kinesiska

Övningen är skapad 2018-10-19 av veronicadt. Antal frågor: 95.
Välj frågor (95)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cigg yān 烟 (mm支)
 • bil qìchē 汽车 (mm辆)
 • faktiskt qíshí 其实
 • don't bié 别
 • många av xûduō 许多
 • mjölk niúnâi 牛奶
 • toalett cèsûo 厕所
 • långsamt màn 慢
 • jämfört med... tóng... xiāngbî 同...相比
 • jämfört med...(2) bîqî 比起
 • kollega tóngshì 同事
 • lätt róngyì 容易
 • består av... yoú...zûchéng 由...组成
 • hår toúfâ 头发
 • foto zhàopiàn 照片
 • artig kèqì 客气
 • ocean hâiyâng 海洋
 • nivå shûipíng 水平
 • doctor yīshēng 医生
 • ett stort land med mkt variation dìdàwùbó 地大物博
 • att resa/semestra lûyoú 旅游
 • varmt rè 热
 • vän péngyoû 朋友
 • liv(2) rénshēng 人生
 • dörr mén 门
 • substantiv míngcí 名词
 • åsikt (2) kànfâ 看法
 • gäst kèrén 客人
 • seriös yánzhòng 严重
 • text kèwén 课文
 • stol yîzi 椅子 (mm把)
 • affär shāngdiàn 商店
 • fullt av chōngmân 充满
 • även om suīrán 虽然
 • läxa zuòyè 作业
 • snö xuê 雪
 • tack xièxiè 谢谢
 • klassisk/klassiker jīngdiân 经典
 • glöm det! suànle! 算了
 • speciellt tèbié 特别
 • ungefär (2) zuǒyoù 左右
 • tio tusen wàn 万
 • åtta bā 八
 • pga yoúyú 由于
 • buss gōnggòngqìchē 公共汽车
 • välkommen huānyíng 欢迎
 • sova shuìjiaò 睡觉
 • att svara huídá 回答
 • kanske kěnéng 可能
 • därför suǒyǐ 所以
 • att förstå míngbái 明白
 • tokyo dōngjīng 东京
 • grammatik yǔfǎ 语法
 • Ryssland éguó 俄国
 • kallt lêng 冷
 • toalett (2) xǐshǒujiān 洗手间
 • chef lǎobǎn 老板
 • ö dǎo 岛
 • afrika fēizhōu 非洲
 • land guójiā 国家
 • shanghai shànghǎi 上海
 • sverige ruìdiǎn 瑞典
 • vacker měilì 美丽
 • malaysia mǎláixīyà 马来西亚
 • modersmål mǔyǔ 母语
 • stad chéngshì 城市
 • chengdu chéngdū 成都
 • europe Ōuzhōu 欧洲
 • fråga/problem wèntí 问题
 • problem/puzzel nántí 难题
 • flod hé 河
 • roman xiǎoshuō 小说
 • hundra bǎi 百
 • att städa dǎsǎo 打扫
 • hongkong Xiānggǎng 香港
 • svår nán 难
 • sjö hú 湖
 • kyoto jīngdū 京都
 • år nián 年
 • lärare lǎoshī 老师
 • fem wǔ 五
 • språk yǔyán 语言
 • födelsedag shēngrì 生日
 • tio shí 十
 • museum bówùguǎn 博物馆
 • te chá 茶
 • sju qī 七
 • igår zuótiān 昨天
 • biljett piào 票
 • ofta (2) jīngcháng 经常
 • att födas chūshēng 出生
 • shēng 生
 • kaffe kāfēi 咖啡
 • ordbok Cídiǎn 词典
 • italien yìdàlì 意大利

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kinesiska.8471988.html

Dela