Geografi begrepp, I- & u-länder.

Övningen är skapad 2019-10-14 av Imraakbas. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • I-land Industriland
 • Handelshinder Tullar och exportkvoter är exempel och är förbjudet inom EU. Det försvårar handeln mellan länderna. Frihandel är motsatsen
 • Näringsliv Ett samhälles små och stora företag som säljer varor eller tjänster
 • Industrivaror Varor som tillverkas inom industrin
 • Postindustriellt samhälle Nya smhället som vuxit fram efter industrisamhället. Service och tjänstyrken är mycket vanligare än industriarbeten
 • Naturtillgångar Finns i naturen och ett ekonomiskt värde för människor och länder
 • Råvara Något som vidareförädlas och får ett högre värde, varor som inte bearbetats
 • NIC-land Newly Industrialiazed Countries
 • Världsmarknad Alla länders handel med varor och tjänster och allt har ett pris. De stora företagen har alla i världen som sin marknad
 • BNP Bruttonationalprodukten, mått på ett lands produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen
 • U-land Utvecklingsland
 • Koloni Ett land som tidigare tillhört ett annat land. Saknar självständighet och styrs av kolonimakt
 • Export och import Ett land som säljer sina produkter och köper produkter från andra länder
 • Självhushåll Betyder att en familj tillverkar själva det man behöver
 • Bistånd Ges av de rika till de fattiga länderna, tex. hjälpa till med att utveckla ett u-lands sjukvård eller skola
 • Globalisering Innebär att fler länder knyts ihop, främst genom att vi handlar mer från varandra och besöker varandra som turister.
 • Kapital Ett företags resurser, maskiner, och annan utrustning, plus saker som hyrs in
 • EU Europeiska unionen, en unik ekonomisk och politisk union mellan 28 europeiska länder
 • G8 (G7) länderna G8 världens mäktigaste stater, G7 en grupp som disskuterar ekonomiska frågor
 • Infrastruktur Anläggningar och struktur som säkrar grundläggande funktioner i samhället. System för transport av varor, personer och tjänster sam t energi och information.
 • HDI Human Development Index, används för att jämföra välståndet i olika länder. Sammanväving sv förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/geografi-begrepp-i-u-lander.9367036.html

Dela