lektion 15(C)

Övningen är skapad 2013-08-14 av Zophia. Antal frågor: 81.
Välj frågor (81)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • покана inbjudan
 • поканвам att bjuda in
 • поканя att bjuda in
 • поздравявам att hälsa
 • поздравя att hälsa
 • попитвам att fråga
 • попитам att fråga
 • помолвам att be
 • помоля att be
 • после sedan
 • повиквам att ropa på
 • повикам att ropa på
 • недей gör inte
 • викам att skrika
 • викна att skrika
 • рано tidigt
 • искам att vilja
 • поискам att vilja
 • настоявам att insistera
 • настоя att insistera
 • пускам att släppa
 • пусна att släppa
 • плача att gråta
 • заплача att gråta
 • чувам att höra
 • чуя att höra
 • стига det räcker
 • стигам att räcka till
 • стигна att räcka till
 • не плачи вече!
 • не настоявай ! (insistera inte!)
 • чуваш ли, стига плака ! (hör du, sluta gråta!)
 • целуна kyssa
 • цвете blomma
 • живот liv
 • боя се att vara rädd
 • боя се за att vara rädd om
 • боя се от att vara rädd för
 • куче hund
 • дете barn
 • деца barn
 • утрешeн morgondagens
 • утрешни morgondagens
 • ден dag
 • дни dagar
 • никога aldrig
 • забравя att glömma
 • повярвам tro
 • любов kärlek
 • предам att förråda
 • винаги alltid
 • докрай till slutet
 • надежда hopp
 • пазя skydda
 • болка smärta
 • светлина litet jus
 • истина sanning
 • скрия gömma
 • сърцe hjärta
 • обич kärlek
 • видя se
 • вечност evighet
 • око öga
 • очи ögon
 • светъл ljus
 • светли ljus
 • боя се за кучето = att vara rädd om hunden
 • боя се от кучето = att vara rädd för hunden
 • Боян в къщи ли е?
 • недей вика. Не е хубаво така.
 • заобикалям att omge
 • хора människor
 • растение växt
 • животно djur
 • вода vatten
 • суша land
 • слънце sol
 • звезда stjärna
 • наричам att benämna
 • природа natur
 • луна måne

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/lektion-15-c.2882304.html

Dela