 • tromper bedra, lura
 • se tromper ta miste, ha fel
 • commettre begå
 • traiter behandla
 • garder behålla, spara
 • familier, familière bekant, familjär
 • une décision ett beslut
 • rembourser betala tillbaka
 • une voiture en bil, en vagn
 • une image en bild
 • un stylo en bläckpenna
 • habiter bo
 • une guérison en bot, ett tillfrisknande
 • guérir bota, tillfriskna
 • une rupture en brytning
 • un bus en buss
 • un bâtiment en byggnad
 • un banc en bänk
 • portable bärbar (samma i m och s)
 • un ordinateur portable en bärbar dator
 • meilleur, meilleure bättre (adj.)
 • mieux bättre (adv.)
 • il vaut mieux que det är bäst så
 • un jour, une journée en dag (m, f)
 • une dame en dam, en kvinna
 • un ordinateur en dator
 • une partie en del
 • direct, directe direkt (m, f)
 • une discussion en diskussion
 • discuter diskutera
 • profondément djupt
 • un drame ett drama
 • dramatique dramatisk (samma m, f)
 • rêver de qqch drömma om något
 • där, här
 • remplacer ersätta
 • un ex ett ex (samma m, f)
 • une famille en familj
 • familial, familiale familje- (m, f)
 • la vie familiale familjelivet
 • un père en far, en pappa
 • gras, grasse fet (m, f)
 • un film en film
 • filmer filma
 • une finale en final
 • une demi-finale en semifinal
 • les finances finanser, ekonomi
 • le/la ministre des Finances finansminister (m, f)
 • plusieurs flera
 • une forme en form
 • former forma
 • continuer fortsätta
 • un footballeur, une footballeuse en fotbollsspelare (m, f)
 • une photographie ett fotografi
 • un/une photographe fotograf (m, f)
 • devant framför (adv. och prep.)
 • avant tout framför allt
 • une réussite en framgång
 • un vendredi en fredag
 • un fruit en frukt
 • fruit de mer skaldjur
 • une demande en fråga
 • accomplir fullborda, utföra
 • un accomplissement en fullbordan, ett förverkligande
 • obtenir , erhålla
 • fournir förse
 • une défense ett försvar, ett förbud
 • un essai ett försök
 • essayer försöka
 • essayer de faire qqch försöka att göra något
 • étourdi, étourdie förvirrad (m, f)
 • vieux, vieil, vieille gammal (m, mfv, f)
 • un génie ett geni
 • génial, géniale genialisk (m, f)
 • un obus en granat
 • saisir gripa, ta tag, begripa
 • un légume en grönsak
 • descendre gå ner, gå av
 • monter gå upp, gå på
 • une fois en gång
 • à chaque fois varje gång
 • constamment hela tiden, konstant (adv.)
 • complètement helt och hållet, komplett
 • une rentrée en hemkomst
 • rentrée scolaire terminsstart
 • trouver hitta, tycka
 • un héros, une héroïne en hjälte (m, f)
 • comment hur
 • un ménage ett hushåll
 • faire le ménage städa
 • tenir hålla (i)
 • tenir à qqn tycka om någon
 • tenir à qqch vara angelägen om något
 • retenir hålla tillbaka, lägga på minnet
 • ici här
 • un apprentissage en inlärning
 • détenir inneha
 • contenir innehålla
 • un habitant, une habitante en innevånare (m, f)
 • un jean ett par jeans
 • appeler qqn ringa någon, kalla på någon
 • s'appeler heta
 • une lutte en kamp
 • une capacité en kapacitet, en förmåga
 • rentrer komma hem
 • revenir komma tillbaka
 • un copain, une copine en kompis, en pojk/flickvän
 • une construction en konstruktion, en byggnad
 • court, courte kort
 • une connaissance en kunskap, ett medvetande, en bekantskap
 • fair la connaissance de qqn lära känna någon
 • connaître känna, lära känna
 • un permis (de conduire) ett körkort
 • atterrir landa
 • chercher leta, söka
 • chercher qqn/qqch leta efter någon/något, hämta någon/något
 • un fournisseur en leverantör
 • ressembler à qqn/qqch likna någon/något
 • une ligne en linje
 • en ligne online
 • mettre en ligne ladda upp
 • peu lite
 • promettre qqch à qqn lova någon något
 • tranquillement lugnt
 • un déjeuner en lunch
 • un petit-déjeuner en frukost
 • réussir lyckas
 • réussir à faire qqch lyckas göra något
 • obéir à qqn lyda någon
 • un emprunt ett lån
 • un prêt ett utllån
 • emprunter qqch à qqn låna något av någon
 • prêter qqch à qqn låna ut något till någon
 • un téléfilm en långfilm
 • un appartement en lägenhet
 • laisser lämna, låta
 • longtemps länge
 • depuis longtemps sedan länge
 • apprendre lära sig, få reda på något
 • apprendre qqch à qqn lära ut något till någon
 • une promesse ett löfte
 • une solution en lösning
 • nourrir mata
 • se ternir mattas, fläckas
 • admettre medge något
 • conscient, consciente medveten (m, f)
 • être conscient de qqch vara medveten om något
 • une methode en metod
 • un dîner en middag, kvällsmat
 • une minute en minut
 • échouer misslyckas
