Kemi viktiga begrepp osv.

Övningen är skapad 2021-01-14 av paulaeericsson. Antal frågor: 44.
Välj frågor (44)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Saltsyra HCL (g), stark syra
 • Salpetersyra HNO3 (l), stark syra
 • Svavelsyra H2SO4 (l) Starksyra
 • Ättiksyra HAc eller CH3COOH (l) bildas acetatjoner, svag syra organisk
 • Kolsyra H2CO3 (l) svag syra
 • Fosforsyra H3PO4 svag syra
 • Karbonatjoner + syra/värme CO2
 • Ammoniak NH4 Svag bas
 • Karbonatjon CO32- svag bas
 • Vatten Amfolyt H2O, kan agera både syra och bas
 • Vätekarbonatjon HCO3-
 • Natriumhydroxid NaOH i vatten agerar stark bas
 • Kaliumhydroxid KOH STARK BAS
 • Kalciumhydroxid Ca(OH)2
 • Samband molmassa, substansmängd och massa m=nM
 • Samband concentration, volym, substansmängd n=cv
 • Samband spädning c1xv1=c2xv2
 • Entalpi deltaH=-q/n
 • Värmemängd q=cxmxdeltaT
 • P Fosfor
 • Sn Tenn
 • Hg kvicksilver
 • Pb bly
 • Elementarladdning 1x10^-19
 • metall+halogen salt
 • väteutdrivande metall metall som reagerar med syror under väteutvefckling
 • vattnets jonprodukt c(H3O+ ) x c(OH-) = 1x10-14 (mol/dm3)2
 • koncentration av oxoniumjoner vid 25 C c(OH-) =(H3O+ )= 1x10-7 mol/dm3
 • pH skalan är... logaritmisk, ett steg ner o koncentrationen vätejoner blir 10 gånger större
 • vad bildas vid neutralisation salt + vatten
 • titrering utnyttja neutralisations reaktionen mellan syra o bas
 • buffert håller ph på jämn nivå. Är svag syra + svag bas
 • När reduceras det? När oxideras det? Vid oxidation ökar ox-tal
 • Jonförening förening av positivt och negativt laddade joner. Hålls i kristaller, regelbundet ordnade. Bestämmer jonernas laddning och storlek
 • Jonbindning det som håller jonerna på plats. Denna uppstår genom att negativt laddade joner och positivt laddade joner (alltså olikt laddade joner) attraherar varandra.
 • atomjon joner bestående endast av en atom
 • ammoniumjon, oxoniumjon sammansatta positiva joner. NH4+, H30+
 • hydroxidjon, karbonatjon, vätekarbonatjon, nitratjon, sulfatjon, vätesulfatjon Negativa sammansatta joner. OH-, CO32-, HCO3-, NO3-, NO2-, SO42-
 • nitridjon, oxidjon, sulfidjon, halogenernas joner Atomjoner negativa. N3-, O2-, S2-, 1-
 • metalljoner + undantag ALLA positivt laddade, utgå från 2+. Undantag alkalimetaller 1+, silver 1+, aluminium 3+
 • jonföreningar är.. salter
 • 10 första alkanerna Metan, etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oxtan, nonan, dekan
 • lättlösliga salter (4) nitratjoner, ammoniumjoner, natrium, kaliumjoner
 • svårlösliga salter (3) silverklorid AgCl, bariumsulfat BaSO4, kalciumkarbonat CaCO3

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-viktiga-begrepp-osv.10207696.html

Dela