Kemi-joner mm.

Övningen är skapad 2018-10-24 av malinjohanss0n. Antal frågor: 76.
Välj frågor (76)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Oxoniumjon H₃O⁺
 • Ammoniumjon NH₄⁺
 • Nitratjon NO₃⁻
 • Permanganatjon MnO₄⁻
 • Vätekarbonatjon HCO₃⁻
 • Hydroxidjon OH⁻
 • Vätesulfatjon HSO₄⁻
 • Tiosulfatjon S₂O₃²⁻
 • Sulfatjon SO₄²⁻
 • Karbonatjon CO₃²⁻
 • Fosfatjon PO₄³⁻
 • Svavelsyra H₂SO₄
 • Väteklorid, saltsyra HCl
 • Fosforsyra H₃PO₄
 • Kolsyra H₂CO₃
 • Ammoniak NH₃
 • Vätejon H⁺
 • Natriumjon Na⁺
 • Kaliumjon K⁺
 • Litiumjon Li⁺
 • Koppar (l) jon Cu⁺
 • Silverjon Ag⁺
 • Magnesiumjon Mg²⁺
 • Kalciumjon Ca²⁺
 • Bariumjon Ba²⁺
 • Manganjon Mn²⁺
 • Järn (ll) jon Fe²⁺
 • Koboltjon Co²⁺
 • Nickeljon Ni²⁺
 • Koppar (ll) jon Cu²⁺
 • Zinkjon Zn²⁺
 • Kadmiumjon Cd²⁺
 • Kvicksilver (ll) jon Hg²⁺
 • Tenn (ll) jon Sn²⁺
 • Blyjon Pb²⁺
 • Kromjon Cr³⁺
 • Järn (lll) jon Fe³⁺
 • Aluminiumjon Al³⁺
 • Hydridjon H⁻
 • Fluoridjon F⁻
 • Kloridjon Cl⁻
 • Hypokloritjon ClO⁻
 • Kloratjon ClO₃⁻
 • Perkloratjon ClO₄⁻
 • Bromidjon Br⁻
 • Bromatjon BrO₃⁻
 • Jodidjon I⁻
 • Jodatjon IO₃⁻
 • Nitritjon NO₂⁻
 • Cyanidjon CN⁻
 • Tiocyanatjon SCN⁻
 • Vätesulfitjon HSO₃⁻
 • Oxidjon O²⁻
 • Peroxidjon O₂²⁻
 • Sulfidjon S²⁻
 • Sulfitjon SO₃²⁻
 • Dikromatjon Cr₂O₇²⁻
 • Kromatjon CrO₄²⁻
 • Nitridjon N³⁻
 • Svavelsyrlighet H₂SO₃
 • Vätefluorid HF
 • Vätebromid HBr
 • Vätejodid HI
 • Vätecyanid, blåsyra HCN
 • Vätesulfid, svavelväte H₂S
 • Borsyra H₃BO₃
 • Salpetersyrlighet HNO₂
 • Koloxid CO
 • Koldioxid CO₂
 • Dikväveoxid, lustgas N₂O
 • Kväveoxid NO
 • Kvävedioxid NO₂
 • Svaveldioxid SO₂
 • Väteperoxid H₂O₂
 • Klordioxid ClO₂
 • Salpetersyra HNO₃

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-joner-mm.8621913.html

Dela