Ryska idag

Övningen är skapad 2019-08-18 av johannaryskanv. Antal frågor: 500.
Välj frågor (500)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a men, och
 • aвгyct augusti
 • aвтo auto-
 • aвтoмaтичeckи automatisk
 • aдpecный adress-
 • akтивный aktiv
 • aллepгизиpyющий allergiframkallande
 • aппeтит Aptit
 • accoциaция association
 • бaзoвый bas-
 • балл poäng
 • бeз + genitiv utan
 • бeзaдpecный oadresserad
 • безнали́чный "genom överföring"
 • безопа́сность säkerhet
 • безопа́сный säker
 • бензи́н bensin
 • бере́менность graviditet
 • беспоко́йный orolig
 • беспрецеде́нтный utan förebild, ej tidigare skådad
 • беспробле́мный problemfri
 • бессо́нница sömnlös
 • библиотека́ Bibliotek
 • би́знес Affärsverksamhet
 • благодари́ть tacka
 • благоприятный gynnsam
 • благотвори́тельный välgörenhets-
 • ближа́йший närmast
 • бли́жнее зарубе́жье namn på sovjetiska stater
 • бли́жний närbelägen
 • бли́зкий närbelägen
 • бога́тый rik
 • боле́знь sjukdom
 • бо́льно ont, smärtsamt
 • большо́й stor
 • брать ta
 • бронхиа́льная а́стма luftrörsastma
 • бронхи́т bronkit
 • броса́ть kasta, sluta, lägga av
 • бу́дущеe framtiden
 • бы hjälpord konjunktiv
 • бы́стро snabbt, fort
 • бы́стрый snabb, rask
 • быть, ecтъ vara
 • бюдже́т budget
 • бюдже́тный budget-
 • бюро́ byrå, kontor
 • в + ack/lok i, till
 • в ме́ньшей сте́пени i mindre grad
 • в настоя́щее вре́мя för närvarande
 • в ра́мках inom ramarna för
 • в соотве́тствии с + instr. motsvarande
 • в ча́стности i synnerhet, nämligen
 • в конце́ концо́в till syvende och sist
 • в пе́рвую о́чередь i första hand, först och främst
 • в связи́ c i samband med
 • в том числе́ däribland
 • в чём смысл vad är det för mening med...
 • ва́жный viktig
 • ва́куум Vakuum
 • вани́льный vanilj-
 • ватерпа́с vattenpass
 • вверх uppåt
 • ВВП (валово́й вну́тренний проду́кт) BNP
 • вдыха́ть andas in
 • ведь ju
 • вели́кий betydelsefull
 • вероя́тность sannolikhet
 • вести́сь förekomma, vara vanlig, brukas
 • ве́сть meddelande, nyhet
 • весь all, hel, alla
 • вещество́ ämne
 • взро́слый vuxen
 • ви́деть se
 • вино́ vin
 • витами́н vitamin
 • вкла́дывать satsa, investera
 • включа́ть inkludera
 • включа́я + ack inklusive
 • власть makt
 • влия́ние påverkan
 • влия́ть påverka
 • вложе́ние investering
 • вме́сто i stället för
 • вне́шний inre
 • вниз nedför
 • внима́ние uppmärksamhet
 • вноси́ть införa, bära in
 • води́тельский förar-
 • возгора́ние antändning
 • возде́йствиe påverkan
 • возде́йствовать verka
 • возмо́жность möjlighet
 • возника́ть uppstå
 • во́зраст ålder
 • война́ krig
 • волонтёр volontär
 • вообще́ i allmänhet
 • вопро́с fråga
 • вред skada
 • вре́дный skadlig
 • вре́мя tid
 • вруче́ние överlämning
 • всегда́ alltid
 • вставать́ stå upp, resa sig
 • встре́ча möte, träff
 • вступле́ние inträdande
 • втори́чный sekundär
 • второ́й andra
 • вчера́шний gårdagens
 • вы ni
 • вы́бор val
 • вы́годно nyttig, fördelaktig
 • вы́дачa utlämning
 • вызыва́ть framkalla
 • выку́ривать röka upp
 • выно́сливость uthållighet, motståndskraft
 • вы́плата utbetalning
 • выполнять́ uppfylla, utföra
 • высо́кий hög
 • вы́ход utgång
 • выявля́ть visa, upptäcka, identifiera
 • гóрький bitter
 • газе́та tidning
 • га́зовый gas-
 • га́лстук slips
 • гаранти́рованный garanterad
 • где var?
