kinesiska

Övningen är skapad 2018-11-22 av veronicadt. Antal frågor: 500.
Välj frågor (500)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cigg yān 烟 (mm支)
 • bil qìchē 汽车 (mm辆)
 • faktiskt qíshí 其实
 • don't bié 别
 • många av xûduō 许多
 • mjölk niúnâi 牛奶
 • toalett cèsûo 厕所
 • långsamt màn 慢
 • jämfört med... tóng... xiāngbî 同...相比
 • jämfört med...(2) bîqî 比起
 • kollega tóngshì 同事
 • lätt róngyì 容易
 • består av... yoú...zûchéng 由...组成
 • hår toúfâ 头发
 • foto zhàopiàn 照片
 • artig kèqì 客气
 • ocean hǎiyáng 海洋
 • nivå shûipíng 水平
 • doctor yīshēng 医生
 • ett stort land med mkt variation dìdàwùbó 地大物博
 • att resa/semestra lûyoú 旅游
 • varmt rè 热
 • vän péngyoû 朋友
 • liv(2) rénshēng 人生
 • dörr mén 门
 • substantiv míngcí 名词
 • åsikt (2) kànfâ 看法
 • gäst kèrén 客人
 • seriös yánzhòng 严重
 • text kèwén 课文
 • stol yîzi 椅子 (mm把)
 • affär shāngdiàn 商店
 • fullt av chōngmân 充满
 • även om suīrán 虽然
 • läxa zuòyè 作业
 • snö xuê 雪
 • tack xièxiè 谢谢
 • klassisk/klassiker jīngdiân 经典
 • glöm det! suànle! 算了
 • speciellt tèbié 特别
 • ungefär (2) zuǒyoù 左右
 • tio tusen wàn 万
 • åtta bā 八
 • pga yoúyú 由于
 • buss gōnggòngqìchē 公共汽车
 • välkommen huānyíng 欢迎
 • sova shuìjiaò 睡觉
 • att svara huídá 回答
 • kanske kěnéng 可能
 • därför suǒyǐ 所以
 • att förstå míngbái 明白
 • tokyo dōngjīng 东京
 • grammatik yǔfǎ 语法
 • Ryssland éguó 俄国
 • kallt lêng 冷
 • toalett (2) xǐshǒujiān 洗手间
 • chef lǎobǎn 老板
 • ö dǎo 岛
 • afrika fēizhōu 非洲
 • land guójiā 国家
 • shanghai shànghǎi 上海
 • sverige ruìdiǎn 瑞典
 • vacker měilì 美丽
 • malaysia mǎláixīyà 马来西亚
 • modersmål mǔyǔ 母语
 • stad chéngshì 城市
 • chengdu chéngdū 成都
 • europe Ōuzhōu 欧洲
 • fråga/problem wèntí 问题
 • problem/puzzel nántí 难题
 • flod hé 河
 • roman xiǎoshuō 小说
 • hundra bǎi 百
 • att städa dǎsǎo 打扫
 • hongkong Xiānggǎng 香港
 • svår nán 难
 • sjö hú 湖
 • kyoto jīngdū 京都
 • år nián 年
 • lärare lǎoshī 老师
 • fem wǔ 五
 • språk yǔyán 语言
 • födelsedag shēngrì 生日
 • tio shí 十
 • museum bówùguǎn 博物馆
 • te chá 茶
 • sju qī 七
 • igår zuótiān 昨天
 • biljett piào 票
 • ofta (2) jīngcháng 经常
 • att födas chūshēng 出生
 • shēng 生
 • kaffe kāfēi 咖啡
 • ordbok Cídiǎn 词典
 • italien yìdàlì 意大利
 • ofta chángcháng 常常
 • mobil shǒujī 手机
 • föräldrar fùmǔqīn 父母亲
 • shanghaidialekt shànghǎihuà 上海话
 • kött roù 肉
 • på en gång mǎshàng 马上
