Kemi 1: glosor kap, 1

Övningen är skapad 2018-12-05 av TuvaRutberg. Antal frågor: 43.
Välj frågor (43)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Kemin studerar egenskaper, struktur, funktion och reaktioner hos ämnen
 • kemisk reaktion ämnesomvandling
 • reaktant substans i kemisk reaktion
 • produkt resultatet av kemisk reaktion
 • analys kvalitativ och kvantitativ
 • separation dela upp en blandning
 • syntes framställa nya ämnen
 • organisk kemi kolföreningarnas kemi
 • oorganisk kemi föreningar som inte innehåller kolatomer
 • biokemi biomolekylernas kemi
 • fysikalisk kemi fysikaliska metoder
 • material består av ett eller flera ämnen
 • materia allt som har volym och massa
 • partiklar små enheter som all materia består av
 • aggregationstillstånd olika former ett ämne kan befinna sig i
 • fast form partiklarna är ordnade
 • flytande partiklarna rör sig mer och har inte fasta platser
 • gas form partiklarna rör sig fritt
 • fas en enhetlig del av ett system
 • värmerörelse partiklarna är i ständig rörelse
 • fasövergång övergång av partiklar mellan två faser
 • stelning flytande till fast
 • kondensation gas till flytande
 • smälter fast till flytande
 • förångning flytande till gas genom att nå kokpunkt
 • avdunstning flytande till gas utan att nå kokpunkt
 • sublimering gas till fast eller fast till gas
 • jämvikt vid fasövergång lika många partiklar passerar fasgränsen åt båda håll
 • (s) solidus fast form
 • (l) liquidus flytande form
 • (g) gasform
 • rent ämne har konstanta egenskaper
 • blandning består av minst två rena ämnen
 • homogen blandning beståndsdelarna syns inte
 • heterogen blandning beståndsdelarna syns
 • karaktäriska egenskaper uppsättning av egenskaper som beskriver ett ämne
 • extrahera lösningsmedel används för att separera ämnen
 • filtrering fast olösta ämnen och en vätska
 • skiljetratt två olösta vätskor
 • indunstning koka bort vätska från en blandning
 • destillation flytande blandning av flera ämnen med olika kokpunkter
 • kemisk förening sammansatt ämne
 • grundämne kan inte sönderdelas

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kemi-1-glosor-kap-1.8746772.html

Dela