English all the words

Övningen är skapad 2018-11-27 av InezL. Antal frågor: 176.
Välj frågor (176)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nivå level
 • gå på attend
 • statskunskap political science
 • novell short story
 • självbiogrfi, memoar memoir
 • skildra depict
 • skilsmässa divorce
 • kluven, vacklande ambivalent
 • oblyg, fräck shameless
 • förmåga ability
 • förnedrande, förödmjukande humiliating
 • lära sig utantill memorize
 • muntlig oral
 • enligt min åsikt in my opinion
 • välja ut select
 • jämlike peer
 • snabbt swiftly
 • nätt och jämt barely
 • uppenbarligen apparently
 • flytande fluent
 • ordförande chairman
 • grunda found
 • återförsäljare retailer
 • självbiografi autobiography
 • närsynt short-sighted
 • exakt accurately
 • intuitiv, ung. att gå på känsla intuitive
 • förslag poposal
 • utveckla, vidga expand
 • överskatta overestimate
 • mobba bully
 • angelägen keen
 • vara bäst, utmärka sig excel
 • studsa bounce
 • vinkel angle
 • medvetslös unconscious
 • återhämta sig recover
 • stipendium scholarship
 • hopp av skolan drop out
 • regissör director
 • olika slags various
 • fråga issue
 • säker, självsäker confident
 • syskon sibling
 • försäkra assure
 • välsignad blessed
 • trösta comfort
 • besvärlig awkward
 • förstärkning reinforcement
 • medvetenhet awareness
 • nätt och jämt barely
 • tillgång asset
 • brist, fel flaw
 • artikulera, uttala articulate
 • särskiljande distinction
 • genomföra implement
 • lugnande reassuring
 • meddela announce
 • anmärkningsvärt remarkably
 • stress, press pressure
 • resa odyssey
 • uppmuntra encourage
 • skriva ner, återge record
 • anteckning entry
 • förväntning, förhoppning expectation
 • skildring depiction
 • uppfattning perception
 • idealstat utopia
 • rykte reputation
 • åtråvärd desirable
 • kust shore
 • upplopp riot
 • spänning tension
 • disciplinär disciplinary
 • föregå, komma före precede
 • tidigare previous
 • överdriven exaggerated
 • yttra utter
 • speceriaffär grocery store
 • kassörska cashier
 • ohövlig, oförskämd rude
 • odräglig, olidlig insufferable
 • otacksam ungrateful
 • smittsam contagious
 • välja opt
 • anonymitet anonymity
 • bäva, fasa dread
 • upptäcka detect
 • inte avskräckt undeterred
 • advokat lawyer
 • anonym anonymous
 • yrke occupation
 • avslöja reveal
 • förolämpa, såra offend
 • stel stiff
 • förstöra ruin
 • jaga chase
 • undersökning examination
 • utsvulten famished
 • löjlig ridiculous
 • brudgum groom
 • fastställa establish
 • blodtryck blood pressure
 • ärm sleeve
 • recept ( av tandläkare ) prescription
 • välgörenhet charity
 • utmattad exhausted
 • marknadsföring marketing
 • merit qualification
 • korsning junction
 • utdrag extract
 • syn, åsikt view
 • blixt lightning
 • trolldom, häxeri sorcery
 • kika, titta peek
 • öde fate
 • ta tillbaka, vrida tillbaka reverse
 • tjuta, klaga högt wail
 • armbåge elbow
 • överdriven, abnorm obsessive
 • tvångsmässig compulsive
 • störning, sjukdom disorder
 • kylskåp fridge
 • etikett label
 • rätta till straighten
 • ångest anxiety
 • outhärdlig unbearable
 • psykiater psychiatrist
 • tvingad compelled
 • bön prayer
 • oavsiktligt accidentally
 • ständigt continually
 • oförnuftig, orimlig irrational
 • oförmögen incapable
 • svår, allvarlig severe
 • broschyr booklet
 • ta akademisk examen graduate
 • oväntad unexpected
 • synvinkel, sida angle
 • uppmärksamhet attention
 • inte tjusig unglamorous
 • särling outsider
 • skönlitteratur fiction
 • sträv rough
 • översättare translator
 • vardaglig, talspråklig colloquial
 • staket fence
 • likgiltighet indifference
 • tvivla, misstänka doubt
 • förfalskad fake
 • fin, ståtlig noble
 • begära, uppmana request
 • myndigheter authorities
 • vid behov in case of need
 • akademisk examen diploma
 • förort suburb
 • på utbytesresa on exchange
 • ta emot, hysa put someone up
 • åtagande commitment
 • strängt sternly
 • hålla ett öga på keep an eye on
 • allmän universal
 • stön groan
 • bråka med mess with
 • hålla i strama tyglar keep on a tight rein
 • till viss del to a degree
 • busig, elak naughty
 • till sin natur by nature
 • skynda sig hasten
 • dra uppmärksamhet till draw attention to
 • vikarier supply teachers
 • personal staff
 • orättvis unfair
 • morgonsamling assembly
 • elände, kval misery
 • utflykt excursion

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/english-all-the-words.8692420.html

Dela