eukaryota cellen - anteckn.

Övningen är skapad 2013-09-26 av _moon_COD. Antal frågor: 140.
Välj frågor (140)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cellmembranet är en tunn ... hinna
 • ... reglerar in- och uttransport i cellen cellmembranet
 • cellmembranet består av 2 lager ..., ... och ... fosfolipider, kolesterol, proteiner
 • en fosfolipid ser ut som en ... huvudfoting
 • fosfolipider har en ... och en ... ända hydrofil, lipofid
 • den ena änden av en fosfolipid tycker om ... och den andra ... vatten, fett
 • den delen av fosfolipiden som tycker om vatten är vänd ... ytterst
 • cellmembranet innehåller kolestorol för att kunna ... på sig röra
 • .. styr till stor del vilka ämnen som tar in genom cellmembranet proteiner
 • ... sticker igenom både på yttre o inre sidan av cellmembranet proteiner
 • proteiner är som små ... som ämnen skickas igenom rör
 • proteiner är ... för vissa ämnen anpassade
 • proteiner delas upp i ... och ... integrala, perifera
 • ett perfekt protein sitter antingen direkt på .../... och sticker inte igenom utsidan/insidan
 • cellmembranet har en ... och en ... del hydrofil, lipofil
 • mängden fett & protein i celler beror på vilka ... cellen får ämnen
 • Titta på bilder: skoltips.wordpress.com/2008/04/19/cellen/ Uppdrag slutfört
 • signalflaggor är uppbyggda av ... kolhydrater
 • signalflaggornas kolhydrater består av sockerarterna: ... och ... glukoprotein, glukolipid
 • Alla celler har olika ... utanpå cellmembranet signalflaggor
 • vad händer om du får en av mina celler? mitt immunförsvar förstör den
 • vid transplantion av organ måste man sänka patientens ... immunförsvar
 • cytoplasmans cellskelett är uppbyggt av ... proteintrådar
 • ... bestämmer cellens form o rörelse (ex. muskelsammandragning, amöboid rörelse= proteintrådarna
 • man kan säga att cellskelettet är trädstammen och organellerna ... bladen
 • organellerna sitter fast i ... cellskelettet
 • cellskelett är viktigt vid ... för det ser till att rätt mängd överförs celldelning
 • Vilka är de tre typerna av proteintrådar? aktin, mikrotubuli och intermediära
 • aktin är ...formade spiral
 • aktintrådarna ligger närmast ... -> ger viss form o stöd cellmembranet
 • aktin kan få cellen att göra en ... ... genom att flytta aktinmolekyler mellan aktintrådar amöboid rörelse
 • ibland jobbar aktin med ... myosin
 • ... ser till att musklerna "dras åt" och slappnar av myosin
 • myosin ser till att vi kan utföra ... rörelser
 • ... ser till att cellen har rätt form cellskelettet
 • mikrotubli är det ... tubblinproteinet tjockaste
 • mikrotubli finns nära ... cellkärnan
 • ... flyttar organellerna mikrotubli
 • mikrotubli flyttar ... vid celldelning kromosomer
 • mikrotubli ser ut som en ... fästing
 • flimmerhår kan vara uppbyggda av ... mikrotubli
 • flimmerhår = ... och ... cilier, flageller
 • ... ... är buntar av olika forters fiberprotein som förstärker cellen intermediära trådar
 • ... är ett fiberprotein keratin
 • vad heter cellkärnan på latin? nukleus
 • cellkärnan omges av ett dubbelt ... membran
 • cellkärnans dubbla membran är perforerat av små ... porer
 • varför har cellkärnan ett eget membran? För att kunna ... ... skydda DNA:t
 • En cell innehåller all ... om en själv info
 • inne i ... finns kärnplasma med nukeoler och kromosomer cellkärnan
 • nukleoler producerar nya ... ribosomer
 • människan har ... kromosomer 46
 • man kan bota en känd familjesjukdom genom att ... ... ... ... ... ... byta ut sjukdomsgenen till en frisk
 • ER= endoplasmatiskt nätverk
 • ... sköter kommunikationen mellan cellkärnan och cytoplasman ER
 • ... går från kärnan och ut i cellen ER
 • alla beslut - förutom skapandet av energi - tas i ... kärnan
 • cellen får producera ... själv utan att kärnan säger att det är ok energi
 • ER kan jämföras med ... infrastruktur
 • de tjockaste proteinerna består av ... mikrotubili
 • mikrotubili bestämmer cellens ... form
 • mikrotubiliproteinerna är vägar för ... i cellen transport
 • mikrotubiliproteiner möjliggör seperation av ... vid celldelning kromosomer
 • mikrotubiliproteiner kontrollerar övriga ... fördelning och rörelse organellers
 • ER behövs för att ... transportera
 • cellens fabriker är strategiskt placerade nära ... ER
 • det finns två typer av ER är ... struktur och ... struktur kornig, slät
 • det korniga ER har ribosomer som tillverkar ... protein
 • det släta ER har ... som tillverkar kolesterol och fosfolipider enzym
 • Det korniga ER är ...fabriker membran
 • det ... ... är cellens avgiftningscentral släta ER
