HP ord

Övningen är skapad 2016-03-14 av alexandervl. Antal frågor: 300.
Välj frågor (300)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a dato från denna dag
 • a priori på förhand
 • abakus kulram
 • abandon ledighet
 • abbedissa klosterförestånderska
 • abbot klosterföreståndare
 • abbreviation förkortning
 • abbreviera förkorta
 • abderitisk befängd
 • abdikation tronavsägelse
 • abdikera avgå
 • abdomen buk
 • aber hinder
 • abiturient lärjunge
 • abnorm onormal
 • abnormitet avvikelse
 • abolition straffeftergift
 • abonnera förbeställa
 • abradera nöta ner
 • abrovink fiffig åtgärd
 • abrupt plötslig
 • abscess bulnad
 • absens kortvarig medvetslöshet
 • absid utbyggnad på kyrka
 • absint malörtslikör
 • absolution syndaförlåtelse
 • absolutism nykterhet
 • absolvera fullborda
 • absorbera suga upp
 • absorption uppsugning
 • abstinens avhållsamhet
 • abstrahera avskilja
 • abstrakt ogripbar
 • abstraktion tankeskapelse
 • abstrus dunkelt uttryck
 • absurd orimlig
 • absurditet orimlighet
 • abundans överflöd
 • abundant ymnig
 • accent betoning
 • accentuera betona
 • acceptabel godtagbar
 • acceptans godkännande
 • access åtkomst
 • accession ökning
 • accessoarer tillbehör
 • accidentell tillfällig
 • accis skatt
 • ackja lapsk släde
 • acklamation enhälligt bifall
 • acklimatisera vänja sig
 • ackommodera anpassa
 • ackompanjemang musikbakgrund
 • ackompanjera ge musikalisk bakgrund till
 • ackordera köpslå
 • ackordion dragspel
 • ackreditera förse med fullmakt
 • ackrediterad omtyckt
 • ackumulation anhopning
 • ackumulera uppsamla
 • ackurat noggrann
 • ackuratess noggrannhet
 • ackuschörska barnmorska
 • ackvirera anskaffa
 • ackvisition anskaffande
 • ackvisitör värvare
 • ad acta till handlingarna
 • ad hoc för ändamålet i fråga
 • ad interim tills vidare
 • ad libitum efter behag
 • ad notam lägga på minnet
 • adaptation anpassning
 • adapter tillsats
 • adaption anpassning
 • addenda tillägg
 • additament tillägg
 • adekvat riktig
 • adenit körtelinflammation
 • adept invigd lärjunge
 • adhesion vidhäftning
 • adhesiv vidhäftande
 • adiafora oväsentligheter
 • adjungera tillfälligt förordna
 • adjunkt lärare
 • adjutant biträde
 • adla nobilisera
 • administrera förvalta
 • admonition tillrättavisning
 • adolescens ungdomsålder
 • adonis bildskön yngling
 • adoratör beundrare
 • adrenalin stresshormon
 • adressat försändelsemottagare
 • adsorbera fasthålla
 • adstringerande sammandragande
 • advers framsida
 • advocera argumentera för
 • advokatorisk spetsfundig
 • advokatyr hårdragen argumentering
 • aerodrom flygplats
 • aerodynamisk strömlinjeformad
 • aerogram flygbrev
 • aerosol sprej
 • afasi nedsättning av språkförmåga
 • affekt stark sinnesrörelse
 • affektation tillgjordhet
 • affekterad tillgjord
 • affektion tillgivenhet
 • affektiv emotionell
 • afficiera påverka
 • affinitet släktskap
 • affirmativ bekräftande
 • affisch plakat
 • affix förstavelse
 • aforism tankespråk
 • aforistisk kärnfull
 • ag halvgräs
 • agat prydnadssten
 • agenda dagordning
 • agens verksam faktor
 • agentur ekonomisk representant
 • agera spela
 • agg hätskhet
 • agglomerat hopgyttring
 • agglomeration tätbebyggelse
 • agglomerera hopgyttra
 • agglutination hopklumpning
 • aggressiv utmanande
 • agitation propaganda
 • agitator orosstiftare
 • agitera propagera
 • agna beta
 • agnat släkting på manssidan
 • agnostiker tvivlare
 • agoni dödskamp
 • agraff prydnadsspänne
 • agreabel behaglig
 • agremanger bekvämligheter
 • agrikultur jordbruk
 • agronomi lantbruksvetenskap
 • ajournera uppskjuta
 • akilleshäl sårbar punkt
 • akillessena hälsena
 • akribi exakthet
