Sániid v.43

Övningen är skapad 2018-10-24 av ellemantor. Antal frågor: 45.




Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nollá noll
 • okta ett
 • guokte två
 • golbma tre
 • njeallje fyra
 • vihtta fem
 • guhtta sex
 • čieža/gieža sju
 • gávcci åtta
 • ovcci nio
 • logi tio
 • oktanuppelohkái elva
 • guoktenuppelohkái tolv
 • golbmanuppelohkái tretton
 • njealljenuppelohkái fjorton
 • vihttanuppelohkái femton
 • guhttanuppelohkái sexton
 • giežanuppelohkái/čiežanuppelohkái sjutton
 • gávccinuppelohkái arton
 • ovccinuppelohkái nitton
 • guoktelogi tjugo
 • guoktelogiokta tjugoett
 • golbmalogi trettio
 • čuohti/čuođi hundra
 • duhat tusen
 • diibmu klocka
 • beal halv
 • kvárta kvart
 • váile i
 • badjel över
 • rehkenastte! räkna!
 • badjánit att vakna
 • borrat att äta
 • boahtit att komma
 • geahččat att titta
 • nohkkat att sova
 • Man boaris don leat? Hur gammal är du?
 • Mii du mobiilanummar lea? Vad är ditt telefonnummer?
 • Mun lean ... jagi boaris Jag är ... år gammal
 • Goas don boađát? När kommer du?
 • Mun boađán go diibmu lea Jag kommer när klockan är
 • Galle diibmu lea? Hur mycket är klockan?
 • Galle vielja/oappá dus leat? Hur många brödrer/systrar har du?
 • galle hur mycket/många
 • Goas När

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/saniid-v-43.8621297.html

Dela