 • sak dōngxī 东西
 • men (2) kěshì 可是
 • balkan bā'ěrgàn 巴尔干
 • sichuan sìchuān 四川
 • mest (superlativ) zuì 最
 • frukt shuǐguǒ 水果
 • djur dòngwù 动物
 • singapore xīnjiāpō 新加坡
 • att härstamma ifrån láizì 来自
 • japan rìběn 日本
 • kunming kūnmíng 昆明
 • kantonesiska guǎngdōnghuà 广东话
 • yunnan yúnnán 云南
 • men (3) búgùo 不过
 • flygplansbiljett fēijīpiào 飞机票
 • skål! gānbēi 干杯
 • om rúguǒ 如果
 • alla suǒyǒu 所有
 • förut yǐqián 以前
 • ansikte liǎn 脸
 • att lära ut jiāo 教
 • sort/slag/kategori lèi 类
 • läppstift kǒuhóng 口红
 • arg shēngqì 生气
 • röd hóngsè 红色
 • svart hēisè 黑色
 • ledsen nánguò 难过
 • att dricka hē 喝
 • topic huàtí 话题
 • verb dòngcí 动词
 • vem shéi 谁
 • tåg huǒchē 火车
 • angående guānyú 关于
 • snabb kuaì 快
 • att röka chōuyān 抽烟
 • majoritet (2) dàduōshù 大多数
 • liv shēnghuó 生活
 • att växa upp zhǎngdà 长大
 • personligen gèrén 个人
 • sätt/stil/väg fāngshì 方式
 • att besöka (2) fǎngwèn 访问
 • att betala fù 付
 • huvudstad shǒudū 首都
 • dialekt fāngyán 方言
 • meter mǐ 米
 • frankrike fǎguó 法国
 • fel cuò 错
 • asien yàzhōu 亚洲
 • skola xuéxiào 学校
 • universitet dàxué 大学
 • toalett (3) wèishēngjiān 卫生间
 • provins shěng 省
 • kinesiska (2) hànyǔ 汉语
 • gaokao gāokǎo 高考
 • hygien wèishēng 卫生
 • nästan/ i princip jīhū 几乎
 • rik (2) fùyǒu 富有
 • milan mǐlán 米兰
 • värld shìjiè 世界
 • vecka xīngqí 星期
 • haka 下巴 xiàba
 • kontor bàngōngshì 办公室
 • att anse rènwéi 认为
 • väder tiānqì 天气
 • öken shāmò 沙漠
 • till skillnad från... hé... bùtóng 和 ... 不同
 • full av liv rènào 热闹
 • enorm jùdà 巨大
 • stockholm sīdégē'ěrmó 斯德哥尔摩
 • tv diànshì 电视
 • hemstad jiāxiāng 家乡
 • prov/examinering kǎoshì 考试
 • att planera/avse dǎsuàn 打算
 • förutom chúle 除了
 • kultur wénhùa 文化
 • lösenord mìmǎ 密码
 • glad gāoxìng 高兴
 • son érzi 儿子
 • macau aòmén 澳门
 • att vänta děng 等
 • skillnad qūbié 区别
 • ser ut som kànqǐlái 看起来
 • middag wǎnfàn 晚饭
 • definitivt/säkert yīdìng 一定
 • tempel sìyuàn 寺院
 • att längta efter xiǎngniàn 想念
 • inte alls bìngbù 并不
 • ung niánqīng 年轻
 • ögonbryn méimáo 眉毛
 • tyskland dégúo 德国
 • åsikt xiǎngfǎ 想法
 • välkänd chūmíng 出名
 • geografi dìlǐ 地理
 • att gilla xǐhuān 喜欢
 • kantonesiska (2) yuèyǔ 粤语
 • sommarpalatset yíhéyuán 颐和园
 • inte bara bùdàn 不但
 • situation qíngkùang 情况
 • mandarin pǔtōnghuà 普通话
 • att låna jìe 借
 • upptagen máng 忙
