Glosor anatomi för ssk

Övningen är skapad 2020-11-21 av sannaberntsson91. Antal frågor: 199.
Välj frågor (199)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Halskotan Os atlas
 • Ryggrad Columna vertebralis
 • Bröstkotor Vertebrae thoracicae
 • Ländkotor Vertebrae lumbales
 • Skyddar ryggmärgen Discus intervertebralis
 • Korskotor Vertebrae sacrales
 • Korsben Os sacrum
 • Svanskotor Vertebrae coccygeae
 • Svansben Os coccygis
 • Kropp Corpus
 • Kropp soma
 • Utåtledande nervcell Motoriskt
 • Under hålrummet Subduralrummet
 • Hjärnhinnor Meninger
 • Hårda hjärnhinnan dura mater
 • spindelvävshinnan arachnoidea mater
 • Mjuka hjärnhinnan pia mater
 • vad stabiliserar i hjärnhinnorna? falx cerebri
 • Hur många ventriklar har hjärnan? De laterala ventiklarna, tredje ventiklar, fjärde ventiklar
 • Vad tar man för prov för att se om det är en stroke i hjärnan? Liquorprovtagning
 • Ryggsträckarmuskeln m erector spinae
 • akilleshenan tendo calcaneus
 • Hela huvudet caput
 • huvudet på tex lårbenet caput femoris
 • skalle cranium
 • hals med hud, kärl, luftstrupe, matstrupe cervix, collum
 • livmoderhalsen cervix uteri
 • halsen på lårbenet collum femoris
 • Bröst thorax
 • Buk abdomen
 • bäcken pelvis
 • rygg dorsum
 • De gula sträcken på cellen dendrit
 • Cellkropp soma
 • Vad heter cellen som bildar myelin i PNS? Schwannsk cell
 • Stora hjärnan cerebrum
 • lilla hjärnan cerebellum
 • hjärnstammen trancus encephali
 • Arm brachium
 • inälva viscera
 • hand manus
 • fot pes
 • ankel tarsus
 • underben crus
 • lårben femur
 • underarm antebrachium
 • bröstben os sternum
 • ryggrad columna vertebralis
 • Höftben os coxae
 • tarmben os ileum
 • blygdben is pubis
 • sittben os ischii
 • vadben os fibula
 • skenben os tibia
 • knäskål os patella
 • lårben os femur
 • symfysfogen symphysis pubica
 • bäcken pelvis
 • armbågsben os ulna
 • strålben os radius
 • överarmsben os humerus
 • revben ossa costae
 • skulderblad os scapula
 • nyckelben os clavicula
 • Stora hjärnan Cerebrum
 • Hjärnstammen truncus encephali
 • mitthjärnan mesencephalon
 • bryggan pons
 • förlängda märgen medulla oblongata
 • ryggmärgen medulla spinalis
 • hjärnstammen truncus encephali
 • hjärnhalvor hemisfärer
 • pannlob lobus frontalis
 • mittfåra sulcus centralis
 • hjässlob lobus parietalis
 • nacklob lobus occipitalis
 • tinninglob lobus temporalis
 • vindling i hjärnan gyrus
 • bark på hjärnan cortex
 • fåra salcus
 • märg medulla
 • cerebrospinalvätska liquor
 • Hjärnans kärnor Basala ganglier
 • lårbenshals Collum femoris
 • lårbenshuvud Caput femoris
 • synnerven n opticus
 • hörsel och balansnerven n vestibulocochlearis
 • kringirrande nerven n vagus
 • kronsöm sutura coronalis
 • hjässben os parietale
 • pannben os frontale
 • kilben os sphenoidale
 • silben os ethmoidale
 • näsben os nasale
 • okben os zygomaticum
 • överkäksben os maxilla
 • underkäksben os mandibula
 • stora kroppshålet foramen magnum
 • tinningben os temporale
 • nackben os occipitale
 • överhud epidermis
 • läderhud dermis
 • underhud subcutis
 • luktepitel olfactorius epithelium
