Latin - Allt

Övningen är skapad 2018-05-15 av JosephLofving. Antal frågor: 320.
Välj frågor (320)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ab/a Från
 • Ad Till
 • Advenio Ankomma
 • Alius Annan
 • Aqua Vatten
 • Attende Se upp
 • Attentus Uppmärksam
 • Cathedra Stol
 • Caupo Värdshusvärd
 • Cogito Tänka
 • Cur Varför
 • Dico Säga
 • Discipulus Elev
 • Durus Sträng
 • Emo Köpa
 • Et Och
 • Festino Skynda
 • Forum Torg
 • Habeo Ha
 • Hodie Idag
 • In In i, I
 • Inquit Säga
 • Iratus Arg
 • Ludus Skola
 • Magister Lärare
 • Magnus Stor
 • Mane På morgonen
 • Nauta Sjöman
 • Navis Skepp
 • Non Inte
 • Novus Ny
 • Panis Bröd
 • Pars Del
 • Pater Far
 • Portus Hamn
 • Postea Senare
 • Primus Första
 • Puer Pojke
 • Saluto Hälsa
 • Salve God dag
 • Sedeo Sitta
 • Servus Slav
 • Stultus Dum
 • Taberna Affär
 • Taceo Tiga
 • Tardus Sen
 • Ubi Där
 • Verbero Slå
 • Venio Komma
 • Vinum Vin
 • Annus År
 • Audio Höra
 • Aurum Guld
 • Cupio Önska
 • Debeo Böra
 • Disco Lära
 • Ex/e Från
 • Exporto Exportera
 • Facio Göra
 • Frumentum Spannmål
 • Germania Germanien
 • Graecus Grekisk
 • Hispania Spanien
 • Importo Importera
 • Intellego Förstå
 • Lingua Språk
 • Littera Bokstav
 • Navigo Segla
 • Num Frågeord
 • Oleum Olja
 • Porto Bära
 • Quid Vad
 • Quo Vart
 • Quoque Också
 • Scribo Skriva
 • Sed Utan
 • Si Om
 • Solum Bara
 • Subito Plötsligt
 • Tabula Tavla
 • Ut Som
 • Volo Vilja
 • Vitrum Glas
 • Vox Röst
 • Ambulo Promenera
 • Amicus Vän
 • Atrium Atrium
 • Attendo Vänta
 • Aut Eller
 • Bonus Bra
 • Cubiculum Sovrum
 • Cum När, Med
 • Curro Springa
 • Dives Rik
 • Domus Hem
 • Domi Hemma
 • Exspecto Vänta
 • Filia Dotter
 • Fortasse Kanske
 • Impatiens Otålig
 • Invenio Hitta
 • Iuvenis Ung
 • Laetus Glad
 • Mater Mor
 • Meridies Middag
 • Nescio Inte veta
 • Nuptialis Äktenskap
 • Pactio Avtal
 • Per Genom
 • Peristylum Trädgård
 • Post Efter
 • Senex Gammal
 • Soleo Bruka
 • Tam
 • Thermae Badhus
 • Vir Man
 • Affero Ge
 • Ancilla Slavinna
 • Audeo Våga
 • Cito Snabbt
 • Consilium Råd
 • Cras Imorgon
 • Credo Tro
 • De Av
 • Do Ge
 • Dominus Herre
 • Evado Fly
 • Fugio Fly
 • Furiosus Rasande
 • Hinc Härifrån
 • Ignotus Okänd
 • Iuvo Hjälpa
 • Matrimonium Äktenskap
 • Narro Berätta
 • Nolo Inte vilja
 • Nunc Nu
 • Nubo Gifta sig
 • Nuntius Nyhet
 • Parentes Föräldrar
 • Possum Kunna
 • Quia Eftersom
 • Quomodo Hur
 • Revenio Återvända
 • Sine Utan
 • Soror Syster
 • Tristis Tråkig
 • Stilus Penna
 • Una Tillsammans
 • Absum Frånvara
 • Adsum Närvara
 • Apud Hos
 • Auxilium Hjälp
 • Caedo Döda
 • Eo Åka
 • Fleo Gråta
 • Frater Bror
 • Homo Människa
 • Lego Läsa
 • Litterae Brev
 • Miles Soldat
 • Miser Olycklig
 • Necesse Nödvändigt
 • Nomen Namn
 • Noster Vår
