RC T7 - Hjärta + kärlsjuka

Övningen är skapad 2020-03-18 av 97perdan. Antal frågor: 88.
Välj frågor (88)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • P-pulmonale (förstorad höger förmak) visas med P-vågens amplitud på ett EKG
 • P-mitrale (förstorad vänster kammare visas med P-vågens duration på ett EKG
 • Orsak till kort PQ-tid (preexitation), med synlig P-våg AVRT
 • Orsak till förlängd/oregelbunden PQ-tid AV-block
 • Normalt El-axelintervall -30-90
 • Extrimitetsavledningarna i ordning utifrån gradantal aVL, I, aVR, II, aVF, III
 • Höger arms elektrod röd, gul, grön, svart
 • Vänster arms elektrod gul, grön, svart, röd
 • Höger fots elektord svart, röd, gul, grön
 • Vänster fots elektord grön, svart, röd, gul
 • Elektroder vars ST-höjnig motsvarar LAD V1, V2, V3, V4
 • Elektorder vars ST-höjning mostavarar RCA II, III, aVF
 • Eletroder vars ST-höjning motsvarar CX I, aVL, V5, V6
 • Föhöjd T-vågsamplitud kan innebära hyperkalemi, hjärtinfarkt
 • Normal QTc-tid (män [mellanslag] kvinnor) 0,47 0,45
 • Vänster främre farsikelblock har vänsterställd elaxel, högerställd elaxel
 • Vänster bakre farsikelblock har högerställd elaxel, vänsterställd elaxel
 • Normal frekvens förmaksfladder 200-350
 • Används för att skilja takykardier med smala QRS-komplex från varandra RP-tid
 • Farlig, kan övergå i FF eller VT AVRT, AVNRT, Båda
 • Har oftast synlig P-våg AVRT, AVNRT, Båda
 • Ska inte behandlas med kaliumantagonister eller digoxin AVRT, AVNRT, Båda
 • Kan brytas med vagal stimulering eller adenosin Båda, AVNRT, AVRT
 • Har RP-intervall < PR-intervall Båda, AVNRT, AVRT
 • Har RP-intervall < 90ms AVNRT, Båda, AVRT
 • WPW är en typ av AVRT, AVNRT, Båda
 • Läkemedel för frekvensregering av förmaksflimmer metoprolol, digoxin, verapamil
 • Förkortning för metoden att uppskatta riskfaktorer för koagulation vid förmaksflimmer CHA2DS2-VASc
 • Står riskfaktorerna för i CHA2DS2-VASc (åldrar med siffror följt av år) hjärtsvikt, hypertoni, 75 år, diabetes, stroke, aterioskleros, 65 år, kvinna
 • Peroxysmal ventrikeltakykardi med roterande el-axel som assoceras med förlängd QTc-tid Torsades de Pointes
 • Läkemedel som ges vid hjärtstopp (inkl dos vid första dosering) 1mg adrenalin, 300mg codarone
 • Gränsen mellan HFrEF och HFpEF går vid EF 40 procent
 • Vanligaster orsakerna till hjärtsvikt kranskärlssjukdom, hypertoni
 • Det enda kropsegna ämne som frisätts vid hjätsvikt och inte förvärrar förloppet BNP
 • Första linjes behandling mot hjärtsvikt ACE-hämmare, Diuretika
 • Läggs till i andra linjens behandling hjärtsvikt beta-blockerare
 • Läggs till i tredje linjes bejandling hjärtsvikt aldosteronantagonister
 • Symtom på malign hypertoni Ögonblödning, pupillömhet, proteinuri
 • Ämnen som höjer blodtrycket alkohol, p-piller, droger, lakrits
 • Altrnativ i första linjens behandling mot hypertoni, utöver viktnedgång, rökstopp och fysisk aktivitet ACE-hämmare, Kalciumantagonister, Tiaziddiuretika
 • Andra hands behandling hypertoni beta-blockerare
 • Tredje hands behandling hypertoni alfa-1-receptorblockerare
 • Orsaker sekundär hypertoni njurartärstenos, feokromocytom, Chrons sjukdom, Njursvikt
 • Ospecifik hjärtskademarkör som stiger på 1-4h, istället för troponins 3-9h myoglobin
 • Metoder för behandling kranskärlsstenos PCI, trombolys, CABG
