Nomenklatur

Övningen är skapad 2020-09-27 av Jacobob. Antal frågor: 116.
Välj frågor (116)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • väte H⁺
 • natrium Na⁺
 • kalium K⁺
 • koppar(I) Cu⁺
 • silver Ag⁺
 • ammonium NH₄⁺
 • diamminsilver [Ag(NH₃)₂]⁺
 • oxonium H₃o⁺
 • magnesium Mg²⁺
 • kalcium Ca²⁺
 • strontium Sr²⁺
 • barium Ba²⁺
 • mangan(II) Mn²⁺
 • järn(II) Fe²⁺
 • kobolt(II) Co²⁺
 • nickel Ni²⁺
 • koppar(II) Cu²⁺
 • zink Zn²⁺
 • kadmium Cd²⁺
 • kvicksilver(I) Hg₂²⁺
 • kvicksilver(II) Hg²₊
 • tenn Sn²⁺
 • bly(II) Pb²⁺
 • krom(III) Cr³⁺
 • järn(III) Fe³⁺
 • aluminium Al³⁺
 • kobolt(III) Co³⁺
 • hydrid H⁻
 • fluorid F⁻
 • klorid Cl⁻
 • hypoklorit ClO⁻
 • klorit ClO₂⁻
 • klorat ClO₃⁻
 • perklorat ClO₄⁻
 • bromid Br⁻
 • bromat BrO₃⁻
 • jodid I⁻
 • jodat IO₃⁻
 • nitrit NO₂⁻
 • nitrat NO₃⁻
 • permanganat MnO₄⁻
 • acetat CH₃COO⁻
 • oxid O²⁻
 • peroxid O₂²⁻
 • sulfid S²⁻
 • tiosulfat S₂O₃²⁻
 • tetrationat S₄O₆²⁻
 • sulfit SO₃²⁻
 • sulfat SO₄²⁻
 • karbonat CO₃²⁻
 • manganat(VI) MnO₄²⁻
 • kromat CrO₄²⁻
 • dikromat Cr₂O₇²⁻
 • oxalat C₂O₄²⁻
 • karbid C₂²⁻
 • silikat SiO₃²⁻
 • disulfat S₂O₇²⁻
 • nitrid N³⁻
 • fosfat PO₄³⁻
 • arsenat AsO₄³⁻
 • borat BO₃³⁻
 • formiat HCOO⁻
 • cyanid CN⁻
 • vätekarbonat HCO₃⁻
 • hydroxid OH⁻
 • tiocyanat SCN⁻
 • azid N₃⁻
 • trijodid I₃⁻
 • Vätesulfat HSO₄⁻
 • Peroxidsulfat S₂O₈²⁻
 • Ammoniak NH₃
 • borsyra H₃BO₃
 • dikväveoxid N₂O
 • fosfor(V)oxid P₄O₁₀
 • fosforsyra H₃PO₄
 • klordioxid ClO₂
 • perklorsyra HClO₄
 • kiseldioxid SiO₂
 • koloxid CO
 • koldioxid CO₂
 • kolsyra H₂CO₃
 • koldisulfid CS₂
 • koltetraklorid CCl₄
 • kromtrioxid CrO₃
 • kväveoxid NO
 • kvävedioxid NO₂
 • dikvävetetroxid N₂O₄
 • mangandioxid MnO₂
 • peroxidsvavelsyra H₂S₂O₈
 • salpetersyra HNO₃
 • saltsyra HCl(aq)
 • svaveldioxid SO₂
 • svaveltrioxid SO₃
 • svavelsyra H₂SO₄
 • svavelsyrlighet H₂SO₃
 • vätesulfid H₂S
 • vatten H₂O
 • väteperoxid H₂O₂
 • vätefluorid HF
 • väteklorid HCl
 • vätecyanid HCN
 • vätebromid Hbr
 • vätejodid HI
 • bensen C₆H₆
 • etan C₂H₆
 • etanol C₂H₅OH
 • metan CH₄
 • metanol CH₃OH
 • myrsyra HCOOH
 • ättiksyra CH₃COOH
 • eten C₂H₄
 • etyn C₂H₂
 • aceton (CH₃)₂CO
 • dietyleter (C₂H₅)₂O
 • oxalsyra H₂C₂O₄
 • fosfin PH₃

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nomenklatur.9999693.html

Dela