 • mitokondrien producerar ... i 3 olika steg energi
 • mitokondrien är cellens ... kraftverk
 • ju mer man idrottar desto fler ... har man i sina celler mitokondrier
 • antalet mitokondrier anpassar sig efter hur stort ... är energibehovet
 • mitokondrien har eget ... DNA
 • det mitokondriella DNA:t kommer endast från ... mamman
 • golgiapparaten har ... membranblåsor
 • golgiapparaten är cellens ... post
 • när vi producerat i ribosomer så sätter ... på "frimärke" o "adress" o skickar till rätt ställe golgiapparaten
 • ett frimärke kan ex vara en ... glukosmolekyl
 • golgiapparaten transporterar med hjälp av ... blåsor
 • golgiapparaten framställer frimärken ut ... som producerats i ribosomer proteiner
 • ... tar upp och avger produkter i form av små blåsor golgiapparaten
 • enzymer, signalsubstanser, m.m. avsöndras genom ... exocytos
 • lysosomer är cellens ... återvinningsstation
 • när ... bryter ner ämnen "slukar" de dem lysosomer
 • lysosomer har många ... enzymer
 • lysosomer har många enzymer, sk ... lysozymer
 • lysosomer bildas via ... från golgiapparaten avknoppning
 • cellens ... försvinner genom att blåsor transporterar det till cellmembranet, smälter ihop med det och sedan gör sig av med innehållet skräp
 • ... är blåsor som tar upp & bryter ner oxiderande ämnen peroxisomer
 • peroxisomer har en ... fukntion antioxiderande
 • man vet väldigt ... om peroxisomer lite
 • är antioxiderande ämnen bra? ja
 • skillnaderna mellan växt- och djurcell är att växtcellen har ..., ... och ... kloroplaster, vakuol, cellvägg
 • växtcellen har: cellv.., cellk, cellk.., cellm.., c.., o.., v.. och k.. cellvägg, cellkärna, cellmembran, cytoplasma, organeller, vakuol, klosoplaster
 • djurcellen har: cellk.., cellm.., c.. och o.. cellkärna, cellmembran, cytoplasma och organeller
 • vakuolen lagrar ... vätska
 • vakuol innehåller ... cellsaft
 • ibland lagrar vakuol ... gifter
 • vakuol uppkommer genom utvidgningar i ... ER
 • plastider tillverkar ... socker
 • plastider har kloroplaster med ... klorofyll
 • skriv fotosyntesen sol + 6 H2O + 6 CO2 --> 6 O2 + C6H12O6
 • kromoplaster (kloroplaster?) ger det ... i vissa blad gulgröna
 • leukoplaster lagrar ... i ex potatis stärkelse
 • ... gör att cellen kan ta upp vatten utan att spricka cellväggen
 • ... har cellulosa växtceller
 • små oladdade molekyler (syrgas, koldioxid, vatten) kan passera ... i cellmembranet lipidmolekylerna
 • är det mkt syre utanför o lite inne i cellen å vandrar syret in i cellen så ... bil utjämnad koncentrationen
 • vilka två sorters transport av ämnen finns det? passiv och aktiv
 • ... = tar in ämnen i cellen endocytos
 • ... = vita blodkloppar attackerar sjukdom. immunförsvarets cell jagar bakterien o omsluter den endocytos
 • ... = ämnen töms utanför cellen exocytos
 • ... är när en passiv transport sköter sig själv diffusion
 • ... utgår alltid från att utjämna koncentrationerna diffusion
 • ... är när vatten rör sig för att utjämna koncentrationen, semipermeabelt membran osmos
 • kanalprotein är integrala proteiner som är ... jämt o ständigt öppna
 • ämnen vandrar fram o tbx i ... för att utjämna koncentrationen kanalproteinen
 • passivt transportprotein kan jämföras med en ... svängdörr
 • aktiv transport pumpar (transportprotein) ex. glukos till ... tarmcellerna
 • aktiv transport funkar inte av sig själv. Det behöver ... för att funka ATP
 • ATP är kroppens ... energimolekyl
 • vad vi än gör så måste vi bilda ... för det är vårt "eluttag" ATP
 • cellens ämnesomsättning - ... metabolism
 • katabolism är ... nedbrytande
 • anabolism är ... uppbyggande
 • katabolism och anabolism ingår i ... metabolism
 • ATP står för adenosin-tri-fosfat
 • energin sitter i bindningarna mellan ... o du får ut 33 Joule om de bryts fosfatgrupperna
 • ezymer styr ... ämnesomsättningen
 • enzymer är ... ... och har ett aktivt centrum globulära proteiner
 • enzymer fungerar som en ... katalysator
 • vilka är cellandningens tre steg? glykolysen, citronsyracykeln och andningskedjan
 • celler kan samverka mellan ...kopplingar i/mellan cellmembranen proteinmolekyl
 • celler ... för att skicka information, inte dras isär, känna igen varandra o kunna vara flercelliga samverkar
 • kommunikationen mellan celler sköts med bl.a ... och ... signalsubstanser, receptorer
 • receptorerna sitter på ... o tar emot signalerna/ämne cellerna
 • varje ämne har sin ... receptor

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/eukaryota-cellen-anteckn.3056037.html

Dela