Engelska

Övningen är skapad 2020-07-05 av ChrisCallrissian. Antal frågor: 132.
Välj frågor (132)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • incentive motivering/motiverare
 • convection konvektion
 • facilitate främja
 • dissipate skingra
 • derive få tag på något frå en speciell källan
 • residue återstod/det som är kvar
 • municipal kommunal/stads-
 • in the second sense i andra meningen
 • arid torr
 • feasible möjlig/t
 • autonomous självstyrande/autonom
 • intermittent ojämn/med avbrott/ryckvis återkommande
 • surplus överskott
 • torque vridmoment
 • photovoltaic solceller ungefär
 • held liable hålld som ansvarig
 • liability ansvar
 • viable genomförbar/livskraftig
 • predominant dominerande/övervägande
 • parity jämlikhet
 • inauguration invigning
 • contemporary samtida
 • stifle kväva
 • indict åtala
 • spouse en man eller hustru, betraktad i förhållande till sin partner
 • premeditated avsiktlig/(händelse som var planerad i förhand)
 • conversion omvandling
 • consent samtycke
 • dupe lura
 • exemption processen att befria eller tillstånd att vara fri från en skyldighet eller ansvar som åläggs andra
 • impunity straffrihet
 • injurious skadlig
 • affluent förmögen
 • erroneous felaktig
 • rural- lantlig
 • kerosene fotogen
 • alleviate lindra
 • mitigate mildra
 • ratification(ratificering) handlingen om att underteckna eller ge formellt samtycke till ett fördrag, avtal eller avtal, vilket gör det officiellt giltigt
 • interim tillfällig
 • liaising hålla kontakt
 • to gauge att mäta
 • convergence konvergens
 • regulatory avsett att reglera något
 • contentious omtvistad/t
 • abbrevation förkortning
 • stipulate demand or specify (a requirement), typically as part of a bargain or agreement
 • legislation lagstiftning
 • sedition upproriskhet
 • subversion underminera establiserad auktoritet
 • ordinance förordning
 • penal law strafflag
 • amendment förändring
 • dissent meningsskiljaktighet
 • transpose få (två eller flera saker) att byta plats med varandra
 • barrister advokat
 • subordinate underlydande
 • repeal upphäva
 • emasculate kastrera
 • proviso ett villkor knutet till ett avtal.
 • invoke citerar eller vädjar till (någon eller något) som en myndighet för en handling eller till stöd för ett argument
 • concede medge
 • concession en sak som beviljas, särskilt som svar på krav; en sak medgav(konsession)
 • comply agera i enlighet med en önskan eller kommando
 • advocate rekommendera eller stöd offentligt/ord för någon som gör det
 • extradition utlämning
 • preclude hindra
 • enactment antagande av lag
 • promulgate utfärda, göra något känt
 • convene sammankalla
 • judiciary rättsliga myndigheter i ett land
 • subsequent kommande efter någonting i tiden
 • adjudicating fatta ett formellt beslut eller beslut om ett problem eller ett omtvistat ärende
 • eligibility berättigande
 • precedent prejudikat
 • consolidate göra något fysiskt starkare, kombinera olika delar till en mer effektiv och bättre helhet
 • miscellaneous diverse
 • eject tvinga eller kasta ut (något), vanligtvis på våldsamt eller plötsligt sätt
 • legislator lagstiftare
 • legislate lagstifta
 • enact göra (en lagförslag eller annat förslag) lag
 • bill ett utkast till en föreslagen lag som lagts fram för parlamentet för diskussion
 • legislature lagstiftande församling
 • sovereignty högsta makt eller auktoritet
 • provision "tillhandahålla", handlingen att tillhandahålla eller leverera något för användning
 • commemorate fira
 • disparities skillnader
 • fluctuate fluktuera, variera
 • irrigation bevattning
 • eloquent vältalig
 • extremity den längsta punkten eller gränsen för någo
 • precipitate orsaka (en händelse eller situation, vanligtvis en som är dålig eller oönskad) att hända plötsligt, oväntat eller för tidigt.
 • precipitation nederbörd, som regn, snö, hagel
 • riparian zone det ställe där en flod möter land, ofta grönt
 • adjacent intilliggande, angränsande
 • instrumental fungerar som ett sätt att nå ett mål eller
 • manure gödsel
 • turbidity grumlighet
 • amenity nice/användbar funktion som en byggnad har
 • self-perpetuating förmågan av något att fortsätta existera
 • overt uppenbar
 • delirious yrande
 • janitor vaktmästare
 • animosity fientlighet
 • salin adjektiv för att det innehåller salt
 • douse häll en vätska över
 • alleviate lindra
 • repercussion oavsiktlig dålig konsekvens av en händelse
 • sequester avskilja
 • meager mager
 • conifer barrträd
 • succession följd/rad
 • inclusive innehåller eller täcker allt som antas av den/t
 • synthesis syntes
 • indices index i plural
 • watershed vattendelare, nåt som delar upp vatten till olika floder etc.
 • hardy härdad/härdig typ, kan stå emot svåra miljöer
 • inception början
 • devise tänka ut
 • conceive bli gravid, tänka ut en plan i huvudet
 • repository förvar
 • utilitarian utformad för att vara användbar eller praktisk snarare än attraktiv.
 • detrimental skadlig
 • deficit underskott
 • offset motverka (något) genom att ha en motsatt kraft eller effekt.
 • inquiry förfrågan, undersökning, utredning
 • methodological metodisk, följer/relaterar till en viss bestämd metod förr speciellt ämne
 • revenue inkomst, speciellt från företag bla.
 • compelled tvingad
 • bloated uppsvälld
 • diuretic orsakar ökad urinledning.
 • revolving door svängdörr

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska.9820242.html

Dela

Annonser