Samhällsekonomi

Övningen är skapad 2019-12-02 av nygardsfia. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hushållning med resurser och hur man får de att räcka till... ekonomi
 • Alla de utgifter, inkomster, tillgångar och skulder hos en privatperson... privatekonomi
 • när du köpt en vara och fått den direkt men betalar inte direkt, utan istället dekar du upp det och ex. betalar lite i månaden avbetalning
 • Hur ett hushåll betalar för kostnaden för boende, konsumtion, resor samt krediter och lån. Hushållets ekonomi
 • Hur företag ska kunna klara sig och hålla utgifter och inkomster på en jämn nivå.. Företagens ekonomi
 • Resurser som gör att företagen fungerar. Arbete, naturresurser och kapital produktionsfaktorer
 • Stad, landsting och komuner får pengar genom skatt sm går vidare ut i sammhället i form av gratis skola, sjukvård, försvar, rättsväsende m.m. Offentlig ekonomi
 • Organiationer som genomför politikernas beslut om hur de gemensamma resurserna ska ska fördelas i samhället.. Offentlig förvaltning
 • Kommunalskatt, alla med inkomst betalar lika stor andel av sin lön till skatt, bidrag från sataten... kommunernas intäkter
 • Pengar som går till skola, vårdhem, gator, vatten och avlopp samt löner till anställda... kommuners utgifter
 • För att landstinget ekonomi ska hålla ihop betalas en landstingsskatt, skatten är proportionell. Landstinget får också bidrag från staten för att hålla ihop ekonomin. landstingets ekonomi
 • Inom statens ekonomi ingår statens inkomster och utgifter. Staten har en budget som förs fram via de politiker som styr i landet. Inkomster som är viktiga för staten är inkomstskatt och momsen. 96% av statens inkomster kommer från skatter. De utgifter som staten har är bland annat hälsovård, sjukvård, pensioner, bidrag till kommuner, arbetsmarknadsfrågor, utbildning och försvaret statens ekonomi
 • Bankerna lånar ut pengar till privatpersoner och företag. När de lånar ut pengar får de mer pengar tillbaka, ränta. Företag och privatpersoner kan också spara pengar på ett konto. Då får de som sparar lite mer pengar. Bankerna är en viktig mellanhand när pengar flyttas mellan personer, företag och andra banker samt myndigheter. Arbetet som bankerna gör gör så att hela landets och världens ekonomi fungerar effektivt. Bankernas roll
 • Inflation förekommer alltid i en väl fungerande samhällsekonomi. Inflation kallas det när värdet på pengar sjunker och varor istället blir dyrare. Det finns både kostnadsinflation och efterfrågeinflation. När priser på råvaror och arbetskraft höjs får företagen ökade kostnader detta kallas kostnadsinflation. När efterfrågan på en vara eller tjänst ökar, stiger också priser. Detta kallas efterfrågeinflation. inflation
 • Beskriver hur utbyte av pengar, arbete, varor och tjänster sker, till exempel mellan hushåller, banker, företag, kommuner, landsting och stat. Det ingår olika delar i detta kretsloppet och dessa är: konsumtion, hushåll, företag, banker samhällsekonomisk kretslopp
 • företag producerar mer, det går ofta bra för företagen och de kan anställa fler, vilket leder till att arbetslösheten sjunker. Som också gör att de som arbetar i ett hushåll kan få högre lön och då kan hushållen också köpa fler varor och tjänster, detta i sin tur ökar köpkraften och då kan företag producera mer. När produktionen ökar och arbetslösheten minskar inom näringslivet så får staten in mer pengar i form av skatter och avgifter som bland annat behövs för att driva den offentliga sektorn. högkonjuktur
 • när konjunkturen blir sämre sjunker konsumtionen och därmed också företagens intäkter vilket i sin tur leder till att folk måste sägas upp från sina jobb och att hushållen får mindre pengar. Konjunkturen förändras utifrån en rad faktorer som exempelvis priset på råvaror, elpriset, den tekniska utvecklingen och arbetslösheten. lågkonjuktur
 • konjunkturerna kan vara en orsak till arbetslöshet, under lågkonjunkturerna blir många av med sina arbeten eftersom ekonomin går dåligt för landet. Landet konkurrerar mot andra länder vilket betyder att våra företag måste bli mer effektiva annars kan en del av företagen flytta ifrån Sverige till bättre länder att arbeta i vilket gör att de som jobbade på företaget i Sverige förlorar sina jobb, men det kan också vara så att när företagen måste bli effektivare så byter de ut människor mot robotar och då förlorar de människor som jobbade där jobbet. Sen kan det självklart vara så att man förlorar sitt jobb om man beter sig dåligt eller för andra personliga orsaker. orsaker till arbetslöshet
 • handlar om statens insatser för att minska arbetslöshet på olika sätt. De politiska valen ska bidra till att hjälpa arbetslösa personer på bästa sätt. De ska motverka arbetslösheten och för att göra det kan de göra det på olika åtgärder när det handlar om stimulering arbetslöshet kan nya företag stimuleras att etablera sig på orter där gamla företag lagts ner. Arbetslösa kan även erbjudas olika former av utbildning för att senare kunna få ett arbete. arbetsmarknad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/samhallsekonomi.9496701.html

Dela