Nomenklatur

Övningen är skapad 2019-09-16 av edvin612. Antal frågor: 116.
Välj frågor (116)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • H+ vätejon
 • Na+ natriumjon
 • K+ kaliumjon
 • Cu+ koppar(I)jon
 • Ag+ silverjon
 • NH₄+ ammoniumjon
 • Ag(NH₃)₂+ diamminsilverjon
 • H₃O+ oxoniumjon
 • Mg2+ magnesiumjon
 • Ca2+ kalciumjon
 • Sr2+ strontiumjon
 • Ba2+ bariumjon
 • Mn2+ mangan(II)jon
 • Fe2+ järn(II)jon
 • Co2+ kobolt(II)jon
 • Ni2+ nickeljon
 • Cu2+ koppar(II)jon
 • Zn2+ zinkjon
 • Cd2+ kadmiumjon
 • Hg₂2+ kvicksilver(I)jon
 • Hg2+ kvicksilver(II)jon
 • Sn2+ tenn(II)jon
 • Pb2+ bly(II)jon
 • Cr3+ krom(III)jon
 • Fe3+ järn(III)jon
 • Al3+ aluminiumjon
 • Co3+ kobolt(III)jon
 • H- hydridjon
 • F- flouridjon
 • Cl- kloridjon
 • ClO- hypokloritjon
 • ClO₂- kloritjon
 • ClO₃- kloratjon
 • ClO₄- perkloratjon
 • Br- bromidjon
 • BrO₃- bromatjon
 • I- jodidjon
 • IO₃- jodatjon
 • NO₂- nitritjon
 • NO₃- nitratjon
 • MnO₄- permanganatjon
 • CH₃COO- acetatjon
 • O2- oxidjon
 • O₂2- peroxidjon
 • S2- sulfidjon
 • S₂O₃2- tiosulfatjon
 • S₄O₆2- tetrationatjon
 • SO₃2- sulfitjon
 • SO₄2- sulfatjon
 • CO₃2- karbonatjon
 • MnO₄2- manganat(VI)jon
 • CrO₄2- kromatjon
 • Cr₂O₇2- dikromatjon
 • C₂O₄2- oxalatjon
 • C₂2- karbidjon
 • SiO₃2- silikatjon
 • S₂O₇2- disulfatjon
 • N3- nitridjon
 • PO₄3- fosfatjon
 • AsO₄3- arsenatjon
 • BO₃3- boratjon
 • HCOO- formiatjon
 • CN- cyanidjon
 • HCO₃- vätekarbonatjon
 • OH- hydroxidjon
 • SCN- tiocyanatjon
 • N₃- azidjon
 • I₃- trijodidjon
 • HSO₄- vätesulfatjon
 • S₂O₈2- peroxidsulfatjon
 • NH₃ ammoniak
 • H₃BO₃ borsyra
 • N₂O dikväveoxid
 • P₄O₁₀ fosfor(V)oxid
 • H₃PO₄ fosforsyra
 • ClO₂ klordioxid
 • HClO₄ perklorsyra
 • SiO₂ kiseldioxid
 • CO koloxid
 • CO₂ koldioxid
 • H₂CO₃ kolsyra
 • CS₂ koldisulfid
 • CCl₄ koltetraklorid
 • CrO₃ kromtrioxid
 • NO kväveoxid
 • NO₂ kvävedioxid
 • N₂O₄ kvävetetroxid
 • MnO₂ mangandioxid
 • H₂S₂O₈ peroxidsvavelsyra
 • HNO₃ salpetersyra
 • HCl (aq) saltsyra
 • SO₂ svaveldioxid
 • SO₃ svaveltrioxid
 • H₂SO₄ svavelsyra
 • H₂SO₃ svavelsyrlighet
 • H₂S vätesulfid
 • H₂O vatten
 • H₂O₂ väteperoxid
 • HF väteflourid
 • HCl väteklorid
 • HCN vätecyanid
 • HBr vätebromid
 • HI vätejodid
 • C₆H₆ bensen
 • C₂H₆ etan
 • C₂H₅OH etanol
 • CH₄ metan
 • CH₃OH metanol
 • HCOOH myrsyra
 • CH₃COOH ättiksyra
 • C₂H₄ eten
 • C₂H₂ etyn
 • (CH₃)₂CO aceton
 • (C₂H₅)₂O eter
 • H₂C₂O₄ oxalsyra
 • PH₃ fosfin

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nomenklatur.9239877.html

Dela

Annonser