Jonföreningar

Övningen är skapad 2020-09-25 av Hejhejpodig. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • NH3 Ammoniak
 • H3BO3 Borsyra
 • N2O Dikväveoxid
 • P4O2 Fosfor(5)oxid
 • ClO2 Klordioxid
 • HClO4 Perklorsyra
 • SiO2 Kiseldioxid
 • CO Koloxid
 • CO2 Koldioxid
 • H2CO3 Kolsyra
 • CS2 Koldisulfid
 • CCl4 Koltetraklorid
 • CrO3 Kromtrioxid
 • NO Kväveoxid
 • NO2 Kvävedioxid
 • N2O4 Dikvävetetroxid
 • MnO2 Mangandioxid (brunsten)
 • H2S2O8 Peroxidsvavelsyra
 • HNO3 Salpetersyra
 • HCl(aq) Saltsyra
 • SO2 Svaveldioxid
 • SO3 Svaveltrioxid
 • H2SO4 Svavelsyra
 • H2SO3 Svavelsyrlighet
 • H2S Vätesulfid
 • H2O Vatten
 • H2O2 Väteperoxid
 • HF Vätefluorid
 • HCl Väteklorid
 • HCN Vätecyanid
 • HBr Vätebromid
 • HI Vätejodid
 • C6H6 Bensen
 • C2H6 Etan
 • C2H5OH Etanol
 • CH4 Metan
 • CH3OH Metanol
 • HCOOH Myrsyra
 • CH3COOH Ättikssyra
 • C2H4 Eten, Etylen
 • H2C2 Etyn, Acetylen
 • (CH3)2CO Aceton
 • (C2H5)2O Dietyleter, Eter
 • H2C2O4 Oxalsyra
 • PH3 Fosfin, Fosfan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/jonforeningar.9994047.html

Dela

Annonser