prejudice

Övningen är skapad 2018-01-16 av SMAHI010. Antal frågor: 74.
Välj frågor (74)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • job centre arbetsförmedling
 • coach handledare
 • immigrant invandrare
 • infant spädbarn
 • veil slöja
 • council kommun
 • emphasis betoning
 • attend närvare
 • encourage uppmana
 • apply for ansöka om
 • medical profession läkareyrket
 • require kräva
 • shortage brist
 • qualified kvalificerad
 • staffer anställd
 • prejudice fördomar
 • appalled chockerad
 • employee anställd
 • properly ordentlig
 • object to protestera mot
 • lack brist
 • from amongst bland
 • platter fat
 • employment anställning
 • hire anställa
 • regarding angående, beträffande
 • heartily ivrigt härtligt
 • goods varor
 • ignorande okunskap
 • yarmulke klippa
 • custom sed
 • lately på sistone
 • deficiency brist
 • prance strutta
 • high street huvudgata
 • CCTV övervakningskamera
 • burqa burka
 • pensioner penionär
 • illustrious berömd
 • BBC brittisk public service
 • costume drama kostymdrama
 • knight riddare
 • claim påstå
 • immortal odödlig
 • superior överlägsen
 • chavs chav ung
 • hoodie huvtröja
 • oppress förtrycka
 • underneath under
 • flash visa
 • bellybutton navel
 • cleavage urringning
 • wise up kom igen
 • preserve bevara
 • cuppa kopp
 • reduce minska
 • lexical lexikal
 • syntactic syntaktisk
 • complexity komplexitet
 • pardoner kväkare
 • paraphrase omskriva
 • quote citat
 • inferior underlägsen
 • discredit betvivla
 • abandon överge
 • citizen medborgare
 • significance betydelse
 • regard hänsyn
 • lasting varaktig
 • morality moral
 • fleeting flyktig
 • pursue jaga
 • attain uppnå
 • popularise göra känd

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prejudice.7935806.html

Dela