 • turist yoúkè 游客
 • hus fángzi 房子
 • stilla havet taìpíngyáng 太平洋
 • rum fángjiān 房间
 • hemland zǔguó 祖国
 • lillasyster meìmeì 妹妹
 • väg lù 路
 • xian xī'ān 西安
 • träd shù 树
 • att komma sent chídào 迟到
 • situated weìyú 位于
 • ursäkta duìbùqǐ 对不起
 • trött leì 累
 • att ha ont téng 疼
 • att minnas jìdé 记得
 • att bo zhù 住
 • djungel cónglín 丛林
 • att berätta gaòsù 告诉
 • simpel jiǎndān 简单
 • musik yīnyuè 音乐
 • att tänka över sīkǎo 思考
 • att lämna/gå líkāi 离开
 • nordamerika běiměizhōu 北美洲
 • herr xiānsheng 先生
 • sydamerika nánměizhōu 南美洲
 • att sitta zuò 坐
 • i övermorgon hòutiān 后天
 • flygplats fēijīchǎng 飞机场
 • frukost zǎofàn 早饭
 • nu xiànzài 现在
 • god natt! wǎnān 晚安
 • vind fēng 风
 • förra året qùnián 去年
 • familj jiārén 家人
 • ögonbrynspenna méibǐ 眉笔
 • vacker (2) piàoliang 漂亮
 • viktigt zhòngyào 重要
 • vinter dōngtiān 冬天
 • god morgon! zǎoān 早安
 • nyss gānggang 刚刚
 • att tillhöra shǔyú 属于
 • seoul shǒu'ěr 首尔
 • taipei táiběi 台北
 • i förrigår qiántiān 前天
 • etik (2) daòdé 道德
 • alltid zǒngshì 总是
 • region/område dìqū 地区
 • mellan zhījiān 之间
 • resten qítā 其他
 • att hjälpa bāng 帮
 • komplicerad fùzá 复杂
 • vanlig chángjìan 常见
 • bord zhuōzi 桌子
 • tidsrymd shíhòu 时候
 • antarktis nánjízhōu 南极洲
 • förenklad kinesiska Jiǎntǐzhōngwén 简体中文
 • taoism daòjiào 道教
 • i närheten fùjìn 附近
 • marknad shìchǎng 市场
 • oceanien dàyángzhōu 大洋洲
 • att bry sig guānxīn 关心
 • befolkning rénkǒu 人口
 • att glömma wàng 忘
 • bibliotek túshūguǎn 图书馆
 • ord cí 词
 • kinesiska muren chángchéng 长城
 • film diànyǐng 电影
 • att hända fāshēng 发生
 • rätt/mat caì 菜
 • åsikt (3) guāndiǎn 观点
 • karta dìtú 地图
 • meny càidān 菜单
 • dator diànnǎo 电脑
 • smart cōngmíng 聪明
 • självklart dāngrán 当然
 • grekland xīlà 希腊
 • att gråta kū 哭
 • att besöka cānguān 参观
 • sol taìyáng 太阳
 • att välja xuǎnzé 选择
 • att förstå (2) dǒng 懂
 • att boka dìng 定
 • tjock pàng 胖
 • pengar qián 钱
 • helg zhōumò 周末
 • hemlighet mìmì 秘密
 • överallt daòchù 到处
 • att hitta zhǎodào 找到
 • bredvid pángbiān 旁边
 • wu wúyǔ 吴语
 • vår chūntiān 春天
 • hungrig è 饿
 • för eller senare zǎowǎn 早晚
 • tofu doùfu 豆腐
 • läsk qìshuǐ 汽水
 • mänskliga rättigheter rénquán 人权
 • huvudsakligen zhǔyào 主要
 • utomhus wàimiàn 外面
 • latin lādīngyǔ 拉丁语
 • söt kěài 可爱
 • sjukhus yīyuàn 医院
 • australien aòdàlìyà 澳大利亚
