kinesiska 2

Övningen är skapad 2019-04-18 av veronicadt. Antal frågor: 397.
Välj frågor (397)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att resa/semestra (2) lǚxíng 旅行
 • psykisk/mental xīnlǐ 心理
 • medicin yaò 药
 • ost nǎilào 奶酪
 • att simma yóuyǒng 游泳
 • journalist jìzhě 记者
 • möjlighet jīhuì 机会
 • att inte veta nånting alls yīwúsuǒzhī 一无所知
 • billig piányí 便宜
 • svar/lösning dá'àn 答案
 • fortfarande réngrán 仍然
 • att innehålla (2) hányǒu 含有
 • öl píjiǔ 啤酒
 • att förbjuda jìnzhǐ 禁止
 • ämne kēmù 科目
 • resultat jiéguǒ 结果
 • samhälle shèhuì 社会
 • yangtzefloden chángjiāng 长江
 • hela zhěng 整
 • bara om chúfēi 除非
 • blomma huā 花
 • efter ránhòu 然后
 • växt/planta zhíwù 植物
 • att kommentera/kommentar pínglùn 评论
 • att lära sig xuéhuì 学会
 • för att ge ett exempel bǐrúshuō 比如说
 • en själv zìjǐ 自己
 • bröst rǔfáng 乳房
 • vetenskap kēxué 科学
 • lunch wǔfàn 午饭
 • att översätta fānyì 翻译
 • landlocked neìlù 内陆
 • inre/inom neì 内
 • officiel guānfāng 官方
 • tiger lǎohǔ 老虎
 • skjorta chènshān 衬衫
 • att ha på sig/med sig shēnshàng 身上
 • kyckling jīròu 鸡肉
 • att kalla chēngwéi 称为
 • att likna xiàng 像
 • natur/naturlig zìrán 自然
 • att tro xiāngxìn 相信
 • kärlek aìqíng 爱情
 • sist/till sist zuìhoù 最后
 • in regards to... / _..._ zaì...shàng 在...上
 • förbrukad yòngwánle 用完了
 • salad shālā 沙拉
 • att döda shā 杀
 • hundra miljoner yì 亿
 • ärlig lǎoshí 老实
 • trädlöv shùyè 树叶
 • först av all shǒuxiān 首先
 • mandarin (2) guānhuà 官话
 • indien yìndù 印度
 • att besöka (4) yóulǎn 游览
 • paraply yǔsǎn 雨伞
 • äpple píngguǒ 苹果
 • penna qiānbǐ 铅笔
 • luft kōngqì 空气
 • det sägs att... jùshuō 据说
 • dryck yǐnliào 饮料
 • kamera zhàoxiàngjī 照相机
 • ta foto pāizhào 拍照
 • batteri diànchí 电池
 • park gōngyuán 公园
 • smörgås sānmíngzhì 三明治
 • nu för tiden rújīn 如今
 • biverkning fùzuòyòng 副作用
 • elegant yōuměi 优美
 • färsk xīnxiān 新鲜
 • världskänd wénmíngshìjiè 闻名世界
 • indigenous tǔshēngtǔzhǎng 土生土长
 • korkad bèn 笨
 • konst yìshù 艺术
 • att tacka/tacksam gǎnxiè 感谢
 • speciellt (2)/framför allt yoúqí 尤其
 • tillräckligt goù 够
 • polis jǐngchá 警察
 • vecka (2) zhōu 周
 • hand shǒu 手
 • flagga guóqí 国旗
 • grupp qún 群
 • paradis tiāntáng 天堂
 • dålig/sönder huài 坏
 • alltid (3)/kontinuerlig yīzhí 一直
 • vårfestivalen chūnjié 春节
 • högtid jiérì 节日
 • idiot bèndàn 笨蛋
 • xinjiang xīnjiāng 新疆
 • islam yīsīlánjiào 伊斯兰教
 • qipao qípáo 旗袍
 • att överstiga/mer än chāoguò 超过
 • tv-program jiémù 节目
 • ända sedan zìcóng 自从
 • supermarket chāoshì 超市
 • glad (3) kāixīn 开心
 • skämt xiàohuà 笑话
 • att se fram mot qīdài 期待
