falshcards politik

Övningen är skapad 2019-10-22 av elladanielsson. Antal frågor: 44.
Välj frågor (44)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad är det civila samhället? en arena, skild från staten, marknaderna och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen
 • Vad är medborgaranda? En känsla av personligt ansvar
 • Vad är skatt? Pengar som staten, kommunerna och landstingen tar in på olika sätt
 • Vad är religionsfrihet? friheten att, ensam eller tillsammans med något, utöva sin religion
 • Varför har skatter alltid engagerat människor? Folk har alltid beklagat sig över hur mycket skatt de måste betala. Missnöjet har ibland lett till olika folkliga uppror som ofta slagits ner brutalt.
 • Varför har religion alltid engagerat människor? Kyrkan i äldre byn var en samlingsplats, man levde inom kyrkan och kyrkans tolkning av världen var den självklara. Också en tvistefråga ex religionskrigen+islams utbredning. Utvandring till Amerika pga religionsfrihet
 • När vart rösträtten en aktuell fråga? 1800-talet, upplysningstiden 1700-talet, demokratiska fri- och rättigheter
 • När fick Sverige allmän rösträtt? 1921
 • Vad innebär graderad rösträtt? Alla röstberättigade har inte lika många röster eller att de inte väger lika -> kapital och egendom var inflytande
 • Vilka samhällsförändringar skedde under 1800-talet? Framväxt av ideologier - nya partier/förändra maktstrukturen. Jordbrukssamhälle -> industrisamhälle (samhällsekonomin)
 • Vad ledde samhällsförändringarna under 1800-talet till? Nya frågor blev aktuella och nya problem dök upp. Nya organisationer och föreningar, folkrörelser
 • Vad är folkrörelser? Stora föreningar/organisationer som bildats med hjälpa av folkets vilja att förändra.Starkt folkligt stöd
 • Vilka var de mest inflytelserika folkrörelserna? (6st) Arbetar rörelsen, folkkyrkorörelsen, kvinnorörelsen, nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsen, kooperationen
 • Vad var arbetarrörelsen? folkrörelse som kämpade för arbetarklassens rättigheter och inflytande. Rösträtt, 40h/vecka, lagstadgad semester, anställningsskydd och medbestämmande i arbetslivet.
 • Vilka två delar bestod arbetarrörelsen av? Fackföreningar och socialistiska politiska partier - de kämpade tillsammans
 • Vad var fackföreningsrörelsen? En samlad benämning på arbetarnas och tjänstemännens fackliga aktiviteter och organisationer
 • Vad var frikyrkorörelsen? 1700-tal+tidigt 1800-tal. Frikyrkor - viktigaste motorn, sög upp längtan efter sammanhang som människor kände. Längtan var något människor kände pga omfattande samhällsförändringar, urbanisering + industriallisering
 • Vad var kvinnorörelsen? Social och politisk rörelse som på olika sätt arbetat för att stärka kvinnors rättigheter i samhället
 • Vad ville kvinnorörelsen få för juridiska rättigheter? Rösträtt, rätt till egendom, kvinnors ställning i arbetslivet, barnomsorg, ansvarsfördelning
 • Vad var nykterhetsrörelsen? Organisationer vars medlemmar avstår från alkohol+narkotika + arbetar förebyggande (upplysningar och opinionsbildning)
 • Varför startades nykterhetsrörelsen? Och vad gjorde de för att stoppa konsumtionen av alkohol? Reaktion mot den höga alkoholkonsumtionen under 1800- 1900-talen. Verkade för förbud mot brännvin och hembränning
 • Vad var idrottsrörelsen? Ett samlingsord för den organiserade idrotten i Sverige, 1800-talet ur idrottsklubbar
 • Vad hade idrottsrörelsen för mål? Stärka ungdomars moral och fysik + sysselsätta med konstruktiva saker istället för att lockas till supande, osedlighet och kriminalitet
