Ma2b:Matematiska begrepp - 4.1 Statistiska metoder

Övningen är skapad 2020-04-02 av Rebecka_Swenberg. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • beskrivande statistik bearbeta och presentera data
 • observation ett tal eller annat undersökningsresultat som ingår i ett statisktiskt material
 • frekvens antalet gånger en observation förekommer i en datamängd
 • relativ frekvens frekvensen/totala antalet observationer
 • klassindela föra samman data i lämpliga grupper
 • klassbredd bredden på värdena i klassindelningen
 • histogram stapeldiagram med antal för varje egenskapsintervall
 • population den grupp föremål eller personer som undersökningen avser
 • totalundersökning att samla in data från en hel population
 • stickprovsundersökning välja ut och undersöka en mindre del av populationen
 • slumpmässigt urval om urvalet är stort och slumpmässigt kan resultatet från stickprovet kan överföras till hela populationen
 • obundet slumpmässigt urval alla i populationen har samma sannoliket att väljas
 • stratifierat urval speglar förhållandet mellan olika delgrupper i populationen
 • bortfall andelen ogiltiga mätvärden
 • mätfel skillnaden mellan ett uppmätt värde och det sanna värdet
 • urvalsfel när slämpmässigt urval överförs till resultaten för hela populationen medförs denna osäkerhet
 • felmarginal vid stickprovsundersökningar som anger procentandelar agnes ofta osäkerheten som detta
 • konfidensintervall i 95 fall av 100 är felmargilen korrekt - 95%-igt säkerhetsintervall
 • statistiskt säkerställd ? fråga Conny ?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ma2b-matematiska-begrepp-4-1-statistiska-metoder.9738036.html

Dela