 • att tillåta/tillåtet yǔnxǔ 允许
 • traditionell chuántǒng 传统
 • blå lánsè 蓝色
 • huvud toú 头
 • trädgård huāyuán 花园
 • lingvistik yǔyánxué 语言学
 • himlen på jorden rénjiāntiāntáng 人间天堂
 • at some point in the past céngjīng 曾经
 • tibet xīzàng 西藏
 • möbler jiājù 家具
 • att tro/föreställa sig xiǎngxiàng 想象
 • att bygga jiànzào 建造
 • autonomous region zìzhìqū 自治区
 • att skriva xiě 写
 • schweitz ruìshì 瑞士
 • rather than... better to... yǔqí... bùrú.. 与其...不如
 • majoriteten dàbùfēn 大部分
 • restaurang fàndiàn 饭店
 • samma/lika yīyàng 一样
 • form (abstrakt) xíngshì 形式
 • smak/lukt weìdaò 味道
 • att öppna dǎkāi 打开
 • korrekt zhèngqùe 正确
 • att göra slut fēnshǒu 分手
 • som alla vet zhòngsuǒzhōuzhī 众所周知
 • att missa cuòguò 错过
 • dikt shī 诗
 • att smaka cháng 尝
 • ningxia níngxià 宁夏
 • att flyga fēi 飞
 • trä mùtóu 木头
 • stjärnor xīngxing 星星
 • seafood hǎixiān 海鲜
 • himlen tiānkōng 天空
 • en mening jùzì 句子
 • fågel niǎo 鸟
 • diet yǐnshí 饮食
 • storasyster jiějie 姐姐
 • konstig qíguài 奇怪
 • liaoning líaoníng 辽宁
 • vattenmelon xīguā 西瓜
 • gurka huángguā 黄瓜
 • mål mùdì 目的
 • ögrupp qúndǎo 群岛
 • att användas för yònglái 用来
 • humör xīnqíng 心情
 • planet xíngxīng 行星
 • finland fēnlán 芬兰
 • jorden dìqiú 地球
 • att ta med daì 带
 • (pågående handling) zhèngzaì 正在
 • sydkorea hánguó 韩国
 • etnicitet/etnisk grupp mínzú 民族
 • pinyin pīnyīn 拼音
 • lång tid jiǔ 久
 • mage dùzi 肚子
 • måste bìxū 必须
 • klädsel fúzhuāng 服装
 • att behöva xūyào 需要
 • ris (kokat) mǐfàn 米饭
 • att bli chéngwéi 成为
 • måste (2) děi 得
 • skål wǎn 碗
 • att besluta/beslut juédìng 决定
 • rosa fěnhóngsè 粉红色
 • any/vilken som rènhé 任何
 • att ångra hòuhuǐ 后悔
 • att vara emot ngt fǎnduì 反对
 • att stanna/vara dāi 待
 • ungefär (3) dàyuē 大约
 • att läsa yuèdú 阅读
 • nyfiken haòqí 好奇
 • marriage hūnyīn 婚姻
 • gay marriage tóngxìnghūnyīn 同性婚姻
 • att vara sjuk bìng 病
 • anledning (2) lǐyóu 理由
 • att ha för vana/vana xíguàn 习惯
 • användbar yǒuyòng 有用
 • att beställa mat diǎncài 点菜
 • nödvändig bìyào 必要
 • temperatur wēndù 温度
 • gym jiànshēnfáng 健身房
 • inklusive bāokuò 包括
 • att sjunga chànggē 唱歌
 • att gifta sig jiéhūn 结婚
 • dotter nǚ'ér 女儿
 • att vara i tid ànshí 按时
 • att föjla med/göra sällskap péi 陪
 • att bli känd chéngmíng 成名
 • förhållande guānxi 关系
 • minoritetsfolk shǎoshùmínzú 少数民族
 • fengshui fēngshuǐ 风水
 • sömnig kùn 困
 • hemsida wǎngzhàn 网站
 • stil fēnggé 风格
 • exercise yùndòng 运动
 • smutsig zāng 脏
 • varumärke páizi 牌子
 • in my opinion zài wǒ kàn lái 在我看来
 • mer än bùzhǐ 不止
 • glad (2) kuaìlè 快乐
 • underkläder nèikù 内裤
