Engelska prov glosor

Övningen är skapad 2018-10-25 av kacpiix17. Antal frågor: 91.
Välj frågor (91)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • be fortunate ha tur
 • enough nog
 • orphan föräldralös
 • broken home splittrad familj
 • childhood barndom
 • youth ungdom
 • seem verka
 • troublemaker bråkstake
 • easily lätt
 • bored uttråkad
 • pass klara
 • exam prov, examen
 • preach predika
 • missionary missionär
 • continue fortsätta
 • homeless hemlös
 • condition förhållande
 • dressed in klädda i
 • rags trasiga kläder
 • warmth värme
 • doorway port (gång)
 • starve svälta
 • beg tigga
 • raise samla in
 • within inom
 • dozen dussin (12 st)
 • physically fysiskt
 • shelter husrum
 • trade yrke
 • make money tjäna pengar
 • attend delta i
 • church service gudstjänst
 • hearty riklig
 • decent ordentlig
 • community samhälle; samfund
 • disadvantaged som har det dåligt ställt
 • slogan valspråk
 • annual årliga
 • cough hosta
 • cold förkylning
 • suppose anta
 • spoil förstöra
 • rain cats and dogs ösregna
 • marvellous underbar
 • at least åtminstone
 • revise repetera, öva
 • time difference tidsskillnad
 • dining-room matrum
 • candle ljus
 • cracker smäll-karamell
 • holly järnek
 • roast turkey ungsstekt kalkon
 • mince pie fruktpaj
 • as usual som vanligt
 • barbie grillning
 • fair rättvis
 • settle slå sig ner
 • settler nybyggare
 • however emellertid
 • disease sjukdom
 • bring ha med sig
 • simply enkelt
 • gather samla ihop
 • plant växt
 • tribe stam
 • create skapa
 • ancestor förfäder
 • huge väldigt stor
 • flat platt
 • spirit ande
 • creation skapelse
 • wake vakna
 • description beskrivning
 • strength styrka
 • crater krater
 • alongside bredvid
 • serpent orm
 • nearby närliggande
 • furious rasande
 • split open spränga
 • wherever var än
 • gap lucka
 • disappear försvinna
 • body painting kroppsmålning
 • stick pinne
 • pattern mönster
 • power kraft
 • art konst
 • similar liknande
 • date back härröra från
 • carving snideri

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-prov-glosor.8618069.html

Dela