Kinesiska 1 Översätt Meningar

Övningen är skapad 2017-12-10 av bishhpeach. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Wǒ men qù yóu yǒng. I'm late to go swimming.
 • Zuó tiān de jīng jù hěn yǒu yì si. The beijing opera yesterday was very interesting.
 • Jīn tiān tiān qì hěn hǎo. Today the weather is good.
 • Tā men dōu shì xué sheng. We are all students.
 • Bào qiàn, wǒ bù zhī dào. Sorry, i don't know.
 • Duì bu qǐ, míng tiān wǒ hěn mán. Sorry, tomorrow I am very busy.
 • Zhè shì tā nǎi nai. That is my paternal grandmother.
 • Tā nán péng you yǒu shí jiān. Her boyfriend have time.
 • Wǒ lái wǎn le. I am late.
 • Qǐng wèn, cān tīng zài nǎ r? May I ask, where is the dining hall?
 • Lǎo shī bú zài sù shè. Teacher I'm not in the dormitory.
 • Wǒ bù shì Měi guó rén, wǒ shì Jiā ná dà rén. I'm not american, I'm Canadian.
 • Nǐ xìng shén me? What is your surname?
 • Rèn shi nǐ hěn gāo xing. Nice to meet you.
 • Nǐ shì nǎ guó rén? Where are you from?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kinesiska-1-oversatt-meningar.7888673.html

Dela