 • att flytta bān 搬
 • skulle snarare säga.. än att säga... yǔqí shuō...... bùrú shuō 与其说... 不如说
 • arkitektur jiànzhù 建筑
 • byxor kùzì 裤子
 • pass hùzhào 护照
 • fantastisk liǎobùqǐ 了不起
 • lång/etablerad yōujiǔ 悠久
 • att springa pǎo 跑
 • gåva/present lǐwù 礼物
 • kostym xīzhuāng 西装
 • frö zhǒngzi 种子
 • historia lìshǐ 历史
 • vuxen dàren 大人
 • tyfon táifēng 台风
 • safe/safety ānquán 安全
 • vuxen (2) chéngrén 成人
 • i riktning mot wǎng 往
 • så snabbt som möjligt jǐnkuài 尽快
 • sexy xìnggǎn 性感
 • etnisk kines huárén 华人
 • känslig mǐngǎn 敏感
 • att passa/klä shìhé 适合
 • vidskepelse míxìn 迷信
 • att vara bekant med... shúxī 熟悉
 • ras zhǒngzú 种族
 • surgery shǒushù 手术
 • olagligt fēifǎ 非法
 • qinghai lake qīnghǎihú 青海湖
 • fröken, ms xiǎojie 小姐
 • att existera cúnzài 存在
 • framtiden wèilái 未来
 • att gissa cāi 猜
 • tyst ānjìng 安静
 • skägg húzi 胡子
 • lagligt héfǎ 合法
 • rund yuán 圆
 • snabbnudlar fāngbiànmiàn 方便面
 • att önska/hoppas xīwàng 希望
 • timme xiǎoshí 小时
 • to maintain bǎochí 保持
 • charmig/attraktiv mírén 迷人
 • att garantera/försäkra bǎozhèng 保证
 • förut (habbitually) wǎngcháng 往常
 • populär (2) /efterfrågad rèmén 热门
 • marijuana dàmá 大麻
 • cm gōngfēn 公分
 • att önska (ngn annan) zhù 祝
 • convenient fāngbiàn 方便
 • ballong qìqiú 气球
 • boll qiú 球
 • sångare gēshǒu 歌手
 • mode shízhuāng 时装
 • medlem chéngyuán 成员
 • frisyr fàxíng 发型
 • fot jiǎo 脚
 • allergisk/allergi guòmǐn 过敏
 • to participate cānjiā 参加
 • knark dúpǐn 毒品
 • nötter jiānguǒ 坚果
 • lysnade/utmärkt chūsè 出色
 • företag gōngsī 公司
 • gud shàngdì 上帝
 • näring yíngyǎng 营养
 • möte huìyì 会议
 • from head to toe cóngtóudàojiǎo 从头到脚
 • vapen wǔqì 武器
 • major zhuānyè 专业
 • skor xiézi 鞋子
 • cancel qǔxiāo 取消
 • glömsk (idiom) diūsānlàsì 丢三落四
 • dödstraff sǐxíng 死刑
 • utvecklad/att utvecklas fādá 发达
 • uyghur wéiwú'ěr 维吾尔
 • bröllop hūnlǐ 婚礼
 • fullt av (2)/rik med fēngfù 丰富
 • seems like sìhū 似乎
 • flyg hángbān 航班
 • att gälla/be applicable shìyong 适用
 • to origin qǐyuán 起源
 • rörd gǎndòng 感动
 • erfarenhet jīngyàn 经验
 • countryside (2) xiāngxià 乡下
 • att vara rädd haìpà 害怕
 • att föreslå tuījiàn 推荐
 • liknande leìsì 类似
 • att bli chéngwéi 成为
 • plastikkirurgi zhěngróngshǒushù 整容手术
 • publik guānzhòng 观众
 • att fira qìngzhù 庆祝
 • anniversary zhōunián 周年
 • att tro (religion) xìnyǎng 信仰
 • designmärke míngpái 名牌
 • haikou hǎikǒu 海口
 • cashewnötter yāoguǒ 腰果
 • pollen huāfěn 花粉
 • thailand taìguó 泰国
 • FN liánhégúo 联合国
 • to graduate bìyè 毕业
 • att kritisera pīpíng 批评
 • lycka till! hǎoyùn 好运
 • model mótè 模特