 • buddhism fójìao 佛教
 • brasilien bāxī 巴西
 • is bīng 冰
 • katt māo 猫
 • enter shūrù 输入
 • sevärdighet jǐngdiǎn 景点
 • strand hǎitān 海滩
 • att uttala/uttal fāyīn 发音
 • medan/när (tid) dāng 当
 • entré/ingång rùkǒu 入口
 • qinghai qīnghǎi 青海
 • ätpinnar kuaìzi 筷子
 • export/att exportera chūkǒu 出口
 • antika grekland gǔxīlà 古希腊
 • hejdå zàijiàn 再见
 • taiwan táiwān 台湾
 • politik zhèngzhì 政治
 • dessutom érqiě 而且
 • smink huàzhuāngpǐn 化妆品
 • sex liù 六
 • via/to pass tōngguò 通过
 • nio jiǔ 九
 • berättelse gùshì 故事
 • drottning nǚwáng 女王
 • hur som helst rán'ér 然而
 • mer och mer yuèláiyuè 越来越
 • metod fāngfǎ 方法
 • att plugga xuéxí 学习
 • att jobba/jobb gōngzuò 工作
 • antik gǔ 古
 • vegan chúnsù 纯素
 • redan yǐjīng 已经
 • att tycka juédé 觉得
 • att börja kāishǐ 开始
 • hund gǒu 狗
 • att betrakta... som (2) shìweí 视为
 • dröm mèng 梦
 • government zhèngfǔ 政府
 • telefonnummer diànhuàhàomǎ 电话号码
 • online wǎngshàng 网上
 • alla olika slags gèzhǒnggèyàng 各种各样
 • ålder suì 岁
 • ganska bǐjiào 比较
 • barn haízi 孩子
 • sak (abstrakt) shì 事
 • skog sēnlín 森林
 • att försöka chángshì 尝试
 • henan hénán 河南
 • allting yīqiè 一切
 • att känna gǎnjué 感觉
 • man/fru aìrén 爱人
 • att upptäcka fāxiàn 发现
 • hanoi hénèi 河内
 • import/att importera jìnkǒu 进口
 • grön lǜsè 绿色
 • vänster zuǒ 左
 • höger yoù 右
 • kanada jiānádà 加拿大
 • guangdong guǎngdōng 广东
 • hunan húnán 湖南
 • att vakna qǐchuáng 起床
 • shanxi shānxī 山西
 • shandong shāndōng 山东
 • hainan hǎinán 海南
 • att dö sǐ 死
 • hubei húběi 湖北
 • guizhou guìzhōu 贵州
 • vietnam yuènán 越南
 • till exempel (2) bǐrú 比如
 • bok shū 书
 • bröd miànbāo 面包
 • hobby aìhaò 爱好
 • att överleva shēngcún 生存
 • nya zealand xīnxīlán 新西兰
 • provinshuvudstad shěnghuì 省会
 • hebei héběi 河北
 • efternamn xìng 姓
 • pappa bàbà 爸爸
 • situated (2) dìchǔ 地处
 • enda wéiyī 唯一
 • ren gānjìng 干净
 • engelska yīngyǔ 英语
 • att vara försiktig xiǎoxīn 小心
 • ögon yǎnjīng 眼睛
 • tempel (2) sìmiào 寺庙
 • färg yánsè 颜色
 • ej möjligt wúfǎ 无法
 • ögonskugga yǎnyǐng 眼影
 • sekel shìjì 世纪
 • att radera shānchú 删除
 • idiom chéngyǔ 成语
 • bar jiǔbā 酒吧
 • address dìzhǐ 地址
 • att hålla med tóngyì 同意
 • att hata tǎoyàn 讨厌
 • djurexperiment dòngwushíyàn 动物实验
 • fisk yú 鱼
 • video shìpín 视频
 • ganska (2) xiāngdāng 相当
 • gul huángsè 黄色
 • att nå fram till dádào 达到
 • aten yǎdiǎn 雅典
