geografi begrepp 9p

Övningen är skapad 2019-09-02 av Imraakbas. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • meandring meanderlopp är en slingrande flodfåra i ett flackt landskap skapad av erosion i ytterkurvorna av floden och sedimentation i innerkurvorna. Bukterna kallas meanderslingor och området som omsluts av en slinga kallas meandernäs.
 • pipeline en rörledning, transportledning (för olja el. naturgas)
 • isräfflor grund repa på ytan av en berghäll eller ett block, vilken uppkommit genom att infrusna stenar i botten av en överglidande glaciär tryckts och dragits utmed berg- eller blockytan.
 • flyttblock (erratiska block) är stora stenblock som blivit transporterade med hjälp av is, antingen inlandsisar eller glaciärer. ... Ett flyttblock som går att vagga med handkraft kallas runkesten.
 • vindkraftverk innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden. Vindkraft används numera över stora delar av världen för att producera el. Vindkraften är en form av omvandlad solenergi och drivs av vindarna som uppstår då jorden och dess atmosfär värms av solen.
 • kretslopp beskriver hur olika ämnen cirkulerar, alltså går runt och används om och om igen av levande organismer. Denna rundgång, eller cirkulation, kan även kallas för cykel.
 • Erosion är nednötning och transport av berg, jord eller annat material på grund av mekanisk eller kemisk påverkan. ... är en naturlig process.
 • Gnejs är en metamorf bergart. Det innebär att bergarten är bildad genom omvandling av en annan ursprunglig bergart. Den ursprungliga bergarten kan vara antingen en magmatisk bergart eller en sedimentär bergart som har omvandlats under höga tryck och temperaturer.
 • plattektonik beskriver hur stora plattor i jordskorpan, ofta hela kontinenter, rör sig långsamt i förhållande till varandra.När plattorna kolliderar uppstår jordbävningar, och vulkaner och bergskedjor bildas. De nuvarande kontinenterna har suttit ihop på många olika sätt i jordens historia.
 • fossila bränslen är olika energikällor i form av kolväten, som kommer från äldre geologiska perioder, och som kan påträffas på eller under marken i lito- och pedosfären. Exempel på fossila bränslen är bensin, diesel, olja, naturgas och kol. Att dessa bränslen kallas fossila beror på att de under hundratusentals år
 • hållbarhet Många tänker i första hand på klimat och miljö när de hör begreppet hållbarhet. Men hållbarhet omfattar tre aspekter som ni behöver ta hänsyn till i alla beslut och i den utveckling ni bedriver:  den sociala aspekten.  den ekonomiska aspekten.  klimat- & miljöaspekten.
 • kontinent stor sammanhängande landmassa
 • bukt rundad vik
 • vik del av sjö eller hav som skär in i landet
 • udde liten halvö
 • ekvatorn en tänkt linje som delar jorden i mitt emellan syd och nord-polen
 • å mindre vattendrag-ström
 • halvö stroudde, landtunga
 • näs smal landtunga
 • ö land med vatten runt omkring
 • lufttryck luften kallnar på höghöjd, blir tyngre, sjunker pressar ner annan luft
 • klimatzoner jorden delas in i dessa zoner
 • monsunklimat tropisk klimattyp med bara torr och regnperiod
 • stad större tätort, ex göteborg
 • klimat hur vädret varit på en plats under en längre period
 • fotosyntes växtens sätt att omvandla solenergi, koldioxid och vatten till syre och socker
 • holme liten ö, kobbe
 • sund trång passage i sjö eller hav
 • vändkrets breddgrad där solen skiner rakt ovanifrån en gång om året

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/geografi-begrepp-9p.9162514.html

Dela