 • akromatisk färglös
 • akronym initialförkortning
 • akterseglad frånseglad
 • aktionsradie räckvidd
 • aktning respekt
 • aktningsfull vördnadsfull
 • aktningsvärd respektabel
 • aktris skådespelerska
 • aktstycke dokument
 • aktualisera göra aktuell
 • aktuarie titel för tjänsteman
 • aktuell intressant
 • akustik ljudförhållanden
 • akustisk ej elförstärkt
 • akvarell vattenfärgsmålning
 • akvedukt brokanal
 • alabaster typ av gips
 • aladåb gelérätt
 • alba mässkjorta
 • albino person med färgämnesbrist
 • alfons hallick
 • alias även kallad
 • alibi förevändning
 • alienation känsla av främlingskap
 • alienera främmandegöra
 • alika kaja
 • alimentär som avser föda
 • alkalisk basisk
 • alkemi guldmakeri
 • alkov nisch
 • allaredan redan
 • allbekant välkänd
 • alldaglig intetsägande
 • alldenstund eftersom
 • allegat verifikation
 • allegori liknelse
 • allegro livlig
 • allehanda alla slags
 • allena isolerad
 • allenarådande enväldig
 • allenast endast
 • allergisk överkänslig
 • allestädes överallt
 • allfarväg mycket trafikerad väg
 • allians förbund
 • allierad i förbund
 • alligator krokodil
 • alliteration begynnelserim
 • allitteration bokstavsrim
 • allmoge bondebefolkning
 • allmosa gåva till nödlidande
 • allmännelig universell
 • allokera fördela
 • allsköns diverse
 • alltfort fortfarande
 • alltiallo mångkunnig hjälpreda
 • alltigenom fullständigt
 • alltjämt fortfarande
 • alltmer mera
 • alltsomoftast vanligen
 • alludera anspela
 • allvetare polyhistor
 • alpacka nysilver
 • alpinism bergsbestigning
 • alster skapelse
 • alstra generera
 • alstring skapande
 • altare offerbord
 • alter ego andra jag
 • altererad förvirrad
 • alternera växla
 • altruism osjälviskhet
 • alumn elev
 • amason kvinnlig krigare
 • ambiguitet tvetydighet
 • ambivalens motstridiga känslor
 • ambivalent kluven
 • ambulera flytta omkring
 • ametist en kristall
 • amfibiebil vatten och landbil
 • amfora förvaringskärl
 • amnesi minnesförlust
 • amnesti benådning
 • amoralisk som saknar moral
 • amorf formlös
 • amorin kärleksgud
 • amortera avbetala
 • amorös kärleksfull
 • ampel hängkruka
 • amper barsk
 • amplifiera utvidga
 • amplitud ljudstyrka
 • ampull kapsel
 • amsaga påhittad historia
 • amulett skyddsföremål
 • amusant roande
 • an i riktning mot
 • anakoret eremit
 • anakronism tidsfel
 • analfabet illiterat
 • analog likartad
 • analogi motsvarighet
 • anamnes sjukdoms förhistoria
 • anarki regeringslöshet
 • anatema bannlysning
 • anatomi läran om organismers byggnad
 • anbefalla rekommendera
 • anbelanga vidkomma
 • anblick skymt
 • anbringa fästa
 • anbud offert
 • anda moral
 • andakt fromhetsutövning
 • andaktsfull andäktig
 • andanom för sin inre syn
 • andante normal tempo
 • andefattig själlös
 • andemening innebörd
 • andraga framhålla
 • androgyn dubbelkönad
 • andtruten andfådd
 • andäktig högtidlig
 • anekdot kort historia
 • anemi blodbrist
 • anemisk blodfattig
 • anestesi bedövning
 • anestesiologi bedövningslära
 • anfader patriark
 • anfordran uppmaning
 • anfäkta oroa
 • anfäktelse själanöd
 • anföra framhålla
 • anföringstecken citattecken
 • anförvant släkting
 • anglisera göra engelsk
 • anglofil engelskvän
 • angränsande närliggande
 • angöra fastgöra
 • anhalt station
 • anhang följe
 • anhopning samling
 • anhålla begära
 • animalisk djurisk
 • animerad livlig
 • animositet hätskhet
 • aningslös naiv
 • anjon negativ jon
 • anklang bifall
 • ankommen skämd
 • anlete ansikte
 • anlopp anstormning
 • anlupen rostig
 • anlägga uppföra
 • anmana uppmana
 • anmoda uppmana
 • anmodan uppmaning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/hp-ord.5966369.html

Dela