Osteologi - dietist19

Övningen är skapad 2020-05-20 av Oliviaostling. Antal frågor: 146.
Välj frågor (146)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Scalpula skulderblad
 • Spina scalpulae benkam på baksida skulderblad
 • Acromion skulderhöjden
 • Cavitas glenoidalis Ledpanna för överarmsben (humerus)
 • Clavicula Nyckelben
 • Humerus Överarmsben
 • Caput humerus Huvud på överarmsben
 • Tuberculum majus den stora lilla knölen överst på överarmsbenet (lateralt)
 • Tuberculum minus Den lilla, lilla knölen överst på överarmsbenet (medialt)
 • Corpus humeri överarmsbenets kropp (smala delen)
 • Condylus humeri Överarmsbenets distala ände
 • Capitulum humeri ledhuvud för radius, del av condylus
 • Trochlea humeri benrulle som ingår i leden mot ulna, del av condylus
 • Fossa olecrani Grop bakom trochlea humeri
 • Epicondylus medialis utbuktning på överarmsbenets condylus, medialt
 • Epicondylus lateralis utbuktning på överarmsbenets condylus, lateralt
 • Radius Strålben (lateral underarm)
 • Caput radii Huvud på strålben(radius)
 • Collum radii Hals på strålben (radius)
 • Tuberositas radii Skrovlighet på strålben (radius)
 • Ulna armbågsben (medialt underarmsben)
 • Olecranon utskott på ulnas dorsalsida, del av armbåge
 • Incisura trochlearis halvmåneformade inskärning som utgör ledpannan mot humerus
 • Caput ulnae Ulnas huvud
 • Carpus Handloven, består av två rader med fyra ben i varje rad
 • Metacarpus (metakarpalbenen) är benen i handflatan, 1 = tumme.
 • Phalanx fingerben
 • Columna vertebralis kotpelaren
 • Vertebrae cervicales 7 halskotor
 • Vertebrae thoracicae 12 bröstkotor
 • Vertebrae lumbales 5 ländkotor
 • Vertebrae sacrales 5 korskotor (efter ländkotorna)
 • Vertebrae coccygeae varierande antal svanskotor
 • Vertebra kota
 • corpus vertebrae kotkropp
 • Discus intervertebralis diskarna mellan ryggkotorna
 • Canalis vertebralis ryggradskanalen (där ryggmärgen går)
 • Arcus vertebrae Kotbågen
 • Foramen intervertebrale Hålet i varje kota där ryggmärgen går
 • Processus spinosus taggutskott på kota (mittersta)
 • Processus transversus Tvärutskott på kota (de 2 yttre)
 • Processus articularis Ledutskotten där kotorna leder mot varandra
 • Atlas Första halskotan
 • Axis Andra halskotan
 • Dens Axis har ett vertikalställt utskott
 • Os sacrum (korsbenet) bildas av de 5 sammanvuxna vertebrae sacrales.
 • Promontorium . Ledytan mot L5 kallas basis ossis sacri vars ventralt mest framskjutande del
 • Canalis sacralis Fortsättningen på canalis vertebralis kallas i sacrum för
 • Os coccygis svansbenet (3-5 kotor)
 • os hyoideum tungbenet
 • Costa revbenen
 • Costae verae De 7 översta, äkta, revbenen
 • Costae spuriae 5 nedre, falska, revben
 • Cartilago costalis Broskförbindelsen med bröstben och revben kallas
 • Arcus costalis Revbensbrosken från costae 7- 10 bildar
 • Sternum Bröstbenet
 • Manubrium sterni Övre del av bröstben
 • corpus sterni kroppen, mittendelen av bröstbenet
 • processus xiphoideus det svärdspetsliknande utskottet längst ner på bröstbenet
 • pelvis bäcken
 • Pelvis major Stora "falska" bäckenet, övre del av delvis
 • Pelvis minor Lilla "äkta" bäckenet, underdel av bäckenet
 • Linea terminalis Avgränsar lilla och stora bäckenet
 • Angulus subpubicus Vinkeln som avgör könet
 • Os coxae höftbenet
 • Acetabulum femurs ledpanna
 • Os ischii sittbenet
 • Tuber ischiadicum sittbensknölen
 • Spina ischiadica ovanför tuber ischiadicum sticker en bentagg ut
 • Os pubis blygdbenet
 • Os ilium tarmbenet
