Engelska Glosor sida 136-138

Övningen är skapad 2017-01-23 av Olofmaister. Antal frågor: 75.
Välj frågor (75)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • across vågrätt
 • act it out spela upp
 • alphabetical alfabetisk
 • belong tillhöra
 • below nedanför
 • booklet häfte
 • chart diagram
 • check kolla
 • clue ledtråd
 • comic strip tecknad serier
 • complete göra färdig
 • contents innehåll
 • conversation samtal
 • copy kopiera
 • correct rätt
 • cut out klippa ut
 • describe beskriva
 • description beskrivning
 • diagonally diagonalt
 • dictionary ordbok
 • discuss diskutera
 • down lodrätt
 • draw rita
 • drawing ritning
 • exercise övning
 • extract utdrag
 • fact sheet faktablad
 • false falskt
 • fill fyll
 • give a talk/an oral on berätta om
 • illustrate illustrerar
 • imagine tänka sig
 • improve förbättra
 • interview intervjua
 • jumbled omkastad
 • key facit
 • key words stödord
 • match kombinera
 • missing som saknas
 • mix up blanda ihop
 • notebook anteckningsbok
 • odd udda
 • opposite motsats
 • orally muntligt
 • pair par
 • paragraph stycke
 • phonetic sign fonetiskt tecken
 • phrase fras
 • poster affisch
 • practice övning
 • practise öva
 • pronounce uttala
 • read aloud läsa högt
 • record spela in
 • rehearse öva
 • report referat
 • retell återberätta
 • review recension
 • rewrite skriva om
 • role card rollspelskort
 • relate återge
 • sentence mening
 • solve a problem lösa ett problem
 • space tomrum
 • spell bokstavera
 • summarize sammanfatta
 • summary sammanfattning
 • synonym synonym
 • take notes anteckna
 • take turns turas om
 • translate översätt
 • translation översättning
 • true sann
 • vocabulary ordförråd
 • worksheet arbetsblad

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-glosor-sida-136-138.7010708.html

Dela

Annonser