 • un logiciel en mjukvara
 • le contraire motsatsen
 • au contraire tvärtom
 • un but ett mål
 • devoir måste
 • les gens människor
 • rencontrer möta, träffa
 • un échec nederlag
 • subir un échec utstå ett nederlag
 • une descente en nedstigning, en avstigning
 • normand, normande normandisk (m, f)
 • nouveau, nouvel, nouvelle ny (m, mfv, f)
 • jamais aldrig, någonsin
 • ne ... jamais aldrig (negering)
 • à jamais för evigt
 • quelques några
 • quand när
 • quand même i alla fall
 • proche nära (samma mf)
 • presque nästan
 • aussi nästan
 • impossible omöjlig (samma mf)
 • une inquiétude en oro
 • inquiéter oroa
 • s'inquiéter de qqch oroa sig för något
 • inquiet, inquiète orolig (m, f)
 • parfait, parfaite perfekt (m, f)
 • une personne en person
 • ne ... personne ingen, inte någon
 • personnel, personnelle personlig (m, f)
 • un devoir en plikt, en läxa
 • faire ses devoirs göra läxan
 • producteur, productrice producent, tillverkare (m, f)
 • un profil en profil
 • une marche en promenad, ett trappsteg
 • marcher promenera
 • sur , om (etc)
 • une radio en radio, röntgen
 • déjà redan
 • pleuvoir regna
 • il pleut des cordes det spöregnar
 • une corde ett rep
 • réserver reservera, boka
 • revanche revansch
 • en revanche däremot
 • riche rik (samma mf)
 • téléphoner à qqn ringa någon
 • couler rinna
 • démolir riva, förstöra
 • la justice rättvisan
 • manquer sakna, missa
 • tu me manques jag saknar dig
 • manquer d'argent sakna pengar
 • ralentir sakta ned
 • réunir samla ihop, återförena
 • se réunir samlas
 • même samma, till och med, själv
 • moi-même jag själv
 • un entretien ett samtal, ett underhåll
 • entretien d'embauche anställningsintervju
 • un produit d'entretien rengöringsprodukt
 • depuis sedan
 • une section en sektion
 • tard sen
 • il est tard det är sent
 • une page en sida
 • une chemise en skjorta
 • une chaussure en sko
 • une horreur en skräck, avsky, gräslighet
 • quelle horreur ! så hemskt!
 • une fin ett slut
 • finir sluta
 • finalement slutligen
 • enfin slutligen, äntligen
 • les baskets sneakers, gympaskor
 • dormir sova
 • un jeu ett spel, en lek
 • courir springa
 • se lever stiga upp
 • grand, grande stor (m, f)
 • soutenir stödja, tåla, uthärda
 • noir, noire svart (m, f)
 • noircir svartna
 • une difficulté en svårighet
 • une confiture en sylt
 • une vue en syn, en blick
 • une sœur en syster
 • une chanson en sång
 • une plaie ett sår
 • certain, certaine säker (m, f)
 • certains vissa
 • certainement säkert
 • remettre sätta tillbaka
 • prendre ta
 • s'y prendre bära sig åt, bete sig
 • apporter ta med sig (om sak)
 • grâce à tack vare
 • une étourderie en tanklöshet, en tabbe, ett misstag
 • une faute d'étourderie ett slarvfel
 • un téléphone en telefon
 • un pull en tröja
 • la télévision, la télé en TV
 • télévisé, télévisée TV-sänd (m, f)
 • le journal télévisé TV-nyheter
 • un téléspectateur, une téléspectatrice en TV-tittare (m, f)
 • une époque en tidsperiod, en epok
 • à l'époque på den tiden
 • satisfait, satisfaite tillfredställd (m, f)
 • appartenir à qqn tillhöra någon
 • anéantir tillintetgöra
 • ensemble tillsammans
 • une démarche ett tillvägagångssätt, en approach
 • permettre qqch à qqn tillåta någon något
 • une permission en tillåtelse
 • croire tro
 • le métro tunnelbana
 • douter de qqch tvivla på något
 • une larme en tår
 • dessous under, undersida, nederdel
 • en dessous under, på undersidan
 • ci-dessous här nedan (i text)
 • entretenir underhålla
 • souligner understryka
 • cesser upphöra
 • un appel ett upprop, ett telefonsamtal
 • maintenir upprätthålla, bibehålla
 • excuser ursäkta
 • subir utstå
 • dont vars, varifrån, varav etc
 • vraiment verkligen
 • savoir veta, kunna
 • important, importante viktig (m, f)
 • quel, quelle vilken (m, f)
 • une certitude en visshet, en övertygelse
 • choisir välja
 • s'adresser à qqn vända sig till någon
 • attendre qqn/qqch vänta på någon/något
 • grandir växa
 • un âge en ålder
 • à l'âge de ... ans vid ... års ålder
 • vieillir åldras
 • la noblesse ädelhet, adel
 • un honneur en ära
 • déjeuner äta lunch/frukost
 • dîner äta middag
 • œil, yeux öga, ögon
 • un accord en överenskommelse, en enighet
 • d'accord okej
 • être d'accord vara överens
 • transmettre överföra, vidarebefodra
 • traduire översätta
 • un traducteur, une traductrice en översättare (m, f)
 • une traduction en översättning
 • persuader övertala

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/seance-2-nice.8283814.html

Dela