Engelska

Övningen är skapad 2020-07-13 av ChrisCallrissian. Antal frågor: 217.
Välj frågor (217)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • incentive motivering/motiverare
 • convection konvektion
 • facilitate främja
 • dissipate skingra
 • derive få tag på något frå en speciell källan
 • residue återstod/det som är kvar
 • municipal kommunal/stads-
 • in the second sense i andra meningen
 • arid torr
 • feasible möjlig/t
 • autonomous självstyrande/autonom
 • intermittent ojämn/med avbrott/ryckvis återkommande
 • surplus överskott
 • torque vridmoment
 • photovoltaic solceller ungefär
 • held liable hålld som ansvarig
 • liability ansvar
 • viable genomförbar/livskraftig
 • predominant dominerande/övervägande
 • parity jämlikhet
 • inauguration invigning
 • contemporary samtida
 • stifle kväva
 • indict åtala
 • spouse en man eller hustru, betraktad i förhållande till sin partner
 • premeditated avsiktlig/(händelse som var planerad i förhand)
 • conversion omvandling
 • consent samtycke
 • dupe lura
 • exemption processen att befria eller tillstånd att vara fri från en skyldighet eller ansvar som åläggs andra
 • impunity straffrihet
 • injurious skadlig
 • affluent förmögen
 • erroneous felaktig
 • rural- lantlig
 • kerosene fotogen
 • alleviate lindra
 • mitigate mildra
 • ratification(ratificering) handlingen om att underteckna eller ge formellt samtycke till ett fördrag, avtal eller avtal, vilket gör det officiellt giltigt
 • interim tillfällig
 • liaising hålla kontakt
 • to gauge att mäta
 • convergence konvergens
 • regulatory avsett att reglera något
 • contentious omtvistad/t
 • abbrevation förkortning
 • stipulate demand or specify (a requirement), typically as part of a bargain or agreement
 • legislation lagstiftning
 • sedition upproriskhet
 • subversion underminera establiserad auktoritet
 • ordinance förordning
 • penal law strafflag
 • amendment förändring
 • dissent meningsskiljaktighet
 • transpose få (två eller flera saker) att byta plats med varandra
 • barrister advokat
 • subordinate underlydande
 • repeal upphäva
 • emasculate kastrera
 • proviso ett villkor knutet till ett avtal.
 • invoke citerar eller vädjar till (någon eller något) som en myndighet för en handling eller till stöd för ett argument
 • concede medge
 • concession en sak som beviljas, särskilt som svar på krav; en sak medgav(konsession)
 • comply agera i enlighet med en önskan eller kommando
 • advocate rekommendera eller stöd offentligt/ord för någon som gör det
 • extradition utlämning
 • preclude hindra
 • enactment antagande av lag
 • promulgate utfärda, göra något känt
 • convene sammankalla
 • judiciary rättsliga myndigheter i ett land
 • subsequent kommande efter någonting i tiden
 • adjudicating fatta ett formellt beslut eller beslut om ett problem eller ett omtvistat ärende
 • eligibility berättigande
 • precedent prejudikat
 • consolidate göra något fysiskt starkare, kombinera olika delar till en mer effektiv och bättre helhet
 • miscellaneous diverse
 • eject tvinga eller kasta ut (något), vanligtvis på våldsamt eller plötsligt sätt
 • legislator lagstiftare
 • legislate lagstifta
 • enact göra (en lagförslag eller annat förslag) lag
 • bill ett utkast till en föreslagen lag som lagts fram för parlamentet för diskussion
 • legislature lagstiftande församling
 • sovereignty högsta makt eller auktoritet
 • provision "tillhandahålla", handlingen att tillhandahålla eller leverera något för användning
 • commemorate fira
 • disparities skillnader
 • fluctuate fluktuera, variera
 • irrigation bevattning
 • eloquent vältalig
 • extremity den längsta punkten eller gränsen för någo
 • precipitate orsaka (en händelse eller situation, vanligtvis en som är dålig eller oönskad) att hända plötsligt, oväntat eller för tidigt.
 • precipitation nederbörd, som regn, snö, hagel
 • riparian zone det ställe där en flod möter land, ofta grönt
 • adjacent intilliggande, angränsande
 • instrumental fungerar som ett sätt att nå ett mål eller
 • manure gödsel
 • turbidity grumlighet
 • amenity nice/användbar funktion som en byggnad har
 • self-perpetuating förmågan av något att fortsätta existera
 • overt uppenbar
 • delirious yrande
 • janitor vaktmästare
 • animosity fientlighet
 • salin adjektiv för att det innehåller salt
 • douse häll en vätska över
 • alleviate lindra
 • repercussion oavsiktlig dålig konsekvens av en händelse
 • sequester avskilja
 • meager mager
 • conifer barrträd
 • succession följd/rad
 • inclusive innehåller eller täcker allt som antas av den/t
 • synthesis syntes
 • indices index i plural
 • watershed vattendelare, nåt som delar upp vatten till olika floder etc.