 • varandra bǐcǐ 彼此
 • gula floden huánghé 黄河
 • gatukorsning shízìlùkǒu 十字路口
 • jiangxi jiāngxī 江西
 • etik lúnlǐ 伦理
 • sommar xiàtiān 夏天
 • kläder yīfú 衣服
 • soppa tāng 汤
 • att hyra zū 租
 • jobbig máfan 麻烦
 • arabiska ālābóyǔ 阿拉伯语
 • jilin jílín 吉林
 • shaanxi shǎnxī 陕西
 • att ha på sig chuān 穿
 • panda xióngmāo 熊猫
 • situation (2) zhùangkuàng 状况
 • ekonomi jīngjì 经济
 • centrum zhōngxīn 中心
 • anledning yuányīn 原因
 • öron ěrduǒ 耳朵
 • att veta zhīdào 知道
 • civilisation wénmíng 文明
 • tiananmen square tiānānménguǎngchǎng 天安门广场
 • produkt chǎnpǐn 产品
 • mao zedong máozédōng 毛泽东
 • km gōnglǐ 公里
 • handsome shuài 帅
 • hus (2) wūzi 屋子
 • internationell guójì 国际
 • perfekt shíquánshíměi 十全十美
 • nervös jǐnzhāng 紧张
 • ju mer... desto mer... yuè...yuè... 越...越...
 • näsa bízi 鼻子
 • generellt sett yībānláishuō 一般来说
 • kust yánhǎi 沿海
 • tusen qiān 千
 • exalterad xīngfèn 兴奋
 • polen bōlán 波兰
 • turistdestination lǚyóumùdìdì 旅游目的地
 • cuisine cān 餐
 • brun zōngsè 棕色
 • till exempel lìrú 例如
 • kropp/hälsa shēntǐ 身体
 • rom luómǎ 罗马
 • klimat qìhòu 气候
 • tänder yáchǐ 牙齿
 • kampsport wǔshù 武术
 • tomat xīhóngshì 西红柿
 • ägg dàn 蛋
 • religion zōngjiào 宗教
 • landskap fēngjǐng 风景
 • att öva lìanxí 练习
 • säng chúang 床
 • lampa dēng 灯
 • att rita/målning huà 画
 • utlänning (infr) lǎowài 老外
 • grannland línguó 邻国
 • nöjd mǎnyì 满意
 • kejsarpalatset gùgōng 故宫
 • att besöka (3) kànwàng 看望
 • kändis míngrén 名人
 • sin/sitt /frml) qí 其
 • att betrakta... som kànzùo 看作
 • modern/ moderna tider xiàndài 现代
 • borde yīnggāi 应该
 • matte shùxué 数学
 • ideologi zhǔyì 主义
 • wuhan wǔhàn 武汉
 • värd zhídé 值得
 • idé zhǔyì 主意
 • elefant dàxiàng 大象
 • traffikljus hónglǜdēng 红绿灯
 • storebror gēge 哥哥
 • att innehålla bāohán 包含
 • gris zhū 猪
 • tändare dǎhuǒjī 打火机
 • att vara bra på shàncháng 擅长
 • island bīngdǎo 冰岛
 • att bevisa/bevis zhèngmíng 证明
 • intressant/betydelsefull yǒuyìsi 有意思
 • fattig qióng 穷
 • lillebror dìdì 弟弟
 • atlanten dàxīyáng 大西洋
 • måne yuèliàng 月亮
 • hälsa jiànkāng 健康
 • populär liúxíng 流行
 • flytande (språk) liúlì 流利
 • fullmåne mǎnyuè 满月
 • aspekt fāngmiàn 方面
 • höst qiūtiān 秋天
 • banan xiāngjiāo 香蕉
 • midja yāo 腰
 • potatis tǔdòu 土豆
 • olja yóu 油

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kinesiska.8471988.html

Dela