Lyrik

Övningen är skapad 2019-04-02 av mariallindholmm. Antal frågor: 58.
Välj frågor (58)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Lyrik En genre som förmedlar en känsla eller stämningar
 • Poesi Annat ord för lyrik, bunden versform
 • Prosa Löpande text, obunden form
 • Främmandegöra Beskriva en vardaglig sak på ett främmande sätt
 • Vers En textrad i poesin
 • Bildspråk bildliga uttrycksätt, t.ex. metafor eller liknelse
 • Musiakitet Rytm, takt, tonfall i lyriken
 • Stilfigur Språkliga element med estetisk och/eller retorisk effekt
 • Traditionell lyrik bunden, rimmad form
 • Modern lyrik Obunden, orimmad form
 • Strof Versrader som hör ihop, stycke i en dikt
 • Modernism kulturepok i början av 1900-talet
 • Postmodernism kulturepok i slutet av 1990-talet
 • Rim ljudöverstämmelse i början,mitten eller slutet av ett ord
 • Rimflätning det mönster enligt vilket rimmen upprepas t.ex. AABB
 • Personifikation Saker eller abstrakta begrepp benämns som människor
 • Diktjag Jaget i en dikt
 • Kontrast Tydlig olikhet, ibland motsats
 • Upprepning När ett eller flera ord eller fraser återkommer
 • Vändpunkt När dikten vänder, tar ny riktning
 • Epok tidsperiod
 • Bild när en tanke åskådliggörs med hjälp av ett bildligt uttryck
 • Liknelse ett bildligt uttryck med ett jämförelseord
 • Metafor ett bildligt uttrycksätt utan jämförelseord
 • Anafor upprepning av samma ord eller fras i början av en ny mening eller diktrad
 • Negation användning av ord som har en nekande betydelse
 • Symbol en konkret företeelse som står för något abstrakt
 • Rytm regelbunden ljudmässig växling
 • Takt hur snabb den ljudmässiga växlingen är
 • Allitteration stavelser som rimmar i början av ord/begynnelserim
 • Assons ljudlikhet inne i ett ord
 • Cesur en paus mellan ord, inne i en versrad
 • Stavelse en kombination av vokal och konsonant, rytmisk grundenhet
 • Stilmedel alla de språkliga och stilistiska särdrag en författare använder
 • Strofindelning indelning i stycken
 • emfas betoning
 • Tema grundidé
 • Paradox en meningsfull självmotsägelse
 • cirkelkomposition början och slut liknar varandra
 • episk dikt en dikt som berättar en historia
 • lyrisk dikt en dikt som förmedlar en känsla
 • Perspektivering det du fokuserar på i en analys
 • Mångtydig kan tolkas på flera olika sätt
 • Episk genre berättande/beskrivande har något med epik att göra
 • Objektiv betraktare tar bara hänsyn till fakta inte känslor
 • Inre monolog man pratar med sig själv, tänker
 • Dynamiska förändring i personerna
 • Statiska de förändras inte
 • Stildrag att man skriver texter på ett visst sätt, liknande
 • Tema motiv/ämnet
 • Motiv tanken eller idén som ligger bakom ett konstnärligt eller litterärt verk
 • Huvudhandling det som det litterära verket går ut på
 • bihandling sidoberättelse till huvudhandlingen
 • Handlingsreferat återger handling av något, ger inga egna åsikter
 • Episodisk något kortvarigt
 • Ramberättelse berättelse som i sig innesluter en eller flera andra berättelser
 • Avsnitt en del av en längre text
 • Ideologisk har med åsikter att göra t.ex. politisk inriktad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lyrik.9012450.html

Dela

Annonser