Kemi

Övningen är skapad 2021-12-16 av veraasarnoj. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Cyanidjon CN^-
 • hydroxidjon OH^-
 • Karbonatjon CO3^2-
 • Vätekarbonatjon HCO3^-
 • Nitratjon NO3^-
 • Nitritjon NO2^-
 • Sulfatjon SO4^2-
 • Vätesulfatjon HSO4^-
 • Sulfitjon SO3^2-
 • Ammoniumjon NH4^+
 • Oxoniumjon H3O^+
 • Vad är en isotop? En isotop är en variant av samma slags atom. Atommassan kan variera, även om antalet protoner hålls konstant (antal protoner avgör atomslaget). Det är alltså antalet neutroner som varierar.
 • Vad heter grupp 1 i det periodiska systemet? Alkalimetaller
 • Vad heter grupp 2 i det periodiska systemet? Alkaliska jordartsmetaller
 • Vad heter grupp 17 i det periodiska systemet? Halogener
 • Vad heter grupp 18 i det periodiska systemet? Ädelgaser
 • Vad menas med begreppet amfolyt? Det är ett ämne som kan agera som både bas och syra, exempelvis vatten.
 • Vad definierar en stark respektive svag syra? En svag syra är inte fullständigt protolyserad medans en stark är det.
 • Hur bildas en ester? En ester bildas som en reaktion mellan en karboxylsyra och en alkohol. En alkohol är en vanlig kol-vätekedja med en O-H bunden till sig i ena änden. En karboxylsyra är även det en kol-vätekedja, men med ett dubbelbundet syre (uppåt) samt en OH-grupp (nedåt) bundet till sig i ena änden. När dessa reagerar binds de samman med en s.k esterbindning och vatten bildas som restprodukt.
 • Differensen i elektronegativitet mellan två sammanbundna atomer är 0, 0. Vilken typ av bindning är det? fullständingt opolär kovalent bindning
 • Differensen i elektronegativitet mellan två sammanbundna atomer är mindre än 0, 5. Vilken typ av bindning är det? övervägande opolär kovalent bindning
 • Differensen i elektronegativitet mellan två sammanbundna atomer ligger mellan 0, 5-1, 7. Vilken typ av bindning är det? övervägande polär kovalent bindning
 • Differensen i elektronegativitet mellan två sammanbundna atomer är större än 1, 7. Vilken typ av bindning är det? övervägande jonbindning
 • Vad är en vätebindning? Det är en stark dipol-dipolbindning mellan väte (H) och F, O eller N.
 • Namnge de 10 första alkanerna metan, etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan, nonan, dekan
 • Varför ökar kok-och smältpunkt ju längre alkan-kedjorna är? Ju fler kolatomer desto större blir elektronmolnet (det blir mer negativt). Ett större elektronmoln innebär starkare van der Waalsbindningar (alltså tillfälliga dipol-dipolbindningar). Starkare bindningar=högre kok-och smältpunkt.
 • Beskriv hur man namnger alkaner Först kollar man på vart förgreningen sitter någonstans, om grenen sitter på kol nummer 2, börjar namnet med 2-xxxxx. Lägg sedan till metyl (om det endast är en CH3 grupp). Till sist, lägg till namnet på den längsta kolkedjan. Exempelvis 2-metylheptan.
 • Vad är alkener? Hur skiljer de sig från alkaner? Alkener har dubbelbindningar istället för enkelbindningar. De slutar på en istället för an. Siffran framför avger mellan vilka kol dubbelbindningen sitter.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi.10766669.html

Dela