Latinska Begrepp

Övningen är skapad 2018-05-16 av hovback. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Bonus patas familias Omsorgsfulla och aktsamma handlingar
 • Casus Någon vållat skada genom ren olykshändelse
 • Culpa Oaktsamhet eller vårdslöshet
 • Condictio Regel innebär någon av misstag utbetalt ett belopp till någon och har rätt få beloppet återbetalt
 • De lege ferenda Vad lagen borde vara
 • De lege lata Vad lagen är
 • Dolus Uppsåt
 • E contrario Ett sätt att tolka lagar och andra bestämmelser, det innebär att man drar slutsatser
 • In dubio En oklar situation
 • Ipso facto Genom självförhållandet
 • Ipso jure Genom själva lagen
 • Lex Superior En lag med företräde framför andra lagar
 • Pacta sunt servanda Avtal skall hållas
 • Pactum turpe Ett avtal som strider mot lag
 • Persona non grata Ej välkommen/önskad person

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latinska-begrepp.8251877.html

Dela