Imperfekt, perteritum, quedar

Övningen är skapad 2013-10-11 av teresaporfavor. Antal frågor: 47.
Välj frågor (47)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • é, aste, ó, amos, asteis, aron PRE regelbundet -AR
 • í, iste, ó, imos, isteis, ieron PRE regelbundet -IR, -ER
 • ía, ías, ía, íamos, íais, ían IMP regelbundet -IR, -ER
 • aba, abas, aba, abamos, ábais, aban IMP regelbundet - AR
 • SER, era, eras, era, éramos, erais, eran IMP att vara (ser)
 • IR, iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban IMP att åka
 • VER, veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían IMP att se
 • VER, vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron PRE se
 • DAR, di, diste, dio, dimos, disteis, dieron PRE ge
 • DECIR, dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron PRE säga
 • HACER, hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron PRE göra
 • ESTAR, estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron PRE vara (estar)
 • SABER, supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron PRE veta
 • PODER, pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron PRE kunna
 • TENER, tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron PRE ha
 • VENIR, vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron PRE komma
 • IR, fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fuieron PRE åka
 • SER, fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fuieron PRE vara (ser)
 • quedar finnas kvar
 • quedar bien passa bra (ME, TE, SE...)
 • quedar mal passar inte bra (ME, TE, SE...)
 • quedar con stämma träff med
 • quedar en/de besluta sig för att
 • quedarse stanna
 • quedarse bli
 • quedar en/de lova att
 • quedarse con ta, behålla
 • Svarar på: Vad hände? pre
 • svarar på: hur gick det? pre
 • svarar på: hur lång tid varade det? pre
 • återger händelseförlopp pre
 • återger något som hände och fullbordades med ibland betonat resultat pre
 • återger en handling/skeende/tillstånd som är tidsbegränsad pre
 • avslutad handling pre
 • uttrycker en handling som upprepades flera gånger - INTE VANA pre
 • vid sammanfattande omdömen om något i det förflutna pre
 • vid tidsuttryck pre
 • svarar på: Hur var läget då? imp
 • svarar på: Hur såg någon/något ut? imp
 • svarar på: Vad höll på att ske? imp
 • svarar på: Vad hände samtidigt? imp
 • Vid beskrivningar imp
 • återger en vana imp
 • om något som hände samtidigt som något annat imp
 • uttrycker något som hade pågått och som fortfarande pågår imp
 • för att uttrycka en artig förfrågan imp
 • för att uttrycka en orsak imp

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/imperfekt-perteritum-quedar.3138513.html

Dela