Huvudsökord - Blankrad mellan dem i Word Mallen

Övningen är skapad 2022-02-23 av Liam90. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Intagningsanteckning Int ant
 • Mottagningsanteckning Mott ant
 • Intagningsorsak Int ors
 • Kontaktorsak Kont ors
 • Inremitterande läkare Inrem
 • Ärftlighet Ärftl
 • Hereditet Her
 • Sociala förhållanden Soc
 • Gynekologiskt Gyn
 • Sjukdomshistoria Anamnes
 • Tidigare sjukdomar Tid sjd
 • Nuvarande sjukdomar Nuv sjd
 • Aktuell symtomutveckling fram till vårdtillfället Aktuellt
 • Pågående medicinering Medicin
 • Överkänslighet Överk
 • Allergi Allergi
 • Tillstånd Status
 • Preliminär bedömning Pbd
 • Bedömning Bedömning
 • Planerade åtgärder Plan åtg
 • Operationer Op
 • Patologiskt anatomiska undersökningsfynd Pad alt PAD
 • Daganteckning Dagant
 • Ordinationer Ord
 • Sjukskrivning Sjukskr
 • Telefon Tfn
 • Korrespondens Korresp
 • Utskrivningsdatum Utskr
 • Kopia Kopia till ….
 • Medicinsk diagnos Diagnos
 • Åtgärd Åtgärd
 • Operation Op
 • Vårdtid Vårdtid
 • Intagningsorsak Int ors
 • Inkomststatus Ink stat
 • Intagningsstatus Int stat
 • Sjukdomsförlopp och behandling Förlopp

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/huvudsokord-blankrad-mellan-dem-i-word-mallen.10782311.html

Dela