Giant verb exercise: skriv svar på engelska

Övningen är skapad 2019-02-04 av sminchiola. Antal frågor: 132.




Välj frågor (132)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • I am, I'm jag är
 • I have, I've, I've got, I have got jag har
 • I fall jag faller
 • she falls hon faller
 • he feels han känner
 • I fell jag föll
 • you felt du kände, ni kände
 • they are, they're de är
 • we are, we're vi är
 • you are, you're du är, ni är
 • there are, there is, there's det finns
 • there was, there were det fanns
 • you ran du sprang, ni sprang
 • I see jag ser
 • he sees han ser
 • I saw jag såg
 • he saw han såg
 • we had vi hade
 • I was jag var
 • she was hon var
 • they were de var
 • it begins det börjar
 • I began jag började
 • he goes han går, han åker
 • you went du gick, ni gick, du åkte, ni åkte
 • they said de sa
 • she says hon säger
 • I say jag säger
 • he thinks han tänker, han tycker, han tror
 • we thought vi tänkte, vi tyckte, vi trodde
 • she cries hon skriker, hon gråter
 • they cry de skriker, de gråter
 • we cried vi skrek, vi grät
 • she comes hon kommer
 • you came du kom, ni kom
 • he dresses han klär på
 • I dress jag klär på
 • we dressed vi klädde på
 • he puts han sätter, han ställer, han lägger
 • she put hon satte, hon ställde, hon la
 • she stops hon slutar, hon stannar
 • he stopped han slutade, han stannade
 • he brushes han borstar
 • I brush jag borstar
 • I draw, I pull jag drar
 • you drew, you pulled du drog, ni drog
 • it has det har, den har
 • she shoots hon skjuter
 • he shot han sköt
 • I ask jag frågar
 • I find jag hittar
 • you found du hittade, ni hittade
 • I do, I make jag gör
 • I did, I made jag gjorde
 • she does, she makes hon gör
 • they don't recognize, they do not recognize de känner inte igen
 • they apologized, they said that they were sorry, they said they were sorry de bad om ursäkt
 • she doesn't like, she does not like hon gillar inte, hon tycker inte om
 • I wasn't, I was not jag var inte
 • she took hon tog
 • he didn't take, he did not take han tog inte
 • he isn't, he is not, he's not han är inte
 • I don't love, I do not love jag älskar inte
 • he changes han ändrar, han förändrar
 • we don't do, we do not do, we don't make, we do not make vi gör inte
 • we weren't, we were not vi var inte
 • he keeps han behåller
 • I keep jag behåller
 • she eats hon äter
 • you ate du åt, ni åt
 • I didn't think, I did not think jag trodde inte, jag tänkte inte, jag tyckte inte
 • she doesn't want, she does not want hon vill inte
 • they built de byggde
 • she broke hon hade sönder, hon gick sönder
 • he doesn't break, he does not break han har inte sönder, han går inte sönder
 • we met vi mötte
 • he blew han blåste
 • she knew hon visste
 • you didn't know, you did not know du visste inte, ni visste inte
 • he hides han gömmer, han gömmer sig
 • we hid vi gömde, vi gömde oss
 • I tried jag försökte
 • I washed jag tvättade
 • he washes han tvättar
 • she doesn't wash, she does not wash hon tvättar inte
 • he stood han stod
 • she hits hon träffar, hon slår
 • she gets hon får
 • I didn't get, I did not get, I wasn't allowed, I was not allowed jag fick inte
 • she's not, she isn't she is not hon är inte
 • I'm not, I am not jag är inte
 • you're not, you aren't, you are not du är inte, ni är inte
 • I read jag läser, jag läste
 • they buy de köper
 • he taught han lärde ut
 • she wrote hon skrev
 • we didn't tell, we did not tell vi berättade inte
 • you understood du förstod
 • I gave jag gav
 • they didn't see, they did not see de såg inte
 • she understood hon förstod
 • they wave de vinkar
 • I woke up jag vaknade
 • you jogged du joggade, ni joggade
 • we laughed vi skrattade
 • he drank han drack
 • she drinks hon dricker
 • we fed vi matade
 • I slept jag sov
 • he wrote han skrev
 • she cooked hon lagade mat
 • he watches han tittar på
 • it took det tog, den tog
 • he sang han sjöng
 • she fought hon slogs
 • we caught vi fångade
 • I taught jag lärde ut
 • we cut vi skar, vi klippte
 • they hit de slog, de träffade
 • he let, he allowed han tillät, han lät
 • she quit hon slutade, hon lämnade
 • I flew jag flög
 • you fled du flydde, ni flydde
 • she knew hon visste
 • he threw han kastade
 • I showed jag visade
 • you sent du skickade, du sände, ni skickade, ni sände
 • she won hon vann
 • he paid han betalade
 • she sold hon sålde
 • we lost vi förlorade, vi tappade
 • it hurt det gjorde ont, den gjorde ont

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/giant-verb-exercise-skriv-svar-pa-engelska.7436157.html

Dela

Annonser