Konjunktiv-ORD

Övningen är skapad 2013-10-11 av teresaporfavor. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • querer vilja
 • desear önska
 • preferir föredra
 • exigir kräva
 • prohibir förbjuda
 • impedir hindra
 • evitar undvika
 • pedir be om
 • temer frukta
 • mandar befalla
 • alegrarse bli glad av
 • esperar hoppas
 • lamentar beklaga
 • agradecer vara tacksam för
 • permitir tillåta
 • dudo que tvivlar på att
 • es necesario que det är nödvändigt att
 • es posible que det är möjligt att
 • puede ser que det kan vara så att
 • es probable que det är troligtvis så att
 • no creer inte tro
 • no pensar inte tycka
 • no decir inte säga
 • no parecer inte verka
 • antes de que innan att
 • aunque fastän
 • hasta que tills att
 • para que för att
 • es raro que det är ovanligt att
 • es normal que det är normalt att
 • es injusto que det är orättvist att
 • es mejor que det är bättre att
 • es raro que det är ovanligt att
 • es justo que det är rättvist att
 • es bueno que det är bra att
 • es natural que det är naturligt att

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/konjunktiv-ord.3138530.html

Dela