 • hardy härdad/härdig typ, kan stå emot svåra miljöer
 • inception början
 • devise tänka ut
 • conceive bli gravid, tänka ut en plan i huvudet
 • repository förvar
 • utilitarian utformad för att vara användbar eller praktisk snarare än attraktiv.
 • detrimental skadlig
 • deficit underskott
 • offset motverka (något) genom att ha en motsatt kraft eller effekt.
 • inquiry förfrågan, undersökning, utredning
 • methodological metodisk, följer/relaterar till en viss bestämd metod förr speciellt ämne
 • revenue inkomst, speciellt från företag bla.
 • compelled tvingad
 • bloated uppsvälld
 • diuretic orsakar ökad urinledning.
 • revolving door svängdörr
 • allocate fördela
 • derivative något som är baserat på en annan källa
 • subsidies subventioner
 • petulant grinig skitunge-beteende
 • abide acceptera eller agera i enlighet med
 • perfunctory (av en handling eller gest) utförs med ett minimum av ansträngning eller reflektion
 • timorously på ett sätt som orsakar nöje
 • he mused skrattade han(prata ord)
 • celibate ogift
 • accentuate betona, accentuera
 • incur bli föremål för (något oönskat eller obehagligt) till följd av eget beteende eller handlingar
 • perpetrate begå
 • diminish minska
 • offset(verb) kompensera
 • allowance ersättning/den mängd av något som är tillåtet, speciellt inom ett set av regler eller för ett speciellt ändamål
 • expenditure handlingen att spendera skatt/sponsrares pengar
 • deduction avdrag, härledning, slutledning
 • interchangeable utbytbar
 • commodity råvara
 • hither hitåt
 • apogee höjdpunkt
 • vizier en hög tjänsteman i vissa muslimska länder, särskilt i Turkiet under osmanniskt styre.
 • harem (in former times) the separate part of a Muslim household reserved for wives, concubines, and female servants.
 • hegemony hegemoni/herravälde
 • minaret minaret
 • vestige spår
 • ecclesiology studiet av kyrkor, särskilt kyrkobyggnad och dekoration
 • corroborate bekräfta
 • episcopal biskops-
 • venerate vörda
 • erect upprätt
 • rever vörda
 • lavish slösa
 • adjunct komplement
 • acquisition förvärv
 • quarry stenbrott
 • poignantly in a way that evokes a keen sense of sadness or regret
 • implore bönfalla
 • perilous farlig
 • illustrious lysande(bra)
 • plight svår situation
 • dissension oenighet/meningsskiljaktighet
 • contingent kontingent(en grupp människor som förenas av ett gemensamt drag och utgör en del av en större grupp.)
 • pique someones interest typ "få någon intresserad"
 • sagacious klok, skarpsinnig
 • feud fejd
 • herald härold(ett tecken att något kommer hända)
 • impasse dödläge, återvändsgränd
 • mettle kurage
 • gluttonous glupsk
 • aver ange eller hävda att vara fallet.
 • quell kväsa/dämpa
 • hodge-podge en förvirrad blandning.
 • acquaint bekanta
 • redoubt skans, redutt (liten temporär fortifikation utan flankförsvarare)
 • sally ett plötsligt utfall från en belägrad plats mot fienden
 • wrest slita/rycka
 • dissident Dissident. en person som motsätter sig den officiella politiken, särskilt en autoritär stats.
 • torrent tark och snabbt rörlig vattenström eller annan vätska.
 • ordnance krigsmateriel
 • strife kiv, tvist
 • progeny avkomma
 • courtiers hovfolk, en person som deltar i en kunglig domstol som följeslagare eller rådgivare till kungen eller drottningen.
 • obsequious inställsam
 • solitary existera ensam, vara ensam
 • a parcele ett paket
 • vassalage vasallstat
 • oust avsätta någon från en plats
 • tenuous svag
 • nominal (status)existerar endast i namn
 • vacillating vacklande
 • vested säkrade i besittning eller tilldelad en person
 • devolution överföring eller delegering av makten till en lägre nivå, särskilt av centralregeringen till lokal eller regional administration
 • constitute vara en del av en helhet
 • ideational idémässig/relaterar till formande av idéer eller koncept)
 • periphery periferi, omkrets
 • secede utträda
 • advocate förespråkare, förkämpe, advokat
 • consensus konsensus, att alla håller med om något
 • scholar lärd person, forskare
 • constituency valkrets
 • constituents beståndsdelar
 • connotation konnotation(en idé eller känsla som ett ord påkallar förutom dess bokstavliga eller primära betydelse.)
 • delineate beskriva
 • delimit avgränsa/begränsa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska.9820242.html

Dela