 • Behnadling mot angina pectoris statiner, beta-blockerare, nitroglycerin
 • Läkemedel inför PCI ASA, ticagrelor
 • Överlevnadstid biologisk hjärtklaff 10-15 år
 • Minimalinvasiv operation av aortastenos TAVI
 • ABI-index vid kritisk ischemi är mindre än 0,4
 • ABI-index vid clauticatio intermittens är 0,5-0,7
 • Behandling vid benartärsjukdom statiner, ASA, rökstopp, gångträning
 • Tecken på att en kritisk ischemi är av akut genes (emboli) och inte kronisk genes (trombos) embolikälla, plöttslig debut, endast ett ben
 • Symtom på kritisk ischemi (5P) Pain, Pallor, Pulselessness, Paresthesia, Paralysis
 • Inderlningar av aortadisektion DeBakey, Stanford
 • Läkemedel inflr behandling av aortadisektion beta-blockerare, morfin
 • Utgör elastiska lameller i artärer elastin, kollagen
 • Symtomtriad vid aortaanerysm bröstsmärta, cirkulatorisk påverkan, pulserande resistens
 • Alla män screenas för aortaanerysm vid 65 års ålder
 • Benets ytliga vener (exklusive vena) saphena magna, saphena parva
 • Ytliga vener >3 mm i diameter oberoende genes kallas varicer
 • Behandling venösa bensår kompression
 • Orsaker till venös tromboembolism ökad koagulationsbenägenhet, kärlskada, venstas
 • Venös propp i ytlig ven som ger smärta och röd sträng på benet tromboflebit
 • Faktorer som ingår i wells score aktiv cancer, immobilisering, pågående DVT, takykardi, Tidigare DVT, Hemoptys, Lungemboli mest sannolikt
 • Olika typer av chock kardiogen, distrubitiv, hypovolem, obstruktiv
 • Typ av chock som ska behandlas med stor mängd vätska distrubitiv, kardiogen, hypovolem, obstruktiv
 • Typ av chock som ska behandlas med vätska och/eller blod hypovolem, distrubitiv, kardiogen, obstruktiv
 • Typ av chock där vätska kan vara okej men bör ges med försiktighet kardiogen, hypovolem, distrubitiv, obstruktiv
 • Typ av chock som inte ska behandlas med vätska obstruktiv, kardiogen, hypovolem, distrubitiv
 • Risken för patienter med medfödda hjärtfel förmaksflimmer, hjärtsvikt, endokardit
 • Sjukdom med stillastående apex, i övrigt funktionellt myokard. Behandlas med beta-blockerare Takotsubomyopati
 • Typer av primär kardiomyopati hypertrof kardiomyopati, dilaterad kardiomyopati, restriktiv kardiomyopati, arytmogen högerkammarkardiomyopati
 • Tecken på att ett ödem är lymfogen ödem utan pitting
 • Behandling lymfödem kompression, fettsugning
 • Vid pulmonell hypertension är MAP större än 25 mmHg i arteria pulmonalis vid invasiv mätning
 • Behandling primär pulmonell hypertension antikoagulantika, diuretika, kalciumantagonister
 • Komplikationer av hjärtinfarkt tamponad, papillarmuskelruptur, arytmier, kardiogen chock
 • Extrakardiella orsaker till hjärtsvikt hypotyreos, hypertyreos
 • Behandling takotsubo (under vårdtidern) ASA, heparin
 • Behandling takotsubo (vid hemgång) beta-blockerare
 • Autoimmun kronisk sjukdom som ger inflamation i aorta och dess största avgångar Takayasus
 • Behandling för Takayasus kortison
 • Halveringstid digoxin 1,5 dygn
 • Verkningsmekanismer tiaziddiuretika minskat afterload, ökad diures
 • Jon vars koncentration balaceras genom samtidig behandling av tiaziddiuretika och RAAS-hämmare kalium
 • Joner som ökar intracellullärt vid hjärtinfarkt natrium, kalcium
 • Joner som ökar extracellulärt vid hjärtinfarkt kalium

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/rc-t7-hjarta--karlsjuka.9393254.html

Dela