 • глава́ kapitel, chef, ledare, överhuvud
 • глубо́кий djup
 • говори́ть tala
 • год år
 • голова́ huvud
 • головна́я бо́ль huvudvärk
 • головно́й huvud-
 • головокруже́ние yrsel
 • го́род stad
 • гос- stats-
 • госуда́рственный statlig, stats-
 • госуда́рство stat
 • госфина́нсы statsfinanser
 • госязы́к, госуда́ рственный язы́к statsspråk
 • гото́виться förbereda sig
 • гото́вый beredd, färdig
 • град stad (ålderdomligt)
 • граждани́н medborgare (m)
 • гражда́нка medborgare (f)
 • гражда́нский civil, medborgar-
 • гро́мкий högljudd
 • да ja
 • дава́ть ge
 • далёкий avlägsen
 • далеко́ avlägset, långt bort
 • двойно́й dubbel
 • де́вушка flicka (i tonåren och uppåt)
 • де́йствие effekt
 • де́йствовать agera, handla
 • дека́брь december
 • де́лать göra
 • де́ло sak, ärende, affär
 • демографи́ческий demografisk
 • демократи́ческий demokratisk
 • де́нежный penga-, monetär
 • день dag
 • депута́т deputerad
 • деся́ток tiotal
 • де́ти barn
 • де́тский barn-
 • дефици́т deficit, underskott
 • дешёвый billig
 • де́ятельность verksamhet
 • джип jeep
 • ди́зель diesel
 • динами́чный dynamisk
 • дисбала́нс obalans
 • дискриминацио́нный diskriminerings-
 • для + gen. för
 • для того́, что́бы för att
 • до + gen. ända till
 • доброво́лец frivillig
 • до́брый god, bra
 • до́за dos
 • докла́д rapport
 • до́лгий lång
 • долгово́й skuld-
 • долгосро́чный långsiktig
 • до́лжeн tvungen
 • до́лжность befattning, ämbete
 • дом hus
 • допускать tillåta
 • дорабо́тка finputsning, slutjustering
 • доро́га väg
 • дорого́й dyr, dyrbar, kär
 • доста́вка leverans
 • доставляться levereras
 • достигать́ uppnå
 • достиже́ние prestation, bedrift
 • досту́пный tillgänglig
 • дохо́дность avkastning
 • друго́й annan
 • ДТП trafikolycka
 • Ду́ма, Госду́ма statsduman, ryska parlamentet
 • ду́мать tänka, tycka, tro
 • дуть blåsa
 • дым rök
 • дыха́ние andning
 • дыха́тельный andnings-
 • дыша́ть andas
 • Евро́па europa
 • еди́ный enad, enhetlig
 • ежедне́вно dagligen
 • е́сли om, ifall
 • есть1 det finns
 • есть2 äta
 • е́хать åka, fara
 • ещё ytterligare, ännu, fortfarande
 • же ju, ändå,
 • же́нский feminin, kvinnlig
 • жесто́кий grym, brutal
 • жизнь liv
 • жильё boende, bostäder
 • жи́тель invånare
 • журна́л journal, tidning
 • занима́ться syssla med
 • за́падный västlig
 • запи́ска anteckning
 • запи́сывать anteckna, registrera
 • зарпла́та lön
 • заседа́ние möte, sittning
 • заслу́га förtjänst
 • заче́м varför
 • защи́та skydd
 • защища́ющий skyddande, som skyddar
 • заявле́ние deklaration
 • здесь här
 • здоро́вый frisk
 • здоро́вье hälsa
 • здравоохране́ние hälsovård
 • злой ond
 • знáчимый signifikant
 • зна́ть veta, kunna
 • значи́тельно betydligt
 • и och, även
 • и пр. (и прочие) och andra
 • и т. п. (и тому́ подо́бное) med mera
 • и т. д. (и так да́лее) och så vidare
 • игра́ть spela, leka
 • идти́
 • из + gen ur, från
 • из-за + gen. på grund av
 • изоля́тор isoleringscell
 • изуче́ние studium
 • и́ли eller
 • и́менно nämligen
 • име́ть ha
 • име́ть в виду́ avse, mena
 • имму́нный immun-
 • и́мя namn
 • инвестицио́нный investerings-