 • Periculum Fara
 • Puto Tro
 • Saepe Ofta
 • Sermo Samtal
 • Sollicitus Bekymrad
 • Taurus Tjur
 • Vita Liv
 • Uxor Fru
 • Aedificum Byggnad
 • Carrus Vagn
 • Equus Häst
 • Flagello Piska
 • Fugitivus Förrymd
 • Interrumpo Avbryta
 • Magnificus Storslagen
 • Mens Sinne
 • Monstro Visa
 • -ne Frågesuffix
 • Numquam Aldrig
 • Omnis Alla
 • Perdo Förlora
 • Pervenio Anlända
 • Propero Skynda
 • Proximus Förra, Närmaste
 • Quaero Söka
 • Quando När
 • Res Sak
 • Spero Hoppas
 • Spes Hopp
 • Tempus Tid
 • Tum
 • Velocitas Hastighet
 • Via Väg
 • Venerabilis Vördnadsfull
 • Video Se
 • Ante Framför
 • Bestia Rovdjur
 • Civis Medborgare
 • Conspicio Få syn på
 • Contra Mot
 • Damno Döma
 • Dimitto Frige
 • Diu Länge
 • Duro Vara
 • Edo Hålla
 • Exerceo Träna
 • Fabula Saga
 • Fatum Öde
 • Gladiator Gladiator
 • Gladius Svärd
 • Inter Mellan
 • Loquor Tala
 • Maneo Stanna
 • Munus Skådespel
 • Olim Det var en gång
 • Oppugno Angripa
 • Porta Port
 • Postremo Slutligen
 • Pugna Strid
 • Relinquo Lämna
 • Solus Ensam
 • Specto Titta på
 • Tot Så många
 • Turba Folkmassa
 • Venatio Jakt
 • Vinco Segra
 • Vivo Leva
 • Antiquus Gammal
 • Atque Och
 • Bellum Krig
 • Bene Bra
 • Consisto Stanna
 • Crudelis Grym
 • Dea Gudinna
 • Decerno Besluta
 • Dedo Överge
 • Defendo Försvara
 • Deleo Förstöra
 • Diruo Ödelägga
 • Duco Föra
 • Dum Medan
 • Exhaustus Utmattad
 • Expugno Erövra
 • Extra Utanför
 • Fames Svält
 • Fortitudo Tapperhet
 • Ignis Eld
 • Incendo Tända på
 • Lapis Sten
 • Licet Det är tillåtet
 • Neco Döda
 • Observo Betrakta
 • Obsidio Belägring
 • Pugno Strida
 • Rapio Röva bort
 • Servo Rädda
 • Tandem Till sist
 • Templum Tempel
 • Totus Hel
 • Urbs Stad
 • Victoria Seger
 • Abdo Gömma sig
 • Accipio Mottaga
 • Acquiro Tjäna
 • Affligo Plåga
 • Ater Mörk
 • Aufero Avlägsna
 • Cinis Aska
 • Claudo Stänga
 • Compleo Fylla
 • Coepi Börja
 • Cursus Språngmarsch
 • Decido Falla
 • Dego Tillbringa
 • Dignus Värdig
 • Effusus Vild
 • Erumpo Explodera
 • Extinguo Släcka
 • Familia Familj
 • Faveo Gynna
 • Fortuna Öde
 • Gravis Tung
 • Horrendus Förskräcklig
 • Impressio Intryck
 • Incipio Börja
 • Ira Vrede
 • Itaque Därför
 • Labor Arbete
 • Liberi Barn
 • Locus Plats
 • Lumen Ljus
 • Miseria Olycka
 • Misericordia Medlidande
 • Mons Berg
 • Motus Rörelse
 • Moveo Röra
 • Mox Snart
 • Nox Natt
 • Nubes Moln
 • Oppidum Stad
 • Pondus Tyngd
 • Penetro Genomtränga
 • Postridie Nästa dag
 • Qualis Som
 • Sol Sol
 • Sordidus Smutsig
 • Talis Sådan
 • Tango Röra
 • Terra Jord
 • Terreo Skrämma
 • Valde Mycket
 • Vale Adjö
 • Verto Vända
 • Vestis Kläder
 • Vetus Gammal
 • Vitupero Skälla

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/latin-allt.8249466.html

Dela