Glosor affärsjuridik 2

Övningen är skapad 2019-11-15 av olleholmstrom. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Legal acceptfrist Avtalslagens regel för hur länge ett anbud gäller om detta inte framgår av anbudet: 1. Tid för anbudet att komma fram 2. Tid för att tänka-skälig 3. Tid för att svaret ska komma fram.
 • Letter of intent Ett slags "föravtal" som träffas mellan parterna tills dess att ett slutgiltigt avtal blir färdigt. Detta binder upp parterna till viss del och har framförallt en psykologisk effekt.
 • Leveransvillkor Förutsättningar som kund och säljare kommer om i samband med transport av varan.
 • Löftesprincipen Anbud är bindande till dess att acceptfristen gått ut.
 • Lös egendom Allt som inte är fast egendom.
 • Lösa saker Fysiska föremål som man kan flytta på. Allt utom fast egendom och värdepapper samt materialrättigheter.
 • Mandat Uppdrag.
 • Marknadsrätten En del inom juridiken som reglerar konkurrensen.
 • Målgrupp En skara personer som man tror har intresse av att köpa produkten.
 • Negativ avtalsbindning När ett avtal blir bindande för att man inte hör av sig, vilket endast i undantagsfall är tillåtet. Normalt krävs ett agerande för att ingå avtal.
 • Näringsidkare Företagare.
 • Offentliga upphandlingar När stat, landsting eller kommun behöver inhandla något måste de lägga ut en bindande anbudsförfrågan så att företag kan lägga anbud.
 • Offert Anbud, erbjudande.
 • Oklarhetsprincipen När man ska tolka ett villkor i ett avtal som parterna är oense, skall eventuella otydligheter drabba den som utformat avtalet. Ett villkor som inte specifikt behandlats i konsumentsammanghang drabbar näringsidkaren.
 • Optionsavtal När en part har rätt att i framtiden köpa eller förlänga ett avtalsförhållande. En vanlig typ av detta avtal är att i framtiden köpa värdepapper till förutbestämt pris.
 • Oren accept Här stämmer inte accepten med anbudet för att ändringar gjorts, exempelvis om priset, leveransdatum eller volym.
 • Pacta sunt servanda Latin för "avtal skall hållas".
 • Pactum turpe Latin för "skamlig överenskommelse". Ett avtal som är olagligt, exempelvis betalning för att skjuta någon kan inte lämnas över till domstol för fastställande av fordran.
 • Partsviljan Vid oklarheter om vad ett avtal innebär utgår man från vad den gemensamma önskan var vid avtalets ingående.
 • Platsköp Kunden får varan transporterad till den ort som är angiven och säljaren ansvarar för varan till dess att man kommit fram till orten.
 • Praxis Sedvana, tradition, det är brukligt att man gör så.
 • Produkt Vara, tjänst eller en kombination av de två.
 • Prokura En fullmakt som kan registreras hos Bolagsverket. Fullmakten ger fullmäktigen rätt att företräda företaget i allt som gäller företagets näringsverksamhet utom att sälja/köpa fastigheter.
 • Ratihabera Att i efterhand godkänna en rättshandling exempelvis ett köp som ett barn gör och som föräldern i efterhand godkänner.
 • Reklamera Påtala fel till säljaren.
 • Rättsligt fel Säljaren var inte den rättmätige ägaren och hade inte rätt att sälja varan. Om det rör sig om fast egendom kan det även vara att fastigheten har mer inteckningar än vad som säljaren informerat om.
 • Sen accept Om svaret inte kommer fram inom den tid som framgår av anbudet, den gäller då som ett nytt anbud.
 • Skälig betänketid Hur länge man rimligtvis kan fundera över saken. Det beror på vad avtalet gäller, köp av färsk fisk (kort), köp av ett flygplan (längre).
 • Solennitetsvittne Vittne som måste finnas för att rättshandling ska bli giltig.
 • Specieköp Köp av en unik vara som inte går att byta ut.
 • Standardavtal Ett avtal där detaljerna redan i förväg är inskrivna som innebär att den som konstruerat avtalet kan få ett överläge mot den andra parten som kan välja mellan att acceptera eller att avstå.
 • Ställningsfullmakt En fullmakt som varken är skriftligt eller muntlig uppstår genom vad som är normalt handlande i en anställning. En säljare får sälja varor och ta emot pengar. En inköpschef får köpa in varor till företaget utan en speciell fullmakt.
 • Stoppningsrätt Säljaren har rätt att avbryta leveransen om kunden har stora betalningsproblem.
 • Transportköp Säljaren skickar varan och ansvarar för den tills dess att kunden fått varan.
 • Trångmål Besvär, motgång.
 • Utan obligo Ett meddelande som inte är bindande, utan uppmanar mottagaren att lämna ett anbud. Avsändaren är här beredd att diskutera ett avtal under vissa villkor.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/glosor-affarsjuridik-2.9449165.html

Dela