KI1

Övningen är skapad 2018-02-08 av mangsou. Antal frågor: 69.
Välj frågor (69)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • miss (ms) xiao3jie3
 • to be called jiao4
 • what shen2me
 • name ming2zi
 • mister xiang1sheng
 • king wang2
 • to be shi4
 • student xue2sheng
 • also ye3
 • america mei3guo2
 • china zhong1guo2
 • beijing bei3jing1
 • new york niu3yue1
 • that na4
 • picture zhao4pian4
 • this zhe4
 • father ba4ba
 • mother ma1ma
 • female nv3
 • child hai2zi
 • who shei2
 • he/she ta1
 • older sister jie3jie
 • male nan2
 • younger brother di4di
 • eldest brother da4ge1
 • son er2zi
 • to have you3
 • daughter nv3er2
 • tall gao1
 • to eat chi1
 • dumpling jiao3zi
 • cooked rice mi3fan4
 • noodles mian4tiao2
 • bread mian4bao1
 • stuffed bun bao1zi
 • to drink he1
 • beer pi2jiu3
 • tea cha2
 • coffee ka1fei1
 • mineral water kuang4quan2shui3
 • milk niu2nai3
 • to buy mai3
 • dictionary ci2dian3
 • notebook ben3zi
 • book shu1
 • schoolbag shu1bao1
 • coca-cola ke3kou3 ke3le4
 • hamburger han4bao3bao1
 • sandwich san1ming2zhi4
 • water shui3
 • to want yao4
 • to like xi3huan1
 • busy mang2
 • tired lei4
 • hungry e2
 • thirsty ke3
 • big da4
 • small xiao3
 • beautiful piao4liang4
 • handsome shuai4
 • good looking hao3kan4
 • ugly chou3
 • fat pang4
 • thin shou4
 • happy gao1xing4
 • all dou1
 • teacher lao3shi1
 • sweden rui4dian3

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ki1.8003972.html

Dela

Annonser