Juridik för tolkar Kap.1

Övningen är skapad 2019-02-25 av JamalHammoud. Antal frågor: 131.
Välj frågor (131)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Straf عقوبة
 • Rättsreglar قواعد قانونية
 • Juridik علم الحقوق
 • Lagstiftningsarbete اعمال سن القوانين
 • Domstolar محاكم
 • Myndigheter سلطات
 • Rättspraxis عرف قضائي
 • Rättsfakta واقعة قانونية
 • Rättsföljd عاقبة قانونية
 • Tvångsåtgärder إجراءات قسرية
 • Lagar قوانين
 • Rättsordning نظام قضائي
 • Rättssamhälle مجتمع القانون
 • Rättsstat دولة القانون
 • Kränkningar انتهاكات
 • EU:s rättsakter ملف الإتحاد الأوروبي القضائي
 • Förordningar تشريعات حكومية
 • Direktiv تعليمات
 • Polisen الشرطة
 • Åklagarmyndigheten سلطة النيابة العامة
 • Ekobrottsmyndigheten EBM سلطة مكافحة الجرائم الاقتصادية
 • Kriminalvården KV إصلاح المجرمين
 • Kronofogdemyndigheten KFM سلطة التحصيل التنفيذي
 • Rättsmedicinalverket RMV مصلحة الطب الشرعي
 • Tullverket مصلحة الجمارك
 • Brottsförebyggande rådet مجلس الوقاية من الجريمة
 • Brottsoffermyndigheten BrOM سلطة ضحايا الاجرام
 • Justitiedepertementet وزارة العدل
 • Brottsbeivrande مقاضاة الجريمة
 • Anhållande حجز
 • Åtal دعوى
 • Påföljd عقوبة
 • Syddstillsyn رعاية وقائية
 • Fängelse سجن
 • Villkorlig dom حكم مع وقف التنفيذ
 • Samhällstjänst خدمة المجتمع
 • Förordning تشريع حكومي
 • Juridik مادة القانون
 • Rätt قانون / حق
 • Rättsakt ملف قضائي
 • EU:s regelverk لوائح قواعد و قوانين الاتحاد الأوروبي
 • Kronofogdemyndigheten سلطة التحصيل التنفيذي
 • Offentlig rätt قانون عام
 • Privat rätt قانون خاص
 • Rättsväsandet الجهاز القضائي
 • Brott جريمة
 • Offentlig försvarare وكيل دفاع عام
 • Advokat محامي
 • Jurist حقوقي
 • Rättsfaktum حقيقة قانونية
 • Civilrätt القانون المدني
 • Ius civile قانون مدني
 • Brottsbalken باب القانون الجنائي
 • Folkrätt القانون الدولي
 • Förvaltningsmål قضية ادارية
 • Processrätt قانون الإجراءات القضائية
 • internationell privaträtt القانون الدولي الخاص
 • Internationell rätt القانون الدولي
 • Kommunal rätt قانون البلديات
 • Skatterätt قانون الضرائب
 • Statsrätt قانون الدولة
 • Straffrätt القانون الجزائي
 • Allemansrätt الحق العام
 • Allmänna mål قضية تحصيل للجهات العامة
 • Enskilt mål قضية تحصيل لغير الجهات العامة
 • Internationell processrätt قانون الإجراءات القضائية الدولي
 • Miljöbalken قانون البيئة
 • Regeringsformen قانون أساسي ( عن كيفية إدارة الدولة(
 • Utsökningsbalken باب قانون الجباية القضائية
 • Utsökningsmål قضية جباية
 • Utsökningsrätt القانون الإجرائي / قانونتنفيذي
 • Analogisk lagtolkning تفسير القانون
 • Av ringa beredelse ذو أهمية دنيا / بسيطة
 • Bokstavtolkning تفسير أو ترجمة حرفية
 • Byggningabalken باب قانون البناء أو الإعمار
 • Econtrario جدل مبني على المقارنة
 • Extensiv tolkning تفسير موسع / مستفيض / مسهب
 • Högsta domstolen المحكمة العليا
 • Skälig معقول
 • Teleologisk tolkning التفسير الغائي
 • Arbetsdomstolen محكمة العمل
 • EG-domstolen المحكمة الأوروبية
 • Förarbeten العمال التحضيرية
 • Markmadsdomstolen محكمة السوق
 • Motiven الدوافع، الباعث
 • nytt juridisk arkiv الأرشيف القانوني الجديد
 • Prejudikat سابقة قضائية
 • Regeringsrättens årsbok السجل السنوي للأحكام و القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا
 • Rättsfall från hovrätterna قضايا قانونية من المحاكم الإدارية
 • Svensk juristtidning الجريدة السويدية للحقوق
 • Code civil مدونة قانون
 • Common law القانون العام
 • Corpus iusis civilis مدونة جستنيان ( مجموعة قوانين مدنية قديمة
 • De tolv tavlornas lag اللوائح الاثنا عشر
 • Kanonisk rätt القانون الكنسي
 • Landskapslagarna قوانين المقاطعات ( قانون المناطق الجغرافية )
 • Landslagen قانون الدولة
 • Stadslagen قانون المدن
 • Sveriges riks lag القانون السويدي
 • Lagkedja سلسة سن القانون
 • lagstiftningsprocess عملية تشريع القوانين
 • Motion مقترح قانون مقدم من البرلمان الى الحكومة
 • Kommitté لجنة
 • kommittédirektiv تعليمات اللجنة
 • Regeringsformen قانون إدارة الدولة ( قانون أساسي )
 • Riksdagsordningen النظام البرلماني السويدي
 • Statens offentliga utredningar التحقيقات العامة الرسمية للدولة
 • Successionsordningen قانون نظام الخلافة / قانون نظام وراثة العرش ( قانون أساسي )
 • Tryckfrihetsförordningen مرسوم حرية الطباعة و النشر
 • Yttrandefrihetsgrundlagen قانون حرية التعبير ( قانون أساسي )
 • Betänkande تقرير الدراسة أو البحث
 • Delning تقسيم
 • Lagrådet المجلس القانوني
 • Lagrådsremiss احالة المجلس القانوني
 • Riksdagsutskottet لجنة برلمانية / شعبة برلمانية
 • Svensk författningssamling مجموعة القوانين السويدية
 • Dispositiv اختياري / غير إلزامي
 • Dispositivt mål دعوة اختيارية / غير الزامية
 • EU-rätt قانون الاتحاد الأوروبي
 • Föreskrift ارشادات
 • Indispositiv إلزامي - اجباري - غير اختياري
 • Indispositivt mål قضية إلزامية ممنوع حلها وديا
 • Lag قانون
 • Lagprövningsrätt حق الدراسة شرعية القانون
 • Normhierarkin التسلسل الهرمي
 • Promulgationslag قانون إصدار القوانين
 • Beslut قرار
 • EG-rätten قانون الاتحاد الاوروبي
 • EGT صحيفة الاتحاد الأوروبي
 • Fördrag معاهدة
 • Rekommendation توصية / تزكية

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/juridik-for-tolkar-kap-1.8162177.html

Dela

Annonser