Molander

Övningen är skapad 2018-10-03 av Gurre. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Deducera en fråga om att härleda en slutsats från en uppsättning premisser (grundantaganden) enligt logiska slutledningsregler
 • Demarkationskriterium Allmän beteckning på ett avgränsingskriterium som skiljer vetenskap från ovetenskap eller pseudovetenskap
 • Determinism Tanken att varje händelse i universum är orsaksbestämd och därför också oundviklig. Menar att alla händelser kan förklaras i termer av orsak och verkan (kausalitet)
 • Ad hoc-hypotes En modifikation eller hypotes som är bildad för att lösa ett visst problem med en teori och som inte kan testas (och därmed heller inte falsifieras).
 • Dialektik tes - antites - syntes - antites - syntes och så vidare
 • Dualism Är beteckningen på ontologiska teorier som hävdar att allt varande är uppdelat i två grundläggande skilda element eller ska förklaras utifrån två klart åtskilda grundprinciper.
 • Empiri Vetande eller kunskap inhämtad genom sinneserfarenhet
 • Empirism Kunskapsteoretisk riktning enligt vilken all kunskap om verkligheten härstammar från sinneserfarenheten
 • Epistemologi Läran om kunskapens väsen. Synonymt med kunskapsteori (och ibland även vetenskapsteori)
 • Falsifikationism En vetenskapsteoretisk teori med Karl Popper som upphovsman enligt vilken vetenskapliga teorier ska vara falsifierbara - alltså möjliga att motbevisa. Imre Lakatos har formulerat en svagare variant av falsifikationism
 • Fenomenologi Vi kan endast ha kunskap om det som vi direkt förnimmer. Det meningslöst att tala om tingen som de är i sig själva. Verklighet och förnimmelse av verklighet är ett och samma
 • Hermeneutik X kan översättas med tolkningslära eller förståelselära.
 • Hermeneutisk cirkel Den hermeneutiska cirkeln består i insikten att förståelse för detaljer kräver en förståelse av en helhet samtidigt som en förståelse av en helhet kräver förståelse av de detaljer som bygger upp helheten
 • Hypotetisk-deduktiv metod Kan skisseras enligt följande modell: 1) Problem, 2) Hypotes, 3) Deduktion (testningsimplikation), 4) Experiment eller observation, 5)Korroboration eller förkastande av hypotesen
 • Idealism Uppfattningen att det inte kan finns någon verklighet oberoende av mänskligt medvetande
 • Induktion/Induktiv Detsamma som en erfarenhetsslutledning, det vill säga en slutledning som bygger på en mängd iakttagelser
 • Induktionsproblemet Hume menar att vi inte kan kan dra en generell slutsats ifrån en mängd singulära observationer
 • Kompatibilismen En mjuk deterministisk ontologi enligt vilken det är möjligt att förena tanken att människan har en fri vilja med determinism
 • Korroboration Innebär att observationer och experiment överensstämmer med en hypotes som testas. Ju fler test som görs desto mer X den.
 • Logisk positivism En framträdande vetenskapsteoretisk riktning som utvecklade X. Enligt X finns ingen väsentlig logisk eller metodologisk skillnad mellan natur- och människovetenskaper
 • Materialism En speciell form av metafysisk realism enligt vilken allt som existerar i verkligheten är ting(materia) eller processer, och att dessa endast har primära egenskaper
 • Metafysik “Vetenskapen” om tingens och vardandets innersta väsen.
 • Nominalism Är en språkfilosofisk riktning enligt vilken det i verkligheten inte existerar några företeelser som svarar mot allmänbegrepp. Allmänbegrepp som ‘hund’ eller ‘människa’ refererar enligt nominalismen sålunda inte till någonting specifikt varande. Ord i språket betecknar enligt nominalisterna konkreta, enskilda (eller partikulära) saker
 • Ontologi Läran om det varande; varandevetenskap
 • Paradigm Kuhn använder begreppet paradigm för att beteckna ett bland forskare överenskommet mönster för vilka grundläggande teoretiska antaganden som ska betraktas som givna och vilka vetenskapliga metoder som bedöms som legitima, Inom ett paradigm bedrivs vad Kuhn kallar normal vetenskap
 • Positivism Kunskapsteoretisk och vetenskapsteoretisk riktning enligt vilken det endast är erfarenheter som kan bibringa kunskap. Enligt X kan alla fenomen i världen härledas till bestämda naturlagar. Det gäller även för samhällen.
 • Primära egenskaper Är sådana egenskaper som tingen har oberoende av vår uppfattning om dem (d.. mätbara egenskaper, utv.ssträckning, form, fasthet, rörelse och antal)
 • Rationalism Kunskapsteoretisk inriktning som hävdar att människan kan uppnå kunskap om verkligheten genom att endast användas förnuftet
 • Realism Den ontologiska uppfattningen att verkligheten existerar oberoende av om den blir erfaren eller kan erfaras
 • Relativism Uppfattning som går ut på att allt är relativt, det vill säga att det inte bara finns en sanning, utan många tänkbara sanningar
 • Sekundära egenskaper Är sådana egenskaper som är beroende av våra upplevelser av tingen (som färger, ljud, lukter, värme och smak)
 • Teleologi Att uppfatta något som bestämt av mål eller ändamål

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/molander.8515008.html

Dela