I have a dream... Glosor (ALLA!!!)

Övningen är skapad 2017-09-18 av Moa102. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en ledig dag a day off
 • självständighet independence
 • uppnå achieve
 • lika equal
 • rättighet right
 • icke-våld non-violence
 • behandla treat
 • underlägsen inferior
 • präst minister
 • be allowed to
 • skylt sign
 • imponera på impress
 • gå på attend
 • prästseminarium seminary
 • prästviga ordain
 • doktorsgrad doctorate degree
 • teologi theology
 • fördomar prejudice
 • rasåtskillnad racial segregation
 • vägra refuse
 • om inte unless
 • trångsynt person bigot
 • svara respond
 • högsta domstolen the supreme court
 • fredlig peaceful
 • samlas gather
 • döma judge
 • innehåll content
 • genomslagskraft impact
 • kongressen the Congress
 • anta pass
 • medborgerliga rättigheter civil rights
 • lag act
 • olaglig illegal
 • hindra prevent
 • norsk Norwegian
 • riksdag Parliament
 • tilldela; pris award
 • rösta vote
 • val election
 • marschdeltagare marcher
 • över hela across
 • rösträtt voting rights
 • seger victory
 • beundra admire
 • upprörd outraged
 • rasande furious
 • inblanding involvement
 • sopor, skräp garbage
 • arv legacy
 • bevis proof
 • hedra honor

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/i-have-a-dream-glosor-alla.7480487.html

Dela

Annonser