 • инвести́ция investering
 • инве́стор investerare
 • индика́тор indikator
 • ино́й annan
 • институ́т institut
 • интервью́ intervju
 • интере́с intresse
 • интере́сный intressant
 • инфекцио́нный infektions-
 • инфляция inflation
 • информа́ция information
 • инфраструкту́ра infrastruktur
 • искаже́ние förvanskning
 • исключи́тельно uteslutande
 • исто́рия historia
 • исходя́ из + gen. med utgångspunkt från
 • к сожале́нию tyvärr
 • ка́ждый varje, var och en, envar
 • казино́ kasino
 • ка́знь dödsstraff
 • как hur
 • как поло́жено som sig bör
 • како́й vilken, hurdan
 • како́й-нибу́дь någon
 • како́й-то någon
 • кана́л kanal
 • кани́кулы skollov
 • капита́л kapital
 • ка́чество kvalitet
 • кварти́ра lägenhet
 • ке́сарево сече́ние kejsarsnitt
 • килогра́мм kilo
 • кислоро́д syre
 • кле́тка cell
 • кли́кать klicka (på datorn)
 • кли́мат klimat
 • ключево́й nyckel-
 • кни́гa жа́лоб klagomålsbok
 • кни́га bok
 • ко́е-како́й en viss
 • ко́е-кто någon, en och annan
 • ко́е-что något, ett och annat
 • коли́чество kvantitet
 • коне́ц slut
 • коне́чно självklart, förstås
 • коне́чный slutgiltig
 • конкре́тный konkret
 • конкуре́нтный konkurrens-
 • конкурентоспосо́бность konkurrenskraft
 • консолида́ция konsolidering
 • консультацио́нный konsult, konsultat
 • конце́пция koncept
 • конча́ть sluta, avsluta
 • конъюнкту́ра konjunktur
 • корреля́ция korrelation
 • кото́рый vilken, som
 • ко́фе kaffe
 • краси́вый vacker
 • Краснода́р Krasnodar
 • кра́сный röd
 • кре́пкий kraftig
 • кровено́сный сосу́д blodkärl
 • кро́ме + gen. förutom
 • круг krets, cirkel
 • кто vem
 • кто-нибу́дь någon, vem som helst
 • кто-то någon
 • культу́ра kultur
 • куре́ние rökning
 • кури́льщик rökare
 • кури́ть röka
 • куря́щий rökare
 • ландша́фт landskap
 • лёгкие lungor
 • лёгкий lätt
 • ликвиди́рован likviderad
 • ли́ния linje
 • лить hälla, gjuta
 • лицо́ person, ansikte
 • ли́чно personligen
 • лишённый berövad
 • локализо́ванный lokaliserad
 • ло́шадь häst
 • луч stråle
 • люби́ть älska
 • любо́й vilken som helst
 • лю́ди människor, folk
 • ма́йский maj-
 • макроэкономи́ческий makroekonomisk
 • максима́льный maximal
 • ма́ленький liten
 • ма́лый liten
 • ма́лый би́знес småföretagare
 • ма́сса massa, vikt
 • ма́ть mor
 • маши́на bil
 • мая́к fyr
 • мгнове́нно ögonblickligen
 • ме́жду + instr. mellan
 • междунаро́дный internationell
 • ме́лкий liten, obetydlig, grund
 • меньшинство́ minoritet
 • ме́ра åtgärd, mått
 • мероприя́тие åtgärd, event, tillställning
 • метаболи́зм metabolism
 • метро́ tunnelbana
 • мечта́ dröm
 • микрорайо́н bostadsområde
 • миллио́н miljon
 • ми́р värld
 • ми́рный fredlig
 • мирово́й världs-
 • мне́ниe åsikt
 • мно́гий mången
 • многокварти́рный flerfamiljs-, med många lägenheter
 • мо́жно det går, det är tillåtet, det är möjligt
 • мо́зг hjärna, märg
 • молодо́й ung
 • молча́ть tiga
 • моме́нт stund, ögonblick
 • Монго́лия mongoliet
 • монито́ринг övervakning
 • моро́женое glass
 • му́жество mod
 • мужско́й maskulin, manlig
 • музыкальный musikalisk
 • мусульма́нин muslim
 • мы vi
 • мыть tvätta
