kinesiska 2

Övningen är skapad 2018-12-12 av veronicadt. Antal frågor: 173.
Välj frågor (173)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att resa/semestra (2) lǚxíng 旅行
 • psykisk/mental xīnlǐ 心理
 • medicin yaò 药
 • ost nǎilào 奶酪
 • att simma yóuyǒng 游泳
 • journalist jìzhě 记者
 • möjlighet jīhuì 机会
 • att inte veta nånting alls yīwúsuǒzhī 一无所知
 • billig piányí 便宜
 • svar/lösning dá'àn 答案
 • fortfarande réngrán 仍然
 • att innehålla (2) hányǒu 含有
 • öl píjiǔ 啤酒
 • att förbjuda jìnzhǐ 禁止
 • ämne kēmù 科目
 • resultat jiéguǒ 结果
 • samhälle shèhuì 社会
 • yangtzefloden chángjiāng 长江
 • hela zhěng 整
 • bara om chúfēi 除非
 • blomma huā 花
 • efter ránhòu 然后
 • växt/planta zhíwù 植物
 • att kommentera/kommentar pínglùn 评论
 • att lära sig xuéhuì 学会
 • för att ge ett exempel bǐrúshuō 比如说
 • en själv zìjǐ 自己
 • bröst rǔfáng 乳房
 • vetenskap kēxué 科学
 • lunch wǔfàn 午饭
 • att översätta fānyì 翻译
 • landlocked neìlù 内陆
 • inre/inom neì 内
 • officiel guānfāng 官方
 • tiger lǎohǔ 老虎
 • skjorta chènshān 衬衫
 • att ha på sig/med sig shēnshàng 身上
 • kyckling jīròu 鸡肉
 • att kalla chēngwéi 称为
 • att likna xiàng 像
 • natur/naturlig zìrán 自然
 • att tro xiāngxìn 相信
 • kärlek aìqíng 爱情
 • sist/till sist zuìhoù 最后
 • in regards to... / _..._ zaì...shàng 在...上
 • förbrukad yòngwánle 用完了
 • salad shālā 沙拉
 • att döda shā 杀
 • hundra miljoner yì 亿
 • ärlig lǎoshí 老实
 • trädlöv shùyè 树叶
 • först av all shǒuxiān 首先
 • mandarin (2) guānhuà 官话
 • indien yìndù 印度
 • att besöka (4) yóulǎn 游览
 • paraply yǔsǎn 雨伞
 • äpple píngguǒ 苹果
 • penna qiānbǐ 铅笔
 • luft kōngqì 空气
 • det sägs att... jùshuō 据说
 • dryck yǐnliào 饮料
 • kamera zhàoxiàngjī 照相机
 • ta foto pāizhào 拍照
 • batteri diànchí 电池
 • park gōngyuán 公园
 • smörgås sānmíngzhì 三明治
 • nu för tiden rújīn 如今
 • biverkning fùzuòyòng 副作用
 • elegant yōuměi 优美
 • färsk xīnxiān 新鲜
 • världskänd wénmíngshìjiè 闻名世界
 • indigenous tǔshēngtǔzhǎng 土生土长
 • korkad bèn 笨
 • konst yìshù 艺术
 • att tacka/tacksam gǎnxiè 感谢
 • speciellt (2)/framför allt yoúqí 尤其
 • tillräckligt goù 够
 • polis jǐngchá 警察
 • vecka (2) zhōu 周
 • hand shǒu 手
 • flagga guóqí 国旗
 • grupp qún 群
 • paradis tiāntáng 天堂
 • dålig/sönder huài 坏
 • alltid (3)/kontinuerlig yīzhí 一直
 • vårfestivalen chūnjié 春节
 • högtid jiérì 节日
 • idiot bèndàn 笨蛋
 • xinjiang xīnjiāng 新疆
 • islam yīsīlánjiào 伊斯兰教
 • qipao qípáo 旗袍
 • att överstiga/mer än chāoguò 超过
 • tv-program jiémù 节目
 • ända sedan zìcóng 自从
 • supermarket chāoshì 超市
 • glad (3) kāixīn 开心
 • skämt xiàohuà 笑话
 • att se fram mot qīdài 期待
 • att tillåta/tillåtet yǔnxǔ 允许
 • traditionell chuántǒng 传统
 • blå lánsè 蓝色
 • huvud toú 头
 • trädgård huāyuán 花园
 • lingvistik yǔyánxué 语言学
 • himlen på jorden rénjiāntiāntáng 人间天堂
 • at some point in the past céngjīng 曾经
 • tibet xīzàng 西藏
 • möbler jiājù 家具
 • att tro/föreställa sig xiǎngxiàng 想象
 • att bygga jiànzào 建造
 • autonomous region zìzhìqū 自治区
 • att skriva xiě 写
 • schweitz ruìshì 瑞士
 • rather than... better to... yǔqí... bùrú.. 与其...不如
 • majoriteten dàbùfēn 大部分
 • restaurang fàndiàn 饭店
 • samma/lika yīyàng 一样
 • form (abstrakt) xíngshì 形式
 • smak/lukt weìdaò 味道
 • att öppna dǎkāi 打开
 • korrekt zhèngqùe 正确
 • att göra slut fēnshǒu 分手
 • som alla vet zhòngsuǒzhōuzhī 众所周知
 • att missa cuòguò 错过
 • dikt shī 诗
 • att smaka cháng 尝
 • ningxia níngxià 宁夏
 • att flyga fēi 飞
 • trä mùtóu 木头
 • stjärnor xīngxing 星星
 • seafood hǎixiān 海鲜
 • himlen tiānkōng 天空
 • en mening jùzì 句子
 • fågel niǎo 鸟
 • diet yǐnshí 饮食
 • storasyster jiějie 姐姐
 • konstig qíguài 奇怪
 • liaoning líaoníng 辽宁
 • vattenmelon xīguā 西瓜
 • gurka huángguā 黄瓜
 • mål mùdì 目的
 • ögrupp qúndǎo 群岛
 • att användas för yònglái 用来
 • humör xīnqíng 心情
 • planet xíngxīng 行星
 • finland fēnlán 芬兰
 • jorden dìqiú 地球
 • att ta med daì 带
 • (pågående handling) zhèngzaì 正在
 • sydkorea hánguó 韩国
 • etnicitet/etnisk grupp mínzú 民族
 • pinyin pīnyīn 拼音
 • lång tid jiǔ 久
 • mage dùzi 肚子
 • måste bìxū 必须
 • klädsel fúzhuāng 服装
 • att behöva xūyào 需要
 • ris (kokat) mǐfàn 米饭
 • att bli chéngwéi 成为
 • måste (2) děi 得
 • skål wǎn 碗
 • att besluta/beslut juédìng 决定
 • rosa fěnhóngsè 粉红色
 • any/vilken som rènhé 任何
 • att ångra hòuhuǐ 后悔
 • att vara emot ngt fǎnduì 反对
 • att stanna/vara dāi 待
 • ungefär (3) dàyuē 大约
 • att läsa yuèdú 阅读
 • nyfiken haòqí 好奇
 • marriage hūnyīn 婚姻
 • gay marriage tóngxìnghūnyīn 同性婚姻
 • att vara sjuk bìng 病

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kinesiska-2.8706234.html

Dela

Annonser