 • innerörat labyrinthus
 • båggångarna canalis semicirculares
 • förgård vestibule
 • hörselsnäckan cochlea
 • hornhinna cornea
 • näthinna retina
 • gula fläcken macula lutea
 • centralgropen fovea centralis
 • bihåla sinus
 • urinledare ureter
 • urinblåsa vesica urinaria
 • urinrör urethra
 • Vad är viktigt för vårt blodtryck Den juxtaglomerulära apparaten
 • njurbark cortex renalis
 • njurmärg medulla renalis
 • njurpapill papilla renalis
 • njurbäcken pelvis renalis
 • njurpyramid pyramis renalis
 • njure Ren/nephros
 • tallkottskörteln corpus pineale
 • Endokrina organ hypotalamus / hypofysen
 • sköldkörteln thyreoidea
 • bisköldkörtlarna parathyreoidea
 • brässen thymus
 • binjurarna suprarenales
 • bukspottskörteln pancreas
 • äggstockar ovarier
 • testiklar testis
 • främre hypofysen adenohypofysen
 • bakre hypofysen + stjälken neurohypofysen
 • yttre revbensmuskler mm intercostalis externa
 • inre revbensmuskeler mm intercostalis interna
 • Näshåla Cavum nasi
 • munhåla Cavum oris
 • struphuvudet Larynx
 • höger huvudbronk Bronchus principalis dx
 • lunga pulm
 • lungor pulmones
 • vänster huvudbronk Bronchus principalis sin
 • luftstrupe Trachea
 • svalg Pharynx
 • struplock Epiglottis
 • stämband Plicae vocalis
 • alveoler Alveoli
 • alveolgång Pleura parietale
 • alveolsäck Pleura viscerale
 • Lungsäck Pleura
 • Yttre lungsäcksvägg parietala pleura
 • Inre lungsäcksvägg viscerala pleura
 • aorta bågen Truncus brachiocephalicus
 • övre hålvenen V. cava superior
 • lungartären A. pulmonalis dx.
 • aorta bågen Aorta ascendens
 • lungartären truncus pulmonalis
 • Högra lungartären Vv. pulmonalis dx
 • cirkulationsartären Atrium dx.
 • kranskärl A. coronaria dx.
 • kranskärl Vv. cordis parva
 • högra kammare Ventriculus dx
 • nedre hålvenen V. cava inferior
 • aorta bågen Arcus aortae
 • vänstra lungartären Vv. pulmonalis sin
 • vänstra förmak Atrium sin
 • Vänstra kammare Ventriculus sin
 • Lungartärer Valvulae pulmonalis
 • vänster kammare mot aortan Valvulae aortae
 • kranskärl Vv. cordis parva
 • Höger kranskärl Ramus interventricularis posterior
 • vänster kranskärl Ramus circumflexus
 • vänster kranskärl A. coronaria sin
 • kranskärl Vv cordis magna
 • främre delen av fåran mellan vänster och höger kammare Ramus interventricularis anterior
 • munhåla cavum oris
 • svalg pharynx
 • matstrupe esofagus
 • magsäck ventriculus
 • tunntarm jejunum & ileum
 • 12-finger tarmen duodenum
 • tjocktarmen/grovtarmen intestinum crassum
 • blindtarmen caecum
 • den uppåtgående delen colon ascendens
 • den tvärgående delen colon transversus
 • den nedåtgående delen colon descendens
 • S-formade colon sigmoideum
 • ändtarmen rectum
 • analkanalen canalis analis
 • avslutande öppningen anus
 • munhåla cavum oris
 • matstrupe esofagus
 • svalg pharynx
 • magsäck ventriculus
 • blindtarmen caecum
 • Ändtarmen rectum
 • Yttre delen av bukhinnan peritoneum perietale
 • Bekläder inälvorna peritoneum viscerale

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-anatomi-for-ssk.10142150.html

Dela

Annonser