 • мэр borgmästare
 • мя́гкий mjuk
 • на + ack./lok. till,
 • на у́лице utomhus
 • на́дом hem (riktning)
 • на са́мом де́ле i själva verket
 • наблюда́ть observera
 • нагру́зка belastning
 • над + instr. över
 • надёжно pålitlig
 • надёжность pålitlighet
 • на́до det är nödvändigt, måste
 • нали́чный tillgänglig, förefintlig, kontanter
 • нало́говый skatte-
 • наоборо́т tvärtom
 • направле́ние riktning
 • наприме́р, напр. till exempel
 • напряже́ние tryck
 • наре́чие dialekt
 • наруша́ться brytas
 • настро́йка stämning, inställning, justering
 • наступа́ть anfalla, vara nära, förestående
 • нау́ка vetenskap
 • нахожде́ние närvaro
 • национа́льная респу́блика nationell republik
 • начина́ться börja
 • начисляться tillgodoräknas
 • на́ш vår, vårt, våra
 • не inte
 • негати́вно negativt
 • негати́вный negativ
 • недели́мый odelbar, oskiljaktig
 • недопуще́ние förebyggande
 • недоста́ток brist
 • не́друг ovän
 • неизме́нность oföränderlig
 • нейтра́льность neutralitet
 • некомме́рческий icke-kommersiell
 • нельзя́ det går inte, man får inte, man bör inte
 • ненало́говый icke-beskattningsbar
 • необходи́мо det är nödvändigt
 • не́сколько flera, åtskilliga
 • несовершенноле́тний minderårig
 • нет nej, det finns inte
 • нефть olja
 • ни́зкий låg
 • никоти́н nikotin
 • но men
 • но́вость nyhet
 • но́вый ny
 • но́рма norm
 • нормати́в norm
 • нра́виться behaga, m. dat. tycka om
 • ны́нешний nuvarande
 • обеспе́чение försörjning
 • обеспе́чивать säkerställa, försörja
 • обеща́ть lova
 • облада́ть ha, behärska
 • обма́нывать lura, bedra
 • обме́ниваться utbyta
 • образова́тельный utbildnings-
 • обраща́ть vända
 • обраще́ние behandling
 • ОБСЕ OSSE
 • обсле́довать utreda
 • обструкти́вный obstruktiv
 • обсуждать diskutera
 • обуча́ющийся studerande
 • обще́ственный samhälls-
 • о́бщество samhälle, sällskap
 • óбщий allmän
 • объём volym
 • объя́вленный deklarerad, tillkännagiven
 • обяза́тельно absolut, tvunget
 • обяза́тельство skyldighet, åtagande
 • ого́нь eld
 • ограниче́ние begränsning
 • огро́мный enorm
 • одева́ться klä sig
 • одина́ковый likadan
 • одновреме́нно samtidig
 • ожида́емый förväntad
 • ока́зывать visa, ge
 • о́коло omkring, cirka
 • он, она́, оно́; они́ han, hon, den, de
 • опа́сно farligt
 • опера́ция operation
 • описа́ние beskrivning
 • определённый viss
 • опуска́ться sänka sig
 • о́рган organ
 • организа́ция organisation
 • органи́зм organism, kropp
 • организовать organisera
 • ориенти́рованный orienterad
 • основно́й grund-
 • осо́бенно särskild
 • остава́ться stanna, bli kvar
 • остано́вка uppehåll, stopp, hållplats
 • остано́вка се́рдца hjärtstillestånd
 • о́стрый skarp, spetsig
 • осуществлять förverkliga, genomföra
 • от + gen. från
 • отве́тственность ansvar
 • отделе́ние avdelning, avskiljande, kontor
 • отде́льный separat
 • оте́ль hotell
 • открове́нно говоря́ ärligt talat
 • открыва́ть öppna
 • отлича́ться + instr. karaktäriseras av
 • отме́на avskaffande
 • отмеча́ть märka, notera, fira

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ryska-idag.9110163.html

Dela

Annonser