 • Corpus ossis ilii Centrala delen, kropp av tarmben
 • Ossis ilii tarmbensvingen
 • crista iliaca Vingens övre rand
 • Fossa iliaca Den skålformade insidan av ala ossis ilii
 • Femur lårben
 • Caput femoris Lårhuvud
 • Collum femoris Lårbenshalsen
 • Trochanter major Stor kraftig knöl på femur (under collum)
 • Trochanter minor Liten kraftig knöl på femur (under collum)
 • Corpus femoris lårbenskropp
 • epicondylus medialis utbuktning längst ned på femur, mot mitten
 • epicondylus lateralis utbuktning längst ned på femur, den yttre
 • Patella Knäskål
 • tibia skenbenet, stora underbenet
 • Condylus medialis Medial knöl övre tibia
 • Condylus lateralis Lateral knöl övre tibia
 • Tuberositas tibiae Förtjockning på framsida tibia, är i golvet när man sitter på knä
 • malleolus medialis inre fotknöl
 • fibula vadbenet
 • caput fibulae Huvudet på vadbenet
 • Malleolus lateralis yttre fotknöl
 • Tarsus vristen, 7 ben
 • Calcaneus hälbenet
 • Talus språngbenet, högst upp
 • Metatarsus Mellanfotsbenet
 • Ossa metatarsalia I‐V Mellanfotsbenen 1-5
 • Ossa digitorum pedis Tåbenen
 • Phalanx proximalis, media, distalis Fingerbenens 3 delar
 • os occipitale Nackbenet
 • foramen magnum stora hålet i kraniet där ryggmärgen går
 • os parietale hjässbenet
 • os sphenoidale kilbenet där hypofysgropen är
 • Fossa hypophysialis Gropen i kilbenet där hypofysen är
 • Sella turcica turksadeln, inkluderar fossa hypophysialis
 • sinus sphenoidalis Inre näsbihåla vid kilbenet
 • Canalis opticus kanal där synnerven går
 • os temporale tinningsbenet
 • Pars petrosa klippdelen av tinningsbenet, innerörat
 • Processus mastoideus vårtutskottet som är fäste för m. sternocleidomastoideus
 • Canalis caroticus kanal som innehåller a. carotis interna
 • Foramen jugulare v. jugularis och kranialnerv 9-11
 • Cavitas tympani trumhålan. innehåller trumhinnan, mellanörats ben och muskler
 • Porus acusticus internus por där kranialnerv 12 o 13
 • Pars squamosa "fjälldelen" som är belägen mellan os sphenoidale, os parietale och os occipitale
 • Processus zygomaticus deltar i bildningen av okbågen
 • arcus zygomaticus okbågen
 • Fossa mandibularis grop som utgör ledpanna i käkleden
 • Pars tympanica yttre hörselgången
 • os frontale pannbenet
 • Fossa glandulae lacrimalis grop för tårkörtel
 • sinus frontalis bihålor vid pannbenet
 • vomer plogbenet, nedre del av nässkiljeväggen
 • os ethmoidale silbenet
 • lamina cribrosa benplatta med öppning för kranialnerv 1, luktnerv
 • crista galli tuppkam på lamina cribrosa
 • concha nasalis superior övre näsmussla
 • concha nasalis media den mellersta näsmusslan
 • Concha nasalis inferior den undre näsmusslan
 • os nasale näsbenet och utgör den övre delen av näsryggen
 • os lacrimale tårbenet
 • Canalis nasolacrimalis näs-tårkanalen
 • os palatinum gomben
 • os zygomaticum okbenet, del av ögonhålans laterala vägg
 • maxilla överkäken
 • sinus maxillaris överkäkens bihålor
 • Foramen infraorbitale hål under ögonhåla där bla trigeminalnerven går
 • mandibula underkäken
 • corpus mandibulae underkäkskropp
 • Pars alveolaris I corpus fäster underkäkens tänder, detta kallas:
 • Ramus mandibulae vertikalställda delen av underkäken
 • Caput mandibulae underkäkens ledhuvud
 • Neurocranium skallben som omger hjärnan kallas för
 • viscerocranium övriga skallben som INTE omger hjärnan
 • Calvaria skalltaket
 • Palatum osseum Gommens skelett, hårda gommen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/osteologi-dietist19.9805622.html

Dela