Kemiska bindningar (kap. 4)

Övningen är skapad 2018-10-26 av Hulda271. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad är en jonförening? Salter
 • Hur bildas en positiv jon? När en atom avger en eller flera elektroner
 • Hur bildas en negativ jon? När en atom tar upp en eller flera elektroner
 • Nämn en vanlig definitionen av salt Salter är föreningar som bildas när en syra och en bas reagerar
 • Vad är definitionen av en jonbindning? Joner med motsatta laddningar dras mot varandra
 • Hur stor är en nanometer? 1*10⁻⁹m
 • Vad får negativt laddade atomer för ändelse? -id
 • Vätesulfatjon HSO₄⁻
 • Sulfitjon SO₃²⁻
 • Tiocyanatjon SCN⁻
 • Fosfatjon PO₄³⁻
 • Vätefosfatjon HPO₄²⁻
 • Divätefosfatjon H₂PO₄⁻
 • Ammoniumjon NH₄⁺
 • Oxoniumjon H₃O⁺
 • Sulfatjon SO₄²⁻
 • Nitritjon NO₂⁻
 • Nitratjon NO₃⁻
 • Vätekarbonatjon HCO₃⁻
 • Karbonatjon CO₃²⁻
 • Hydroxidjon OH⁻
 • Cyanidjon CN⁻
 • Vilken laddning har kemiska föreningar Oladdade
 • När du sammanfogar namnen på t.ex jonerna i ett salt, vilken laddning ska stå först? Alltid den positivt laddade jonen först
 • Vad påverkar jonernas smältpunkt? Deras laddning och storlek
 • Hur definieras en förening som hålls ihop av starka jonbindningar Hög smält- och kokpunkt
 • Definitionen av en saltkristall När ett salt är i fast fas
 • Vad menas med joniseringsenergi? Den energi som går åt för att avlägsna en elektron från en atom eller jon
 • Definition av elektronformel Bild av atomer med endast valenselektronerna utsatta
 • Definition av en strukturformel Bild av atomer och vilka bindningar de sitter ihop med
 • Definition av elektronkonfiguration Anger hur elektronerna i en atom är arrangerade
 • Definition av ädelgasstruktur En atom har fullt yttersta elektronskal
 • Definition av indunstning Ett sätt att genom förångning koncentrera en lösning genom att tillföra värme till en lågt koncentrerad vätskelösning
 • Definition av ett bindande elektronpar Ett gemensamt elektronpar som binder ihop två atomer
 • Vad består molekyler av? Atomer som hålls ihop av elektronparbindningar mellan atomerna
 • Kovalent bindning elektronparbindning
 • Vätemolekyl H₂
 • Syremolekyl O₂
 • Kvävemolekyl N₂
 • Fluormolekyl F₂
 • Klormolekyl Cl₂
 • Brommolekyl Br₂
 • Jodmolekyl I₂
 • Definition av delokaliserade elektroner Elektroner som inte tillhör en viss atomkärna utan tillhör flera atomer
 • Elektronpar bindning Kovalent bindning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemiska-bindningar-kap-4.8626863.html

Dela