 • matlagning pēngrèn 烹饪
 • laos lǎowō 老挝
 • adhd duōdòngzhèng 多动症
 • att röka (2) xīyān 吸烟
 • hud pífū 皮肤
 • konfucius kǒngzǐ 孔子
 • att vara för (ngt) zhīchí 支持
 • indoeuropeiska språkfam yìnōuyǔxì 印欧语系
 • bangkok màngǔ 曼谷
 • att gå till jobbet shàngbān 上班
 • xi jinping xíjìnpíng 习近平
 • uneasy/unpeaceful bùān 不安
 • säregenhet tèsè 特色
 • sammanlagt yīgòng 一共
 • utbildning jiaòyù 教育
 • att lukta illa chòu 臭
 • EU ōuzhōuliánméng 欧洲联盟
 • att vara del av jiārù 加入
 • kristendom jīdūjiào 基督教
 • frihet zìyoú 自由
 • åtminstone zhìshǎo 至少
 • second only to.. jǐncìyú 仅次于
 • cruelty cánrěn 残忍
 • equality píngděng 平等
 • spanien xībānyá 西班牙
 • minut fēnzhōng 分钟
 • figur (kropp) shēncái 身材
 • kök chúfáng 厨房
 • nyheter/information xiāoxi 消息
 • living organism shēngwù 生物
 • plånbok qiánbāo 钱包
 • rättighet quánlì 权利
 • att grundas/founded chénglì 成立
 • inre mongoliet nèiměnggǔ 内蒙古
 • att koka zhǔ 煮
 • salt yán 盐
 • månfestival zhōngqiūjié 中秋节
 • tunnelbana dìtiě 地铁
 • att lyckas/successful chénggōng 成功
 • tropisk rèdài 热带
 • ww2 dìèrcìshìjièdàzhàn 第二次世界战
 • ungefär dàgài 大概
 • att regna xiàyǔ 下雨
 • lön gōngzī 工资
 • ideal lǐxiǎng 理想
 • krig zhànzhēng 战争
 • kniv dāo 刀
 • att skära qiē 切
 • gud (2) shén 神
 • gånger/fold beì 倍
 • att stjäla tōu 偷
 • kaka dàngāo 蛋糕
 • metod bànfǎ 办法
 • begåvning/begåvad tiāncái 天才
 • autentisk dìdào 地道
 • yta miànjī 面积
 • ordförråd cíhuì 词汇
 • ton (kin) shēng 声
 • kalligrafi shūfǎ 书法
 • att skydda bǎohù 保护
 • accent/brytning kǒuyīn 口音
 • standard biāozhǔn 标准
 • to obtain dédào 得到
 • to the extent that... yǐzhìyú... 以至于...
 • to treat/treatment duìdaì 对待
 • att skilja sig líhūn 离婚
 • att döma/att bedöma pànduàn 判断
 • great wěidà 伟大
 • utsökt/delicious měiwèi 美味
 • att skapa chùangzào 创造
 • att förstöra pòhuài 破坏
 • att differentiera qūfēn 区分
 • inte nödvändigtvis wèibì 未必
 • sällsynt xīyǒu 稀有
 • fru (2) lǎopó 老婆
 • begränsad yǒuxiàn 有限
 • ålder níanlíng 年龄
 • alkohol jiǔjīng 酒精
 • vänlig yǒuhǎo 友好
 • att orsaka zaòchéng 造成
 • to have no choice but to... bùděibù 不得不
 • to suffer/suffering tòngkǔ 痛苦
 • organisation zǔzhī 组织
 • intelligens zhìlì 智力
 • att komma överens xiāngchǔ 相处
 • att fortsätta jìxù 继续
 • that amount or less yǐxià 以下
 • in order to avoid yǐmiǎn 以免
 • gratis miǎnfèi 免费
 • barn (2) értóng 儿童
 • varenda fánshì 凡是
 • that amount or more yǐshàng 以上
 • koffein kāfēiyīn 咖啡因
 • vulkan huǒshān 火山
 • fördel/bra egenskap yōudiǎn 优点
 • att trösta ānwèi 安慰

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kinesiska-2.8706234.html

Dela