Engelska Gloserna

Övningen är skapad 2015-02-15 av kiviks00. Antal frågor: 82.
Välj frågor (82)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • grade klass
 • ever since sedan dess
 • handsome snygg
 • lay eyes on få syn på
 • disrespectful respektös
 • pretend låtsas
 • used to brukade
 • imagine föreställa sig
 • unfortunatley tyvärr
 • barely knappt
 • mean elak
 • keep in touch hålla kontakt
 • ordinary vanlig
 • prove bevisa
 • loud högljudd
 • accidentally oavsiktligt
 • realize inse
 • apology ursäkt
 • see somebody off vinka av någon
 • embarrass göra generad
 • interrupt avbryta
 • exchange byta, utbyta
 • tiny pytteliten
 • expect vänta sig
 • the bottom slutet
 • rewrite skriva om
 • glare stirra
 • practise öva, träna
 • essential vässentlig, nödvändigt
 • supply fylla i
 • reply svar
 • fair rättvis
 • sarcastically spydigt
 • disaster katastrof
 • message meddelande
 • since eftersom
 • button knapp
 • beep pipa
 • express uttrycka
 • awkward pinsam
 • damp fuktig
 • neither ingen
 • immature omogen
 • awkwardly osäkert
 • aware medveten
 • rigid stel
 • cover täcka
 • rehearsal repetition
 • reason anledning
 • protect skydda
 • undecided tveksam
 • surrounded by omgiven av
 • survive överleva
 • experience upplevelse
 • wish önskning
 • suspiciously misstänksamt
 • request begära, önskade
 • honest ärlig
 • at that point just då
 • prove bevisa
 • ridiculous löjlig
 • firmly bestämt
 • jealous svartsjuk
 • startled förskräckt
 • tend to tendera
 • frown rynka pannan
 • excluding uteslutande
 • less committed mindre hängiven
 • make up ones mind bestämma sig
 • hint of antydan till
 • assume anta, förmoda
 • confused förvirrad
 • figure out räkna ut
 • notorious okänd
 • relieved lättad
 • appalled bestört
 • favour favorisera
 • threat hot
 • announce tillkännage, meddela
 • obvious tydlig
 • denial förnekande
 • cause orsaka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/engelska-gloserna.4280884.html

Dela