Nationalekonomiska teorier

Övningen är skapad 2017-11-08 av josefiinlarsen. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Merkantilism, historisk kontext Nationalstater vanligt. Upptäckresor och kolonialism även så. Fanns en nationell konkurrens. Växte fram under 1500-talet och var vanlig ändra fram in på 1700-talet.
 • Merkantilism, problemformulering Hur kan vi göra vårt eget land rikare? Hur kan vi få så mycket mängd guld i slotten som möjligt?
 • Merkantilism, viktiga tänkare/företrädare Jean-Baptist Colbert
 • Merkantilism, grundläggande tankar Utrikes handel är ett nollsummespel. Det finns vinnare och förlorare och då bildades konflikter för alla ville vara vinnare. Exporten-importen=handelsbalans och den måste vara positiv.
 • Merkantilism, lösningsförslag 1. Importtullar – blev billigare att köpa sina egna varor då varor från utlandet blev dyrare. 2. Importkvoter – begränsning av mängden varor som fick importeras 3. Stöd till landets egna företag, gjorde att vissa företag fick monopol eller slapp betala skatt osv.
 • Koppling till ideologi Protektionism (skydda sitt eget land)
 • Ekonomisk liberalism, historisk kontext Växte fram i slutet av 1700-talet. Merkantilismen var stor, urbanisering och industrialisering hade skett. Detta blev en motreaktion.
 • Ekonomisk liberalism, problemformulering Merkantilismen hotar den ekonomiska tillväxten. Ekonomin är inte bara till för ett land.
 • Ekonomisk liberalism , viktiga tänkare/företrädare Adam Smith, David Ricardo
 • Ekonomisk liberalism, grundläggande tankar Marknaden är det viktigaste och den osynliga handen styr. Egennyttan står i fokus – det som gynnar individen gynnar samhället. Absoluta fördelar (länder ska specialisera sig på det som de är bäst på och sedan byta med andra länder för att öka effektiviteten av produktion). Ricardo pratade även om komparativa fördelar som löste problemet när ett land var bäst på båda, man fick tillverka det man var jämfört bäst på.
 • Ekonomisk liberalism, lösningsförslag Arbetsdelning/specialisering för varje land. Mindre reglerad marknad och mindre statlig inbladning. Marknaden ska röra sig fritt. Konkurrens är viktigt och frihandel – handla mellan länder utan import.
 • Ekonomisk liberalism, koppling till ideologi liberalism
 • Marxism, historisk kontext Växte fram under 1800-talet i England. Urbanisering och industrialisering hade skett. Det fanns stora orättvisor i samhället mellan arbetsklassen och fabriksägarna. I dessa klasskillnader växer marxismen fram.
 • Marxism, problemformulering Merkantilismen hotar den ekonomiska tillväxten. Ekonomin är inte bara till för ett land.
 • Marxism, viktiga tänkare/företrädare Karl Marx
 • Marxism, grundläggande tankar Historian kännetecknas av konflikt mellan de som arbetar och de som äger medlen för produktion. Utvecklingen av produktivkrafter leder till förändringar i hela samhället. Basen styr överbyggnaden. Basen består av den ekonomiska uppbyggnaden i samhället som är produktivkrafterna (realkapital) och produktionsförhållandena (vem som äger realkapital). Överbyggnaden är allt ovanför som politik religion. Detta medför att när basen ändras dvs nya maskiner och liknande, kommer överbyggnaden att påverkas och ett nytt samhälle bildas. Arbetarna blir utnyttjade och kommer att göra revolution.
 • Marxism, lösningsförslag Om det som Marx tror ska hända (proletariatets diktatur) kommer staten tillslut inte att behövas. Det behövs en stark stat i början med gemensamt ägande där alla i samhället ska delta och utföra sin förmåga på bästa sätt. Planekonomi är tydligt. Fackföreningar, utbilda arbetarna och uppmana de till revolution.
 • Marxism, koppling till ideologi socialism och kommunism
 • Monetarism, historisk kontext Växte fram under 1970-talet. Världen gick in i stagflation (hög arbetslöshet och hög inflation). Gick emot keynesianismen och Philipskurvan.
 • Monetarism, problemformulering Keynesianismen är skadlig. Arbetslösheten är inte det största problemet utan det är inflationen.
 • Monetarism, viktiga tänkare/företrädare Milton Friedman
 • Monetarism, grundläggande tankar Statens inbladning i ekonomin är oftast negativ. Konsekvenser av det blir att jämviktspriset inte stämmer överens med det pris som sätts av staten.
 • Monetarism, lösningsförslag Penningpolitik (Riksbanken styr genom reporäntan) och åtstramningspolitik (sänka statens utgifter så att staten får en mindre roll)
 • Monetarism, koppling till ideologi (Ny)liberalism
 • Keynesianism, historisk kontext Växte fram under början av 1900-talet. 1800-talets låt-gå-inställning ansågs negativ. Efter börskraschen i USA 1929 ansåg Keynes att det var ofrånkomligt att marknaden inte löste problemen själva utan staten måste ingripa.
 • Keynesianism, problemformulering Marknaden löser inte problemen själva.
 • Keynesianism, viktiga tänkare/företrädare John Maynard Keynes
 • Keynesianism, grundläggande tankar Staten ska styra ekonomin (planekonomi). Staten påverkar genom att reglera utbud och efterfrågan på marknaden. Vid lågkonjunktur ska staten höja bidrag osv och ge mer pengar till hushållen för att öka köpkraften. Vid högkonjunktur ska de strama åt efterfrågan genom att höja skatter osv. Statens agerande bestämmer efterfråga på marknaden.
 • Keynesianism, lösningsförslag Multiplikatoreffekten (Nya jobb skapar fler jobb då efterfrågan på varor ökar). Tydlig planekonomi där staten reglerar konjunkturerna.
 • Keynesianism, koppling till ideologi Ev socialism och konservatism men ingen tydlig koppling.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nationalekonomiska-teorier.7768175.html

Dela