privatjuridik

Övningen är skapad 2019-01-21 av anjoh_01. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Lag om samäganderätt När egendom samägs mellan två eller fler personer
 • bodelning uppdelning av makars eller sambors egendom vid skilsmässa/ separation, dödsfall eller under bestående äktenskap
 • Samboavtal När två sambor upprättar avtal om vilka tillgångar som ska fördelas till vem under eventuell sepatation. Det behöver undertecknas av båda men inte registreras.
 • Jämkning När man inte tar hänsyn till hur länge ett samboförhållande varat och vilka tillgångar som finns för att göra det så rättvist som möjligt
 • Försörjningsplikt Efter en skillsmässa kan den ena parten vara skyldig till försörjning av den andra under en viss tid ifall den ena har svårt att försörja sig efter ett långvarigt äktenskap.
 • hindersprövning lagstagande undersökning om det finns något hinder mot ingående äktenskap
 • Äktenskapsbalken I ... finns bestämmelser om samlevnad i äktenskap. De båda som ingår äktenskap med varandra blir makar
 • Borgerlig vigsel Där kan vigselförättaren vara tex borgmästare, kapten eller komunalrråd. Personer som blivit utsedda av länstyrelsen.
 • Kyrklig vigsel Samma innebörd som en borlig vigsel, men där måste vigselförättaren vara präst i svenska kyrkan eller övrigt trossamfund.
 • Giftorättsgods Den egendom som tagits med och införsaffakts var för sig av makarna under äktenskap.
 • Enskild egendom Den egendom som du i ett avtal kan bestämma är personligen ditt egna och ingen annans. Ett så kallat äktenskapsförord.
 • Skillsmässa När äktenskapet upplöses
 • Bodelningsavtal Den fördelning som förtecknas efter att skillsmässan vunnit laga kraft.
 • Barnkonventionen FN:s konvention om barns rättigheter
 • Faderskapspresumption Antagande om faderskap. Om modern är gift vid födelsen antas mannen i äktenskapet som barnets far.
 • föräldrabalken Innehåller bestämmelser om vilka skyldigheter föräldrar har mot sina barn och vilken omsorg barnet har rätt till.
 • Vårnadshavare Har ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till.
 • Förmyndare Den som företräder barnets ekonomi, vanligtvis vårdnadshavaren.
 • Överförmyndare Kan tillsättas om barnet har tillgångar mer en 8 gånger basbeloppet.
 • Gemensam vårdnad När båda föräldrarna har hand om barnet lika mycket.
 • Enskild vårdnad När den ena föräldern själv har vårdnaden om barnet.
 • Umgängesrätt Barn har rätt till umgänge med båda föräldrarna även om den ena har enskild vårdnad.
 • Vite Ett penningbelopp som domstol kan ålägga en part efter att den inte har följt myndigheters beslut.
 • Vårdnadsutredning Utredning som görs av socialtjänsten för att bäst tillgodo se barnets behov utefter de nuvarande vårnadshavarnas förutsättningar.
 • Underhållsbidrag ekonomiskt bidrag från förälder till barn som föräldern inte har vårdnad om.
 • Underhållsstöd Ifall föräldern som är skyldig till underhållsbidrag och inte kan betala ut det ordnar föräkrningskassan med så kallat ... till barnet. Föräldern blir sedan betalningskyldig istället.
 • adoption Att uppta en annan person som sitt eget barn. Behandlas på samma sätt som ett biologiskt barn.
 • Skadestånd skadar någon dig avsiktligt kan de bli skyldiga att betala en ekonomisk ersättning.
 • Arv Den fördelning av den avlidnes tillgångar som görs, anntingen efter testamente eller ärvdabalken.
 • Efterlevande En efterlevande make ärver före bröstarvningar och har rätt till fritt förfogande, men får inte testamentera bort den.
 • Ärvdabalken Har inget testamente skrivits görs arvsfördelningen utefter ärvdabalken.
 • Arvingar De som har rätt till en arvslott
 • Bröstarvningar Den avlidnes barn och neråt. De är rangordnade först efter släktskapets närhet.
 • Efterarv När den efterlevande maken avlider delas boet mellan bröstarvningarna genom ....
 • Särkullbarn Dessa ärver före efterlevande make.
 • Kvarlåtenskap Den hälft som kvarstår efter bodelning är den avlidnes ...
 • Basbeloppsregeln För att inte splittra små dödsbon finns en regel om att efterlevande make har rätt att behålla allt giftorättsgods samt enskild egenom till ett värde under 4 gånger basbeloppet.
 • Arvsordningen Bestämmer vilken ordning den avlidnes släktningar får ärva.
 • Allmäna arvsfonden Om det inte finns några arvingar går arvet till allmäna arvsfonden.
 • Kammarkolliget De som förvaltar allmäna arvsfonden, en statlig myndighet
 • Laglott Lagstagad rätt för bröstarvinge att få hälften av arvslotten även trotts testamente med annan innebörd.
 • Testamente skriftlig förordande av en person om hur egendom ska fördelas efter dennes död.
 • legetarie Den person som ärver ett visst föremål
 • Inbördes testamente Upprättas gemensamt mellan makar, registrerade partner eller sambor till förmån för den efterlevande
 • Delgivning De arvingar som enligt testamente ska ärva ska delges en kopia
 • Klandra En arvinge kan klaga på ett testamente genom att stämma testamentstagaren inom sex månader från delgivandet
 • Testamentesexekutor Den som utses att sköta boutredningen.
 • Bouppteckning en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder
 • Dödsbo en avlidnes tillgångar och skulder
 • Arvskifte delning av en avliden persons tillgånar mellan dödsbodelägarna.
 • Oskiftat När ett dödsbo med hjälp av en skiftesman betraktas som en juridisk person.
 • Arvsavstående När en arvstagare eller testamentestagare avstår från sitt arv.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/privatjuridik.8814656.html

Dela