 • Vad var kooperationen? Startade kooperativa föreningar. Ett försök att minska arbetarnas beroende av fabriksägarna och kapitalister. Billigare mat (slapp stå i skuld)
 • Varför behövdes de kooperativa rörelserna? Nya gruv- och stålindustrier. Fabriksägare ägde livsmedelsbutiker, arbetarna med låga löner lånade av ägarna till mat och vart därför i skuld till de. Stod i skuld = uppbunden till arbetsgivaren
 • Vad betyder kooperativ? En form av ekonomisk samverkan, där samverkade medlemmar både äger och driver den verksamhet de är i behov av
 • Hur var folkrörelserna betydelsefulla? Folkrörelserna bidrog till bildning och demokratisk skolning av stora delar av befolkningen. Medlemmarna lärde sig mötesteknik och att värna om sina rättigheter.
 • Vad är gemensamt för alla folkrörelser? Folkliga. Engagemang, formades efter medlemmarnas intressen
 • Varför har folkrörelserna tappat medlemmar? Staten och kommunerna tog över mycket ansvar som tidigare legat på rörelserna. Inlärd hjälplöshet - offentliga sköter redan allt, vet ej hur vi ska bete oss för att värna om våra intressen
 • Vad var fredsrörelsen och när startade den? Social rörelse som verkar för nedrustning och konfliktlösningar utan våld. Blev till efter de båda världskrigen.
 • Vad är FN? Förenta Nationerna - plattform för fredstankar + solidaritetsrörelser som använde denna plattform, de ville åstadkomma en rättvisare värld (ej fattigdom/svält)
 • Vad var Västervågen och vilka rörelser fick fart under den? Politiskt engagemang under 1960-talets ungdomsrevolt (socialistiskt perspektiv. Antikrigsrörelser-USA:s inblandning i Vietnam väckte känslor. Antiauktoritetsrörelser. Auktoriteter ifrågasattes. Kvinnorörelser fick ny fart och feminismen växte fram
 • Vad var målet med Västervågen? Fördjupa demokratin och stärka solidariteten med andra länder samt skapa ett samhälle fritt från kommersialism och våld
 • Vad är solidaritet? Sammanhållning mellan människor inom en grupp, klass, nation eller i hela världen med beredskap på inbördes hjälp
 • Vad är kommersialism? Förhållandet att i sitt handlande på ett otillbörligt sätt ledas av affärsintressen; inriktning på att göra affärer; profithunger; affärsverksamhet eller affärsliv som i allt för hög grad präglas av strävan efter vinst.
 • När blev djur och miljö aktuellt? 1980-1990-talen. Lyftes upp på borden i politiska församlingar - men överdrift att säga att det blev en ny folkrörelse.
 • Vad berodde invandringen til Sverige under 50 och 60-talet på? Arbetarkraft, många lediga jobb
 • När började flyktinginvandringen till Sverige och vad började diskuteras? 1980 ->. mångkulturellt samhälle och invandrares utanförskap. På senare år - bostadssegregeringen
 • Vad är ett hetrogent samhälle? Ett samhälle som består av många olika etniska och/eller "ras" grupper, sociala klasser, språk och dialekter och kulturella traditioner
 • Vad är ett homogent samhälle? Ett samhälle som, främst helt eller delvis, består av människor som delar samma etnicitet/ras, språk och kulturella traditioner
 • Vad innebär mångkultur? ett förhållande där flera etniska grupper med olika kulturer samlas inom samma politiska enhet
 • Vad innebär främlingsfientlighet? Avståndstagande från eller fientlighet emot främlingar
 • När började man fokusera på jämställdheten mellan könen? Och vad låg fokus på? 1990-talet. Lika lön för lika arbete och könsmaktsordningen, kvinnor missgynnas
 • Vad pratar jämställdhetsfrågan också om utöver feminism? Sexuell läggning, könsuttryck, RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) - svensk organisation för människor

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/falshcards-politik.9394141.html

Dela