Joner

Övningen är skapad 2020-09-23 av suturn. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ag(NH₃)₂ + Diamminsilver
 • Co 2+ Kobolt(II)
 • Sn 2+ Tenn(II)
 • Pb 2+ Bly(II)
 • Co 3+ Kobolt(III)
 • H - Hydrid
 • Cl - Klorid
 • ClO - Hypoklorit
 • ClO₂ - Klorit
 • ClO₃ - Klorat
 • ClO₄ - Perklorat
 • BrO₃ - Bromat
 • IO₃ - Jodat
 • NO₂ - Nitrit
 • NO₃ - Nitrat
 • MnO₄ - Permanganat
 • CH₃COO - Acetat
 • O₂ 2- Peroxid
 • S 2- Sulfid
 • S₂O₃ 2- Tiosulfat
 • S₄O₆ 2- Tetrationat
 • SO₃ 2- Sulfit
 • SO₄ 2- Sulfat
 • CO₃ 2- Karbonat
 • MnO₄ 2- Manganat(VI)
 • C₂ 2- Karbid
 • S₂O₇ 2- Disulfat
 • N 3- Nitrid
 • BO₃ 3- Borat
 • AsO₄ 3- Arsenat
 • PO₄ 3- Fosfat
 • HCOO - Formiat
 • SCN - Tiocyanat
 • N₃ - Azid
 • I₃ - Trijodid
 • S₂O₈ 2- Peroxodisulfat
 • H₃BO₃ Borsyra
 • P₄O₁₀ Fosfor(V)oxid
 • H₃PO₄ Fosforsyra
 • H₂S₂O₈ Peroxidsvavelsyra
 • HCl(aq) Saltsyra
 • H₂SO₃ Svavelsyrlighet
 • H₂SO₄ Svavelsyra
 • HNO₃ Salpetersyra
 • HClO₄ Perklorsyra
 • HCOOH Myrsyra
 • CH₃COOH Ättiksyra
 • (CH₃)₂CO Aceton
 • (C₂H₅)₂O Dietyleter
 • PH₃ Fosfin
 • H₂C₂O₄ Oxalsyra
 • O 2- Oxid

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/joner.9986954.html

Dela