Proteiner

Övningen är skapad 2021-12-08 av _Lova_A_. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Man kan separera aminosyror genom att aminosyrorna har olika Ip. Metoden kallas Elektrofores. Beskriv hur det metoden fungerar. Man använder elektrisk spänning. Om aminosyralösningen blandas med en buffertlösning som har högt pH, pH>Ip så förekommer aminosyran i huvudsak som negativt laddade joner. Aminosyran dras då till den positiva polen. Har buffertlösningen lågt pH, aminosyran blir positiv och dras till negativ pol. Är pH=Ip så är aminosyran oladdad och vandrar inte till någon av polerna.
 • Rita två aminosyror som du kopplar ihop till en dipepetid, en polär och en opolär aminosyra. Vad kallas reaktionen? Kondensationsreaktion
 • Vilka aminosyror måste ingå i proteinet för att ge kovalenta bindningar, svavelbrygga mellan olika delar i polypeptidkedjan? Aminosyror som har svavel i sidogruppen, Metionin och Cystein
 • Vad menas med en prostetisk grupp? En atomgrupp som är utöver polypeptidkedjan och hela tiden bundet till proteinet för att det ska fungera. Den prostetiska gruppen för inte innehålla aminosyror. Kan t.ex. vara metalljoner, Fe2+, Zn2+ eller vitamindelar
 • Ge exempel på hur man kan denaturera protein. Ändra pH, värma, tillsätta tungmetaller t.ex. Pb, Hg, Cd, As eller organiska lösningsmedel t.ex. bensin, lacknafta.
 • Ge exempel på proteiners olika biologiska funktioner. Enzymer, Transportproteiner, Försvarsprotein - Antikroppar, Motorprotein - i muskler, fiberprotein - i naglar, hud, senor
 • ? st. är essentiella aminosyror (måste tillföras födan) 8
 • När aminosyror reagerar med varandra sker en ? och bindningen är en ? Kondensationsreaktion, Peptidbindning
 • Flesta proteiner innehåller ? aminosyror 300-600
 • 2 aminosyror som binds Dipeptid
 • 3 aminosyror som binds Tripepetid
 • Ett fåtal aminosyror > 3 Oligopeptid
 • Många aminosyror > 50 Polypeptid
 • En del proteiner har bara primär –och sekundärstrutur. Det är proteiner som ej är vattenlösliga Fiberproteiner

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/proteiner.10758961.html

Dela