Grekiska prefix och exempelord

Övningen är skapad 2019-12-13 av Fladdermusmos. Antal frågor: 95.
Välj frågor (95)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a-, an- o-, icke
 • aphasia oförmåga att tala
 • anaesthesia bedövning (icke förnimmelse)
 • ana upp, tillbaks (i tiden)
 • anabolismus uppbyggnad
 • anatomia anatomi (uppskärning)
 • anamnesis anamnes (tillbakaminne)
 • anti emot
 • antidotum motgift
 • antisepticum medel mot förruttnelse
 • apo från, av
 • apophysis utväxt (från skelettet)
 • aponeurosis senhinna (från senan)
 • auto- själv
 • automaticus självrörlig
 • autonomia självständighet
 • cac(o)- mycket dålig
 • cachexia dåligt allmäntillstånd
 • cata ned
 • catabolismus nedbrytning
 • dia genom, isär
 • diabetes diabetes (genomgångare)
 • diaphragma mellanvägg (genomvägg)
 • diastole utvidgning (isärförande)
 • di(pl) två, dubbel
 • dikplegia dubbelsidig förlamning
 • diplopia dubbelseende
 • dys- dålig, svår
 • dystrophia dålig näringstillförsel
 • ec ut, från
 • ectasia utvidgning
 • ectopia felläge (från platsen)
 • endo- inne, inifrån
 • endocardium hjärtats inre hinna
 • endogenes härstammande inifrån
 • epi (ovan)på
 • epidemia epidemi (på folket)
 • epidermis överhud
 • eu god, bra, normal
 • euphoria välbefinnande
 • eurythmia god (normal) rytm
 • exo- ut(åt), utifrån
 • exogenes härstammande utifrån
 • exophyticus som växer utåt
 • hemi- halv
 • hemiplegia ensidig förlamning
 • heter(o)- annan, olik
 • heterogenes olikartad
 • heterotopicus på annan (onormal) plats
 • hom(o)- samma
 • homogenes likartad
 • homotopicus på samma plats
 • hyper över
 • hyperaesthesia ökad känslighet
 • hypertonia högt (blod)tryck
 • hypo under
 • hypaesthesia minskad känslighet
 • hypotonia lågt (blod)tryck
 • idi(o)- egen
 • idiopathicus "som är sin egen", om sjukdom som uppstått av sig själv
 • is(o)- lik
 • isometricus av samma längd eller storlek
 • isochromaticus enfärgad
 • mes(o)- mellan, mitt-
 • mesencephalon mitthjärnan
 • meta efter, om
 • metatarsus "efter vristen", mellanfoten
 • metabolismus ämnesomsättning (omkastning)
 • mon(o)- en(sam)
 • monoplegia förlamning i en extremitet
 • ne(o)- ny
 • neonatalis nyfödd-, som hör till första levnadsmånaden
 • olig(o)- få(talig)
 • oligospermi minskat antal spermier
 • orth(o)- rak, riktig
 • orthostaticus gällande upprätt ställning
 • orthodontia tandreglering
 • pan- hel, all(a)
 • panarthritis inflammation i alla leder
 • para bredvid, utanför, ej äkta
 • pararectalis vid sidan om ändtarmen
 • parenteralis som går utanför magtarmkanalen
 • paraesthesia "oäkta" känselförnimmelser, krypningar, stickningar
 • peri omkring
 • periosteum benhinna
 • poly- många
 • polyarthritis inflammation i många leder
 • polycythaemia sjuklig ökning av antalet röda blodkroppar
 • pro före
 • prognosis prognos (förevetande)
 • pseud(o)- falsk
 • pseud(o)arthrosis "falsk led" (vid utebliven läkning av benbrott)
 • syn sam(man)
 • synapsis omkopplingsställe i nervbanan (sammanfästning)
 • systole sammandragning (sammanförande)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/grekiska-prefix-och-exempelord.9520773.html

Dela