prov juridik

Övningen är skapad 2019-06-09 av anjoh_01. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • arbetstidslagen Lag som innehåller regler om bland annat arbetstidens längd och när på dygnet man får arbeta.
 • semesterlagen Lag som innehåller grundläggande bestämmelser om rätten till semester.
 • arbetsmiljölagen Lag som reglerar den inre miljön på arbetsplatser.
 • skyddsombud Representant för arbetstagarna som enligt arbetsmiljölagen ska finnas på alla arbetsplatser med fler än fem anställda.
 • skyddskommitté Arbetsgrupp för arbetsmiljöarbete som enligt arbetsmiljölagen ska finnas i företag med mer än 50 anställda
 • arbetsmiljöverket Statlig myndighet som ska se till att arbetsmiljölagen efterlevs.
 • diskrimineringslagen Lag som innebär skydd mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Lagen syftar också till att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet.
 • tidsbegränsad anställning Exempelvis provanställning, vikariat eller säsongsanställning.
 • uppsägning Skriftligt meddelande från arbetsgivarens sida om att en anställning ska upphöra.
 • arbetsbrist Otillräckligt med arbetsuppgifter och en av de grunder arbetsgivare kan ange som skäl för uppsägning.
 • uppsägningstid Tiden från uppsägning till dess att man slutar en anställning.
 • turordningsregler Regler i LAS som anger att en person med längre anställningstid har företräde framför en med kortare anställningstid i samband med uppsägningar.
 • företrädesrätt till återanställning Rätt för den som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist att bli återanställd om arbetsgivaren behöver återanställa inom nio månader.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prov-juridik.9098821.html

Dela